MEDi­gi

Val­ta­kun­nal­li­nen oppi­mi­sa­lus­ta ja digi­pe­da­go­giik­ka

MEDi­gi-hank­keen tavoit­tee­na on val­ta­kun­nal­li­nen lää­ke- ja ham­mas­lää­ke­tie­teen kou­lu­tuk­sen har­mo­ni­soin­ti ja moder­ni­soin­ti digi­ta­li­saa­tion avul­la. Hank­kees­sa luo­daan val­ta­kun­nal­li­nen oppi­mi­sa­lus­ta sekä säh­köis­tä oppi‑, tent­ti- ja arvioin­ti­ma­te­ri­aa­lia lää­ke­tie­teen ja ham­mas­lää­ke­tie­teen perus­kou­lu­tuk­seen. Ope­tus­hen­ki­löil­le tar­jo­taan digi­pe­da­go­gis­ta kou­lu­tus­ta ja luo­daan digi­pe­da­go­gi­nen kou­lu­tus­mal­li ope­tus­hen­ki­lös­tön digi­tai­to­jen takaa­mi­sek­si. Hank­kees­sa lisä­tään myös lää­kä­rin ja ham­mas­lää­kä­rin säh­köi­siin työ­vä­li­nei­siin (eHealth) liit­ty­vää osaa­mis­ta.

Ratkaisun sivusto

https://www.medigi.fi/