Las­ten ja nuor­ten pal­ve­lu­tar­jot­ti­met

Lap­si­per­heil­le suun­nat­tuun pal­ve­lu­tar­jot­ti­meen on koot­tu hyvin­voin­tia ja elä­män­hal­lin­taa tuke­vaa tie­toa ja infor­maa­tio­ta eri aihea­lueis­ta sekä pal­ve­luis­ta. Pal­ve­lu­tar­jot­ti­men taus­tal­la on moni­tuot­ta­juus­mal­li ja sivus­toil­ta löy­tyy niin kun­nal­li­sia, yksi­tyi­siä kuin jär­jes­töi­den­kin pal­ve­lui­ta. Lap­suus – pal­ve­lu­tar­jot­ti­mes­sa on hyö­dyn­net­ty raja­pin­ta­rat­kai­su­ja sekä chat­bot- teko­ä­lyä.

Nuor­ten Oulu ‑sivus­to

Oulun kau­pun­gin nuo­ri­so­pal­ve­lut uudis­taa nuo­ril­le suun­nat­tu­ja verk­ko­pal­ve­lui­ta koo­ten kaik­ki säh­köi­set pal­ve­lut yhden verk­ko­si­vus­ton alle. Koko­nai­suus on laa­ja ja taus­tal­la on pal­ve­lu­tar­jo­ti­na­jat­te­lu, jon­ka mukaan yhden sivus­ton alta löy­tyy kaik­ki tar­peel­li­nen sisäl­tö nuo­ril­le, hei­dän lähei­sil­leen sekä ammat­ti­lai­sil­le.

Tar­koi­tuk­se­na on, että nuo­ret voi­vat itse tuot­taa teksti‑, kuva- ja video­si­säl­töä uuteen verk­ko­pal­ve­luun.  Sivus­tol­le kehi­tet­tä­vä ohjaa­va haku­työ­ka­lu aut­taa nuor­ta löy­tä­mään hänen tilan­tee­seen­sa sopi­vim­mat pal­ve­lut. Se enna­koi haku­ter­me­jä ja suo­dat­taa nii­den perus­teel­la rele­van­tit tie­toa­lu­een sisäl­löt, pal­ve­lut, oma-apuoh­jeet sekä kysy-vas­taa-pals­tan alu­eet käyt­tä­jäl­le.  Haku­työ­ka­lu lin­kit­tyy sivus­ton chat­tiin, jol­loin käyt­tä­jää voi­daan ohja­ta otta­maan yhteyt­tä oike­aan ammat­ti­lai­seen nuo­ren tilan­teen ja sii­hen liit­ty­vien asia­sa­no­jen mukaan.

Ratkaisun sivusto

https://lapsuus.ouka.fi/