Oulu­BOT – uuden suku­pol­ven digi­taa­li­nen asia­kas­pal­ve­lu

Oulu­BOT on enem­män kuin chat

Oulu­BOT-rat­kai­sun kehit­tä­mi­sel­lä tavoi­tel­laan perin­tei­siä Chat-rat­kai­su­ja moni­puo­li­sem­paa asia­kas­pal­ve­lun her­mo­kes­kus­ta, joka ymmär­tää asiak­kaan tar­peet nykyis­tä parem­min. Oulu­BOT ymmär­tää usei­ta kie­liä ja eri­lai­sia mur­tei­ta sekä osaa hyö­dyn­tää kuvan­tun­nis­tus­ta ja paik­ka­tie­toa. Lisäk­si Oulu­BOT on kyvy­käs ohjaa­maan asia­kas­kon­tak­te­ja toi­sil­le Chat boteil­le tai tar­vit­taes­sa suo­raan oikeal­le asian­tun­ti­jal­le. Rat­kai­sun kehit­tä­mi­ses­sä hyö­dyn­ne­tään inno­va­tii­vis­ta han­kin­taa ja sitä kehi­te­tään inno­vaa­tio­kump­pa­nuu­den poh­jal­ta.

Ratkaisun sivusto

https://www.ouka.fi/oulu/oulubot/