Kier­rä­tys­tä tai­ten ja tehok­kaas­ti

Caraca­ra Col­lec­ti­ven kehi­ty­sin­no­vaa­tiot jäte­huol­toon ja jät­tei­den hyö­ty­käyt­töön fes­ta­reil­la.

Caraca­ra Col­lec­ti­ve suun­nit­te­li inno­va­tii­vi­sia lajit­te­lu­pis­tei­tä Sols­tice-fes­ti­vaa­lil­le ja jat­ko­ja­los­ti jätet­tä esi­mer­kik­si alue­tai­teek­si. Vuon­na 2023 fes­ti­vaa­lin jäte­huol­to otti vie­lä suu­rem­man harp­pauk­sen koh­ti ympä­ris­töys­tä­väl­li­sem­pää tule­vai­suut­ta.

Inno­vaa­tio­tes­taus

Sols­tice Fes­ti­val etsi teho­kas­ta tapaa jät­tei­den lajit­te­luun ja kier­rä­tyk­seen. Kes­tä­viä rat­kai­su­ja edis­tä­vä kokeel­li­nen suun­nit­te­lus­tu­dio Caraca­ra Col­lec­ti­ve suun­nit­te­li vuon­na 2022 fes­ti­vaa­lil­le kes­tä­viä ja help­po­käyt­töi­siä lajit­te­lu­pis­tei­tä, jot­ka tar­jo­si­vat satun­nai­ses­ti käyt­tä­jäl­leen juo­ma­po­le­tin. Tyy­lik­käät osal­lis­ta­vat pis­teet toteu­tet­tiin koko­naan kier­rä­tys­ma­te­ri­aa­lis­ta yhteis­työs­sä muun muas­sa Kuusa­mon Jätea­se­man kans­sa.

Kier­rä­ty­sas­tioi­den lisäk­si fes­ta­reil­la oli kol­me osal­lis­ta­vaa tuh­ka­kup­pia, joi­den avul­la pys­tyi äänes­tä­mään mie­leis­tään musiik­ki­tyy­liä lait­ta­mal­la tum­pin tiet­tyyn loke­roon. Ennen fes­ti­vaa­lia Hel­sin­gin valo­ku­va­liik­keis­tä kerät­tiin myös noin 500 kier­rä­tet­tyä fil­mi­rul­la­purk­kia (eli noin 3 kg muo­via), jot­ka jaet­tiin fes­ti­vaa­li­kä­vi­jöil­le tas­ku­tuh­ka­ku­peik­si.

Vuo­den 2023 jat­ko­tes­tauk­sen tavoit­tee­na oli kehit­tää fes­ti­vaa­lin jäte­huol­toa koko­nais­val­tai­sem­man kier­to­ta­lous­suun­ni­tel­man toteut­ta­mi­sek­si. Kier­rä­tys­suun­ni­tel­maa laa­jen­net­tiin niin, että se kat­toi myös fes­ti­vaa­lin raken­ta­mi­sen aika­na tuo­te­tun jät­teen sekä ruo­ka- ja annis­ke­lua­luei­den jät­teen lajit­te­lun ja kier­rät­tä­mi­sen. Tämän lisäk­si tes­taus kes­kit­tyi fes­ti­vaa­lin tuot­ta­man bio­muo­vi­jät­teen hyö­dyn­tä­mi­seen muo­vin­pur­sot­ti­men avul­la.

Lop­pu­tu­los

Kaik­ki vuo­den 2022 fes­ti­vaa­lil­la jäteas­tioi­hin kerä­tyt ros­kat pun­nit­tiin. Fes­ti­vaa­lil­la kerät­tiin 59 kg jätet­tä, ja suu­rin osa (54,7 %) pää­tyi seka­jät­teek­si. Vaik­ka monet fes­ta­ri­kä­vi­jät eivät kier­rät­tä­neet ollen­kaan, kier­rä­ty­sas­tiat toi­mi­vat hyvin: nii­den sisäl­löis­tä noin 80 % oli oikein kier­rä­tet­tyä mate­ri­aa­lia. Pole­tit moti­voi­vat kävi­jöi­tä lajit­te­luun, vaik­ka ne aiheut­ti­vat myös tur­haa jäteas­tioi­den pyö­rit­te­lyä pole­tin toi­vos­sa. Myös tuh­ka­ku­pit toi­mi­vat mel­ko hyvin, mut­ta tes­taa­ja tote­si nii­den aset­te­lus­sa ole­van kehi­tet­tä­vää. Kier­rä­tys­ma­te­ri­aa­lis­ta toteu­te­tut lajit­te­lu­pis­teet sääs­ti­vät fes­ta­ril­la yhteen­sä 635 kg neit­seel­li­siä raa­ka-ainei­ta.

