Tule­vai­suu­den älyk­käät oppi­mi­sym­pä­ris­töt

Tyttö

Nopea kokei­lu: teko­ä­ly opet­ta­ja­na

Hank­kees­sa jär­jes­te­tään nopei­ta kokei­lu­ja, jois­sa yri­tyk­set yhteis­ke­hit­tä­vät oppi­mi­sym­pä­ris­töi­hin liit­ty­viä tuot­tei­ta ja pal­ve­lui­ta kou­lu­jen hen­ki­lö­kun­nan ja oppi­lai­den kans­sa. Oulus­sa kokei­luis­sa on kehi­tet­ty esi­mer­kik­si teko­ä­lyn hyö­dyn­tä­mis­tä apuo­pet­ta­ja­na, oppi­lai­den aktii­vi­suu­den lisää­mi­seen täh­tää­viä tuot­tei­ta sekä RFID-tun­nis­tei­siin perus­tu­vaa tuo­tet­ta, jol­la voi­daan paran­taa oppi­lai­den ilmoit­tau­tu­mis­ta ja itseoh­jau­tu­vuut­ta tiloi­hin uusis­sa oppi­mi­sym­pä­ris­töis­sä.

6Aika, logo.