Suo­men tele­maat­ti­sin tie

Muut­tu­via sää­olo­ja ja vara­reit­te­jä

Tele­ma­tiik­kaa sisäl­tä­viä tien­var­sio­pas­tei­ta asen­ne­taan 136 kap­pa­let­ta. Ne ovat nopeus­ra­joi­tus­merk­ke­jä, iso­ja tie­do­tus­näyt­tö­jä tien sivus­sa ja ajo­ra­to­jen ylä­puo­lel­la, muut­tu­via varoi­tus- ja kiel­to­merk­ke­jä, Oulun kau­pun­gin tapah­tu­mao­pas­tei­ta tai vaih­tu­via vara­reit­tio­pas­tei­ta. Näi­den lisäk­si hank­kees­sa raken­ne­taan tie­sää­ase­mia, lii­ken­teen­las­ken­ta­pis­tei­tä, ruuh­kan­pur­kuil­mai­si­mia ja kame­roi­ta. Kaik­ki opas­teet ja näy­töt on suun­ni­tel­tu riit­tä­vän isoik­si sekä hel­poik­si havai­ta ja ymmär­tää.

Ratkaisun sivusto

https://www.oulunenergia.fi/uutiset/suomen-telemaattisin-tie