5G ja lisät­ty todel­li­suus kou­lus­sa oppi­mis­ta rikas­tut­ta­maan

DNA, Business­Oulu, Oulun kau­pun­gin sivis­tys- ja kult­tuu­ri­toi­mi, Oulun Digi, Oulun Hiuk­ka­vaa­ran kou­lu ja Play­sign toteut­ta­vat yhdes­sä 5G-pilo­tin Hiuk­ka­vaa­ran kou­lus­sa. Pilot­ti on osa ilmiö­op­pi­mi­sen ”Kes­tä­vä tule­vai­suus” ‑tee­maa, ja tavoit­tee­na on syven­tää oppi­mis­ta rikas­ta­mal­la sitä uuden tek­no­lo­gian mah­dol­lis­ta­mil­la kei­noil­la.

Hiuk­ka­vaa­ran kou­lun oppi­lail­le tuo­daan lisä­tyn todel­li­suu­den ja 5G-yhteyk­sien väli­tyk­sel­lä näh­tä­vil­le sel­lai­sia luon­no­nil­miöi­tä, joi­hin oli ennen 5G-aikaa mah­dol­lis­ta tutus­tua lähin­nä oppi­kir­jois­ta.  

”Hiuk­ka­vaa­ran kou­lus­sa opis­kel­laan lop­pu­ke­vään ajan Kes­tä­vä tule­vai­suus ‑ilmiö­tä. Jokai­sel­la luok­ka-asteel­la on omat ope­tus­suun­ni­tel­man mukai­set pai­no­tuk­sen­sa. Hyö­dyn­näm­me 5G-pilo­tis­sa lisät­tyä todel­li­suut­ta havain­nol­lis­ta­maan oppi­lail­le ilmi­öön liit­ty­viä asioi­ta, kuten veden kier­to­kul­kua ja met­sien eko­sys­tee­me­jä”, ker­too Hiuk­ka­vaa­ran kou­lun reh­to­ri Anne Moi­la­nen.

Rin­nak­kai­nen maa­il­ma avau­tuu tut­kit­ta­vak­si

Lisät­tyä todel­li­suut­ta tuo­daan kou­lus­sa oppi­mi­sen pesiin, sin­ne mis­sä oppi­laat toi­mi­vat muu­ten­kin. Oppi­mi­sym­pä­ris­töön raken­ne­taan rin­nak­kai­nen maa­il­ma, jon­ka mai­se­mat poi­mi­taan suo­raan ope­tus­suun­ni­tel­mas­ta. 5G-tablet­tien ja nopean 5G-yhtey­den avul­la oppi­laat pää­se­vät tut­ki­maan tuo­ta maa­il­maa.

”Lisät­ty todel­li­suus on jous­ta­va tek­no­lo­gia, jon­ka avul­la voim­me tuo­da eri­lai­set ilmiöt toi­min­nal­li­sel­la taval­la syven­tä­mään oppi­mis­ta. Tavoit­tee­na on, että oppi­lai­den moti­vaa­tio ope­tet­ta­viin asioi­hin kas­vaa ja tek­no­lo­gia tukee oppi­mis­ta uudel­la taval­la”, Moi­la­nen sel­vit­tää.

”Hiuk­ka­vaa­ras­sa toteu­tet­ta­va ilmiö­poh­jai­nen oppi­mi­nen on lois­ta­va esi­merk­ki STEAM-peda­go­gii­kan hyö­dyn­tä­mi­ses­tä ope­tuk­ses­sa. STEAM-kou­lut toteut­ta­vat myös aktii­vi­ses­ti yhteis­ke­hit­tä­mis­tä, jos­sa kou­lut ja yri­tyk­set yhteis­työs­sä kehit­tä­vät uusia inno­vaa­tioi­ta. DNA:n ja Play­sig­nin kans­sa teh­tä­vä pilot­ti hyö­dyt­tää kehi­tys­työn kaik­kia osa­puo­lia”, Oulun kau­pun­gin ICT-kehit­tä­jä­opet­ta­ja Maik­ki Man­ni­nen ker­too.

5G kau­pun­gin toi­min­nan tehos­ta­ja­na

Pilot­ti toteu­te­taan huh­ti-tou­ko­kuun aika­na. 5G-tek­no­lo­gian mah­dol­li­suuk­sia halu­taan hyö­dyn­tää Oulun kau­pun­gis­sa myös laa­jem­min, vas­taa­va pilot­ti on suun­ni­tel­tu­na myös Oulun pää­kir­jas­toon alkusyk­sys­tä.

”5G luo lii­ke­toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­sia uusil­le­kin toi­mia­loil­le osa­na muu­ta digi­ta­li­saa­tio­ke­hi­tys­tä”, Business­Oulun yhteys­pääl­lik­kö Heik­ki Huh­mo sanoo. Business­Oulu toi­mii kau­pun­gis­sa yhteis­ke­hit­tä­mi­sen fasi­li­toi­ja­na ja halu­aa tar­jo­ta yri­tyk­sil­le pilo­toin­ti- ja kokei­lu­mah­dol­li­suuk­sia aidois­sa ympä­ris­töis­sä yhdes­sä kump­pa­nei­den kans­sa.  

