Oulun oma­hoi­to

Laa­jat pal­ve­lut ajas­ta ja pai­kas­ta riip­pu­mat­ta

Oma­hoi­to-pal­ve­lus­sa kun­ta­lai­nen voi lähet­tää vies­te­jä ter­veys- ja sosi­aa­li­pal­ve­lui­den hen­ki­lö­kun­nal­le, saa­da neu­von­taa ja ohjaus­ta tilan­tee­seen­sa reaa­liai­kai­ses­ti, kat­soa labo­ra­to­rio­tu­lok­sia, teh­dä ajan­va­rauk­sia sekä yllä­pi­tää omaa hyvin­voin­tia ja toteut­taa oman sai­rau­den seu­ran­taa. Oma­hoi­to vas­taa sekä akuut­tiin hoi­don­tar­pee­seen että ennal­taeh­käi­se­vään ter­vey­den­huol­toon.

Ratkaisun sivusto

https://www.oulunomahoito.fi