Ohjel­mis­to­ro­bo­tiik­ka raken­nus­val­von­nas­sa

Robot­ti vai lei­ma­sin? Vai molem­mat?

Oulun raken­nus­val­von­ta kokei­li ohjel­mis­to­ro­bo­tiik­kaa säh­köis­ten lupien pää­pii­rus­tus­ten lei­maa­mi­ses­sa, säh­köi­seen arkis­toon vien­nis­sä sekä säh­köi­sen alle­kir­joi­tuk­sen pyy­tä­mi­seen päät­tä­jäl­tä. Ohjel­mis­to­ro­bo­tii­kan hyö­dyn­tä­mi­sen tavoit­tee­na oli vähen­tää rutii­ni­teh­tä­vien työ­mää­rää, kos­ka nii­den suo­rit­ta­mi­sek­si on jou­dut­tu teke­mään kah­des­sa eri tie­to­jär­jes­tel­mäs­sä monia eri vai­hei­ta ja pai­nik­kei­den pai­na­mi­sia. Tavoit­tee­na oli paran­taa käyt­tä­jien työn mie­lek­kyyt­tä pois­ta­mal­la usein tois­tu­via teh­tä­viä sekä vähen­tää rutii­neis­ta aiheu­tu­via mah­dol­li­sia inhi­mil­li­siä vir­hei­tä.

Kokei­lun hyvien koke­mus­ten perus­teel­la ohjel­mis­to­ro­bo­tit otet­tiin tuo­tan­to­käyt­töön vuo­den 2019 alus­sa