Väl­kyt-toi­min­ta­mal­li

Kol­me kär­ki­tee­maa, vah­vat tulok­set

Väl­kyt-toi­min­ta koos­tui kol­mes­ta tee­mas­ta: Peda­go­gi­nen osaa­mi­nen, vali­tut TVT-väli­neet ja vali­doi­dut mate­ri­aa­lit. Peda­go­gi­nen TVT-osaa­mi­nen oli perus­e­del­ly­tys, jot­ta Väl­kyt-toi­min­nan tavoit­teet saa­tiin toteu­tet­tua arjes­sa. Hen­ki­lö­kun­nan piti hal­li­ta TVT-väli­neis­tön perus­käyt­tö sekä nii­den hyö­dyn­tä­mi­nen peda­go­gi­ses­sa toi­min­nas­sa.

Käy­tet­tä­väk­si väli­neis­tök­si vali­koi­tui­vat table­tit, nii­den oheis­lait­teis­toa sekä esi­tys­tek­nii­kak­si inte­rak­tii­vi­set kos­ke­tus­näy­töt. Näi­den luku­mää­rä perus­tui lap­si­ryh­mien luku­mää­rään päi­vä­ko­dis­sa, ja kaik­ki mate­ri­aa­lit valit­tiin käyt­töön peda­go­gi­sin perus­tein. Tablet­tien sovel­luk­set tuki­vat lap­sen kas­vua ja oppi­mis­ta. Sovel­lus­ten asen­nus ja yllä­pi­to tapah­tui kau­pun­gin mobii­li­lait­tei­den etä­hal­lin­nan kaut­ta.

Täs­tä eteen­päin

Väl­kyt-toi­min­nan yti­me­nä on oppi­va yhtei­sö. Oppi­vas­sa yhtei­sös­sä jae­taan las­ten ja hen­ki­lös­tön välil­lä hyviä koke­muk­sia ja käy­tän­tö­jä. Yhdes­sä teke­mi­nen ja osal­li­suu­den koke­muk­set vah­vis­ta­vat yhtei­söä. Päi­vä­ko­tien väli­seen yhteis­työ­hön kan­nus­te­taan kaik­kia yksi­köi­tä. Näin toi­mien edis­te­tään hyväk­si havait­tu­jen käy­tän­tö­jen jaka­mis­ta eteen­päin.