War­ja­kan tari­nat

Lisät­tyä todel­li­suut­ta Var­ja­kas­ta

War­ja­kan tari­nat on kak­si­vuo­ti­nen han­ke, jon­ka avul­la Tai­ka­Box ry kerää Oulun­sa­lon Var­ja­kan värik­kää­seen his­to­ri­aan liit­ty­vää peri­mä­tie­tout­ta ja tari­noi­ta, sekä tuo nii­tä esil­le eri­lai­sin tai­teel­li­sin kei­noin ja uut­ta tek­no­lo­gi­aa hyö­dyn­täen. Han­ke jul­kis­tet­tiin War­ja­kan Bar & Gril­lil­lä 1.12.2018. Tilai­suu­des­sa esi­te­tys­sä doku­men­tis­sa kuul­tiin tari­noi­ta Var­ja­kan­saa­ren vai­heis­ta: 1800-luvun lai­van­veis­tä­mös­tä, yhdes­tä 1900-luvun alun Poh­jois­mai­den suu­rim­mis­ta sahois­ta sekä saa­ren sota-ajan mii­lun pol­tos­ta. Tai­ka­Box ry raken­taa Var­ja­kas­ta laa­jan lisät­tyä todel­li­suut­ta ‑koko­nai­suu­den alu­een peri­mä­tie­tou­teen perus­tuen.

Ratkaisun sivusto

http://warjakka.com/