Väli­maan kier­to­ta­lous­a­lue

Uut­ta tilaa kier­to­ta­lou­den toi­mi­joil­le

Oulun kau­pun­ki kehit­tää yhteis­työs­sä yri­tys­ten kans­sa uut­ta kier­to­ta­lous­a­luet­ta Kii­min­gin Väli­maal­le. Alu­eel­le laa­di­tus­sa käyt­tö­suun­ni­tel­mas­sa on otet­tu huo­mioon tila­va­rauk­set useil­le kier­to­ta­lous­toi­mi­joil­le ja alu­een kehit­tä­mi­sen läh­tö­koh­ta­na ovat mate­ri­aa­li­te­hok­kuus sekä uudet inno­va­tii­vi­set kier­to­ta­lous­rat­kai­sut ja ‑tuot­teet.

Väli­maan kier­to­ta­lous­a­luet­ta kehi­te­tään myös osa­na Circ­Vol 6Ai­ka-han­ket­ta, jon­ka tavoit­tee­na on edis­tää kier­to­ta­lou­den mukais­ta lii­ke­toi­min­taa ja suu­ri­vo­lyy­mis­ten sivu­vir­to­jen hyö­dyn­tä­mis­tä kau­pun­geis­sa.

6Aika, logo.

Ratkaisun sivusto

https://www.ouka.fi/valimaa