STEAM Oulu

STEAM tar­koit­taa oppiai­ne­ra­jo­ja ja ryh­mä­ra­jo­ja ylit­tä­vää, inno­va­tii­vis­ta ja kan­nus­ta­vaa toi­min­nal­lis­ta oppi­mis­ta.   Se yhdis­tää oppi­mis­ko­ko­nai­suuk­sik­si eri oppiai­nei­ta sekä innos­taa tut­ki­maan, luo­maan ja kehit­tä­mään. STEAM oppi­mi­ses­sa hyö­dyn­ne­tään esi­mer­kik­si eri­lai­sia digi­taa­li­sia rat­kai­su­ja, robo­tiik­kaa, 3D – tulos­tus­ta, tie­to­ko­nei­ta, laser­leik­ku­ria. Mah­dol­li­suu­det ovat rajat­to­mat! STEAM kas­vat­taa tule­vai­suu­den teki­jöi­tä.  

Ratkaisun sivusto

http://www.steaminoulu.fi/