Fes­ti­vaa­li­ra­ken­teet kier­rä­tys­ma­te­ri­aa­leis­ta

The Left Over Pro­ject – chill zone ‑pavil­jon­git Var­jo-fes­ti­vaa­lil­le lähel­lä syn­ty­nees­tä kier­rä­tys­ma­te­ri­aa­lis­ta.

Uudel­leen­käy­te­tyis­tä mate­ri­aa­leis­ta val­mis­te­tut raken­teet ovat teho­kas tapa pie­nen­tää fes­ti­vaa­lien hii­li­diok­si­di­pääs­tö­jä ja tar­jo­ta juh­li­joil­le muka­vuuk­sia. The Left Over Pro­ject ‑tes­taus aut­toi Var­jo-fes­ti­vaa­lin jär­jes­tä­jiä vähen­tä­mään niin fes­ti­vaa­li­ra­ken­tei­den kus­tan­nuk­sia kuin ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­sia.

Inno­vaa­tio­tes­taus

Var­jo-fes­ti­vaa­lin jär­jes­tä­jät halusi­vat tar­jo­ta ylei­söl­le uuden­lai­sia ren­tou­tu­mis­paik­ko­ja fes­ti­vaa­lia­lu­eel­la. The Left Over Pro­ject ‑tes­taus tuot­ti kak­si pavil­jon­kia, jot­ka teh­tiin hank­ki­mal­la jäte­ma­te­ri­aa­le­ja pai­kal­li­sil­ta yhtei­söil­tä ja yri­tyk­sil­tä.

Pavil­jon­kien suun­nit­te­lus­sa ja raken­ta­mi­ses­sa otet­tiin kai­kin tavoin huo­mioon hii­li­diok­si­di­pääs­tö­jen vähen­tä­mi­nen. Esi­mer­kik­si kul­je­tus­mat­kat ja säh­kön käyt­tö pyrit­tiin mini­moi­maan sekä paran­ta­maan huo­lel­lis­ta resurs­sien hal­lin­taa pai­kal­lis­ten ura­koit­si­joi­den kans­sa. Tavoit­tee­na oli raken­taa pavil­jon­git vähin­tään 50/50-suh­teel­la uudel­leen­käy­tet­tyä ja uut­ta mate­ri­aa­lia, ja hank­kia kaik­ki mate­ri­aa­lit alle 3 km:n etäi­syy­del­tä fes­ti­vaa­lia­lu­ees­ta.

Lop­pu­tu­los

Pavil­jon­geis­sa käy­tet­tiin 75-pro­sent­ti­ses­ti kier­rä­tet­tyä mate­ri­aa­lia esi­mer­kik­si kier­rä­tys­kes­kuk­ses­ta, työ­mail­ta ja ura­koit­si­joi­den varas­tois­ta. Uute­na han­kit­tiin vain raken­teel­li­sia puu­osia sekä metal­li­vah­vik­kei­ta ja ruu­ve­ja.

Kier­rä­tys­ma­te­ri­aa­lia käyt­tä­mäl­lä sääs­tet­tiin 437,48 CO2xkg. Kul­je­tuk­sen hii­li­diok­si­di­pääs­töt oli­vat mini­maa­li­sia, sil­lä raken­teet liik­kui­vat vain 1,2 km. Jos saman­lai­set pavil­jon­git raken­net­tai­siin uusis­ta mate­ri­aa­leis­ta, esi­mer­kik­si puus­ta, vai­ku­tus oli­si pie­ni, mut­ta yhtä kaik­ki nega­tii­vi­nen. Metal­li- ja teks­tii­li­ma­te­ri­aa­leis­ta teh­dys­sä mal­lis­sa vai­ku­tus oli­si jo huo­mat­ta­vas­ti suu­rem­pi.

Erilaisten paviljonkien päästövertailu. Kierrätysmateriaaleista valmistettuna päästöjä on säästetty 437,47 CO2xkg, kun uudella puupaviljongilla hiilijalanjälki olisi ollut yhtä iso. Näiden uudelleenkäyttöaste on 93,30 %. Uuden, metallista valmistetun rakennelman hiilijalanjälki olisi ollut jopa 5534 CO2xkg, ja uudellenkäyttöaste vain 12 %.
Eri­lais­ten pavil­jon­kien pääs­tö­ver­tai­lu.

Myös ylei­sö otti pavil­jon­git omak­seen! Hel­tei­sel­lä Var­jo-fes­ti­vaa­lil­la ne toi­mi­vat ter­ve­tul­lei­na chil­laus­paik­koi­na, joi­hin pää­si pakoon paah­ta­vaa aurin­koa.

Raken­ne suun­ni­tel­tiin modu­laa­ri­sek­si ja hel­pok­si asen­taa, jot­ta pavil­jon­git on help­po siir­tää tar­vit­taes­sa toi­seen paik­kaan. Kier­rä­tys­ma­te­ri­aa­lin huo­mioi­mi­nen suun­nit­te­lus­sa hel­pot­taa ele­ment­tien vaih­ta­mis­ta, kos­ka nii­den muo­toa voi­daan muut­taa kajoa­mat­ta pavil­jon­gin yleis­muo­toon. Fes­ti­vaa­lin jäl­keen pavil­jon­git siir­ret­tiin­kin Piki­saa­reen, ja käy­tet­ty­jen mate­ri­aa­lien elin­kaa­ri pite­ni enti­ses­tään. Usei­den lop­pu­ke­sän tal­koo­tun­tien jäl­keen raken­teet sai­vat uuden elä­män ylei­si­nä sau­noi­na Hai­luo­don Pani­mon Mal­las­sau­nan taka­pi­hal­la Piki­saa­res­sa.

Lyhyes­ti