Orgaa­ni­sen jät­teen, kuten pape­rin, sahan­pu­run ja mar­jo­jen kuo­rien sito­mi­sek­si Caraca­ra Col­lec­ti­ve kehit­ti luon­nol­li­sen lii­man. Mate­ri­aa­leis­ta voi­daan teh­dä tila­päi­siä fes­ti­vaa­li­rat­kai­su­ja, jot­ka voi­daan tapah­tu­man jäl­keen joko maa­dut­taa mul­lak­si tai pro­ses­soi­da uusik­si raa­ka-aineik­si.

Muo­vin hyö­ty­käyt­töä var­ten suun­ni­tel­tiin muo­vin­pur­so­tin­ko­ne, jon­ka avul­la muo­vis­ta ja bio­muo­vis­ta voi­daan sulat­taa ja muo­va­ta uusia tuot­tei­ta. Fes­ti­vaa­lin tuot­ta­mas­ta bio­muo­vis­ta ja muil­ta toi­mi­joil­ta kerä­tys­tä muo­vi­jät­tees­tä val­mis­tet­tiin eri­lai­sia näy­te­kap­pa­lei­ta. Samal­la tut­kit­tiin, miten mate­ri­aa­lin sekaan voi sekoit­taa luon­nol­li­sia väriai­nei­ta, kuten mar­ja­jät­tees­tä uutet­tu­ja väre­jä, ja luo­da näin entis­tä näyt­tä­väm­piä kier­rä­tys­tuot­tei­ta.

Vuo­den 2023 fes­ti­vaa­lin raken­ta­mi­sen aika­na syn­ty­vän jät­teen kier­rät­tä­mi­sek­si jär­jes­tet­tiin fes­ti­vaa­lia­lu­eel­le kol­me eril­lis­tä kier­rä­tys­pis­tet­tä, ja kos­ka tai­deoh­jel­maa lukuun otta­mat­ta mel­kein kaik­ki fes­ti­vaa­lin raken­teis­ta uudel­leen­käy­tet­tiin edel­li­ses­tä vuo­des­ta ja raken­ta­jat briif­fat­tiin kier­rä­tyk­seen, syn­ty­nyt jäte kier­rä­tet­tiin tehok­kaas­ti. Fes­ta­ri­kä­vi­jöi­den lajit­te­lu­pis­teet kier­rä­tet­tiin edel­li­sel­tä vuo­del­ta, ja nii­hin lisät­tiin vii­des astia töl­keil­le ja lasi­pul­loil­le. Jäteas­tiois­ta pois­tet­tiin osal­lis­ta­vat polet­ti­me­ka­nis­mit, sil­lä vaik­ka ne oli­vat haus­ka ja osal­lis­ta­va lisä kier­rä­tyk­seen, nii­den ei todet­tu edis­tä­neen kier­rä­tyk­sen tehok­kuut­ta. Myös laser­lei­ka­tut puu­kyl­tit lajit­te­lu­pis­teil­lä kan­nus­ti­vat kier­rät­tä­mään, ja edel­li­sen vuo­den fil­mi­rul­la­pur­keis­ta kier­rä­te­tyt tas­ku­tuh­kik­set pää­si­vät fes­ta­riy­lei­sön käyt­töön.

Syn­ty­neen jät­teen lopul­lis­ta lajit­te­lua var­ten Caraca­ra Col­lec­ti­ve tuot­ti lajit­te­lu­pis­teen, jos­sa kaik­kien pus­sien sisäl­löt laji­tel­tiin niil­le kuu­lu­viin jäteas­tioi­hin: muo­vi, pape­ri, kar­ton­ki, metal­li, pant­ti, bio­jä­te, vaa­ral­li­nen jäte, epä­puh­das puu­jä­te. Märät ja ruo­an tah­ri­mat jät­teet laji­tel­tiin seka­jät­teek­si. Fes­ti­vaa­li­jät­teen volyy­mi mitat­tiin tule­vien jäte­huol­to­suun­ni­tel­mien teon avuk­si. Erik­seen tal­teen kerät­tiin fes­ti­vaa­lin bio­muo­vi­mu­kit ja bagas­si-ruo­ka-astiat.

