Lap­siys­tä­väl­li­nen kun­ta Oulu

UNICE­Fin lap­siys­tä­väl­li­nen kun­ta ‑mal­li aut­taa Oulun kau­pun­kia edis­tä­mään lap­sen oikeuk­sien toteu­tu­mis­ta. Lap­siys­tä­väl­li­ses­sä kun­nass­sa lap­set ovat tasa-arvoi­sia kun­nan asuk­kai­ta. Lap­set suun­nit­te­le­vat, arvioi­vat ja kehit­tä­vät pal­ve­lui­ta yhdes­sä aikuis­ten kans­sa.

Lap­siys­tä­väl­li­ses­sä kun­nas­sa hyö­dyn­ne­tään säh­köi­siä pal­ve­lui­ta.

Lap­siys­tä­väl­li­ses­sä kun­nas­sa hel­pos­ti saa­vu­tet­ta­vat säh­köi­set pal­ve­lut lisää­vät yhden­ver­tai­suut­ta ja osal­li­suut­ta.

Lap­siys­tä­väl­li­ses­sä kun­nas­sa jokai­sel­la lap­sel­la on yhden­ver­tai­set mah­dol­li­suu­det osal­lis­tua ja saa­da tie­toa hei­tä kos­ke­vis­ta asiois­ta.

Oulus­sa on:

Ratkaisun sivusto

https://www.ouka.fi/oulu/oulu-tietoa/lapsiystavallinen-kunta