Tah­ko­kan­gas

Kier­to­ta­lout­ta kives­tä

Tah­ko­kan­kaan pal­ve­lu­kes­kuk­sen aluet­ta kehi­te­tään par­hail­laan ase­ma­kaa­va­muu­tok­sel­la asui­na­lu­eek­si. Alue on toi­mi­nut vuon­na 2018 Ympä­ris­tö­mi­nis­te­riön kans­sa yhteis­työs­sä toteu­te­tun Kiviai­nes­huol­lon kehit­tä­mis­hank­keen pilot­ti­koh­tee­na. Alue toi­mi kaa­voi­tus­vai­heen kier­to­ta­lous­toi­men­pi­tei­den kokei­lua­lus­ta­na ja ideoi­den jalos­ta­mo­na.  Oulun kau­pun­ki jat­kaa case Tah­ko­kan­gas ‑kokei­lua vie­mäl­lä kier­to­ta­lous­ta­voit­teet läpi suun­nit­te­lus­sa, raken­ta­mi­ses­sa sekä yllä­pi­dos­sa. Alu­een kehit­tä­mi­sen kul­ma­ki­ve­nä on pai­kal­li­nen mas­sa­ta­sa­pai­no.

Tah­ko­kan­kaal­la saa­dut posi­tii­vi­set koke­muk­set ja uudet käy­tän­nöt on tar­koi­tus monis­taa jat­kos­sa myös mui­hin kaa­va­hank­kei­siin.