Pylväskuvaajassa jätteiden määrä on esitetty prosentuaalisesti suurimmasta pienimpään: tölkit, pullot, pullot ja tölkit (lajittelu), sekajäte, kartonki, puujäte, biojäte, muovi, PLA biomuovi, bagassi, metalli, paperi, vaarallinen jäte.
Fes­ti­vaa­lin koko­nais­jä­te­mää­rän eri jäte­la­jien osuu­det vuon­na 2023.

Kerä­tyl­lä muo­vi­mää­räl­lä voi­si tuot­taa arviol­ta 150–280 lp-levyä tai 160–380 T‑paitaa. Kiin­nos­tuk­sen­sa mah­dol­li­ses­ta yhteis­työs­tä lp-levy­jen val­mis­ta­mi­seen bio­muo­vis­ta onkin osoit­ta­nut hel­sin­ki­läi­nen levy­pu­ris­ta­mo Puris­ta­mo. Fes­ti­vaa­lin tuot­ta­man bagas­sin taas voi esi­mer­kik­si pro­ses­soi­da keit­tä­mäl­lä ja jau­ha­mal­la sen muo­vail­ta­vak­si mas­sak­si tai vaik­ka hyö­dyn­tää sie­ni­rih­mas­to­ma­te­ri­aa­lin tai ruo­ka­sien­ten kas­vua­lus­ta­na. Muu jäte toi­mi­tet­tiin Las­si­la & Tika­no­jal­le, jon­ka kaut­ta sii­tä syn­tyy esi­mer­kik­si bio­kaa­sua läm­mön ja säh­kön tuo­tan­toon sekä lii­ken­ne­polt­toai­neek­si, uus­muo­via, uusio­kar­ton­kia, las­tu­le­vyä ja uusia metal­li­tuot­tei­ta.

Vuon­na 2023 Caraca­ra Col­lec­ti­ve halusi teh­dä bio­muo­vi­tai­de­teok­sen esi­merk­ki­nä fes­ti­vaa­li­jät­teen uudel­leen­käy­tös­tä. Edel­lis­vuo­den muo­vin­pur­so­tus­ko­neel­la luo­dut näy­te­kap­pa­leet oli­vat olleet lii­an hau­rai­ta, ja pro­ses­si oli vaa­ti­nut lii­kaa ener­gi­aa ja aikaa. Uuden tuo­tan­to­me­ne­tel­män avul­la parem­pi­laa­tui­sia levy­jä ja värie­fek­te­jä saa­tiin teh­tyä nopeam­min. Lopul­li­nen kon­sep­ti koos­tui neliö­mo­duu­leis­ta, jois­sa bio­muo­vi­le­vyt oli ase­tet­tu pui­seen kehik­koon. Sel­lai­sil­la koris­tel­tiin fes­ti­vaa­lin perin­tei­nen juhan­nus­sal­ko. Myös Kuusa­mon Jätea­se­man kans­sa vuon­na 2022 aloi­tet­tu yhteis­työ jat­kui vuon­na 2023, kun Sols­ticen tai­deoh­jel­maan valit­tu pää­tai­de­teok­sen tai­tei­li­ja Anas­ta­sia Svi­ri­den­ko haki kaik­ki teok­sen­sa mate­ri­aa­lit jätea­se­mal­ta.

Kai­ken kaik­ki­aan tes­tauk­ses­sa onnis­tut­tiin vuon­na 2023 kehit­tä­mään tehok­kaam­pi jäte­huol­to­sys­tee­mi aina jät­teen kerää­mi­ses­tä jät­teen lajit­te­luun ja pro­ses­soin­tiin asti. Aiem­paan vuo­teen ver­rat­tu­na huo­lel­li­sem­pi jär­jes­te­ly ja sel­keäm­pi fes­ti­vaa­lin sisäi­nen kom­mu­ni­koin­ti aut­toi lajit­te­le­maan myös raken­nusa­jan tuot­ta­mat jät­teet.

Tar­kan jät­tei­den lajit­te­lun ansios­ta yli 80 % fes­ti­vaa­lin tuot­ta­mas­ta jät­tees­tä pää­tyi kier­rä­tyk­seen tai hyö­ty­käyt­töön. Tes­tauk­sen aika­na Caraca­ra Col­lec­ti­ve pys­tyi myös vie­mään mate­ri­aa­li­ko­kei­lu­jaan eteen­päin ja kas­vat­ta­maan raa­ka-aine­pank­ki­aan, mikä mah­dol­lis­taa näyt­tä­väm­män kier­rä­tys­tai­de­teok­sen val­mis­ta­mi­sen seu­raa­va­na vuon­na.

Lyhyes­ti