Oulun kau­pun­gin oman toi­min­nan tehos­ta­ja­na, rikas­ta­ja­na ja mah­dol­lis­ta­ja­na tule­vai­suu­den radio­tek­no­lo­gioil­la on tär­keä roo­li. Oulu­lai­sil­le kor­kea­kou­luil­le ja tut­ki­mus­lai­tok­sil­le 5G tuo pal­jon tut­kit­ta­vaa ja poh­dit­ta­vaa — ei pel­käs­tään tek­no­lo­gian takia, vaan myös sen poik­ki­tie­teel­lis­ten vai­ku­tus­ten takia.

”5G:n suu­rin lisä­ar­vo tulee lii­ke­toi­min­ta­so­vel­lus­ten kaut­ta, jot­ka hyö­dyn­tä­vät 5G:n kor­ke­aa kapa­si­teet­tia ja alhai­sia vii­vei­tä liik­ku­vas­sa, reaa­liai­kai­ses­sa käy­tös­sä. Hiuk­ka­vaa­ran pilot­ti on ollut mie­len­kiin­toi­nen mah­dol­li­suus DNA:lle kehit­tää uusia, 5G:n mah­dol­lis­ta­mia toi­min­ta­mal­le­ja yhdes­sä inno­va­tii­vi­sen asiak­kaan ja kump­pa­nei­den kans­sa”, ker­too DNA:n yri­tys­lii­ke­toi­min­nan stra­te­gias­ta ja yri­tys­asiak­kai­den pal­ve­lu­lii­ke­toi­min­nas­ta vas­taa­va joh­ta­ja Tuuk­ka Toi­vo­nen.

DNA:n 5G-verk­ko kat­taa jo yli 2 mil­joo­naa suo­ma­lais­ta 86 paik­ka­kun­nal­la. DNA on toteut­ta­nut Hiuk­ka­vaa­ran kou­luun 5G-sisä­kuu­lu­vuu­den 3,5 GHz-taa­juu­del­la sekä tar­jon­nut table­tit 5G-yhteyk­sien kera oppi­lai­den käyt­töön.

Oulun kau­pun­gis­sa toi­mii aktii­vi­nen STEAM in Oulu ‑ver­kos­to, johon kuu­luu yli 30 perus­as­teen kou­lua. STEAM on lyhen­ne sanois­ta Science, Tech­no­lo­gy, Engi­nee­ring, Art and Math. Ope­tuk­ses­sa STEAM tar­koit­taa oppiai­ne­ryh­mien ja tek­no­lo­gian yhdis­tä­mis­tä laa­joik­si oppi­mis­ko­ko­nai­suuk­sik­si. Oppi­laat ovat muka­na nii­den raken­ta­mi­ses­sa, ja opet­ta­jien kes­ki­nen yhteis­työ on tär­ke­ää.

Lisä­tie­to­ja:

- Heik­ki Huh­mo, yhteys­pääl­lik­kö, Busi­ness Oulu, 050 360 5940, heikki.huhmo@businessoulu.com

- Tuuk­ka Toi­vo­nen, joh­ta­ja, DNA Oyj, puh. 044 044 3333, tuukka.toivonen@dna.fi

- Anne Moi­la­nen, reh­to­ri, Hiuk­ka­vaa­ran kou­lu, puh 040 838 2828, anne.j.moilanen@ouka.fi Huom. Yhtey­de­no­tot aika­vä­lil­lä 12.– 17.4.21 opet­ta­ja Veli- Pek­ka Nito­vuo­rel­le, puh. 040 193 2088 veli-pekka.nitovuori@eduouka.fi

- Maik­ki Man­ni­nen, ICT-kehit­tä­jä­opet­ta­ja, Oulun kau­pun­ki, puh 040 614 9138, maikki.manninen@ouka.fi

Play­sign on eri­kois­tu­nut peli­suun­nit­te­lun ja tek­no­lo­gioi­den sovel­ta­mi­seen todel­li­seen maa­il­maan liit­ty­vien ilmiöi­den ja datan havain­nol­lis­ta­mi­seen. Yri­tys on aiem­min tuot­teis­ta­nut jul­kai­sua­lus­taa osal­lis­ta­van kau­pun­ki­suun­nit­te­lun käyt­töön ja raken­ne­tun ympä­ris­tön data­vi­sua­li­soin­tei­hin, kuten raken­nus­ten ener­gian­ku­lu­tuk­sen ja sisäil­man laa­dun vies­tin­tään esi­mer­kik­si kou­lu­lai­sil­le. Täs­sä kokei­lus­sa Play­sign kehit­tää ohjel­mis­toa­lus­taa eteen­päin, jot­ta se tukee niin luon­non kuin tek­nis­ten jär­jes­tel­mien ener­gia- ja resurs­si­kier­to­jen havain­nol­lis­ta­mis­ta lisä­tyn todel­li­suu­den kei­noin yhdis­tet­ty­nä kou­lun fyy­si­siin tiloi­hin.