Making City

A house with solar panels on the roof and an electric vehicle being charged

Huk­ka­läm­möl­lä ener­giao­ma­va­rai­sek­si

Oulu on muka­na kan­sain­vä­li­ses­sä monia­lai­ses­sa yhteis­työ­ver­kos­tos­sa raken­ta­mas­sa uusia inno­va­tii­vi­sia ener­gia­rat­kai­su­ja, ja Kau­ko­vai­nion kau­pun­gin­osa toi­mii rat­kai­su­jen pilot­ti­koh­tee­na. Pilo­tin tavoit­tee­na on osoit­taa, että inno­va­tii­vi­sia ener­gia­rat­kai­su­ja käyt­tä­vä raken­nus­ko­ko­nai­suus voi olla lähes ener­giao­ma­va­rai­nen, kun esi­mer­kik­si sen tuot­ta­ma huk­ka­läm­pö voi­daan hyö­dyn­tää mah­dol­li­sim­man tehok­kaas­ti. Lisäk­si tavoit­tee­na on muun muas­sa luo­da uusi kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­mal­li ja uut­ta inno­va­tii­vis­ten ener­gia­rat­kai­su­jen syn­nyt­tä­mää lii­ke­toi­min­taa.

Ratkaisun sivusto

https://www.ouka.fi/oulu/kaukovainio