Datan hyö­dyn­tä­mi­nen tuo sääs­tö­jä

Toi­mi­jois­ta riip­pu­ma­ton ja avoin IoT-alus­ta tuo uut­ta tehoa datan hyö­dyn­tä­mi­seen kiin­teis­tö­jen huol­los­sa ja yllä­pi­dos­sa. Jot­ta eri jär­jes­tel­mien kerää­mä data saa­daan kes­kus­te­le­maan kes­ke­nään, tar­vi­taan tes­taus­ta, kokei­lu­ja ja oulu­lais­ta mit­taus­osaa­mis­ta. Oulus­sa avoi­men IoT-alus­tan pilot­te­ja toteu­te­taan muun muas­sa jul­ki­sis­sa kiin­teis­töis­sä, kuten kou­luis­sa ja päi­vä­ko­deis­sa, ja samal­la saa­daan  arvo­kas­ta tie­toa datan kerää­mi­ses­tä ja hyö­dyn­tä­mi­ses­tä.

Tule­vai­suu­den älyk­käis­sä kau­pun­geis­sa pal­ve­lut ovat säh­köi­siä ja perus­tu­vat lan­gat­to­maan tie­don­siir­toon. Tie­toa on tar­koi­tus hyö­dyn­tää tehok­kaas­ti. Tois­tai­sek­si yksi esi­nei­den inter­ne­tin eli IoT-rat­kai­su­jen ongel­ma on jär­jes­tel­mien yhteen­so­pi­mat­to­muus. Oulus­sa ja Tam­pe­reel­la toteu­tet­tu 6Aika CityIoT ‑han­ke syn­tyi tar­pees­ta kehit­tää rat­kai­su­ja, jot­ta data saa­daan eri tie­to­jär­jes­tel­mien ”sii­lois­ta” hyö­ty­käyt­töön.

Oulus­sa yri­tys­ten kans­sa tes­ta­tut pal­ve­lut kes­kit­tyi­vät raken­nus­ten kun­nos­sa­pi­don ja elin­kaa­ren hal­lin­nan paran­ta­mi­seen. Kun kiin­teis­tö­jen huol­to­tar­pei­ta suun­ni­tel­laan, kai­kes­ta mah­dol­li­ses­ta raken­nus­ten kun­toon liit­ty­väs­tä tie­dos­ta on hyö­tyä. Ongel­ma ei ole sii­nä, ettei­kö dataa kerät­täi­si tar­peek­si, vaan sii­nä, ettei sitä aina kye­tä hyö­dyn­tä­mään par­haal­la mah­dol­li­sel­la taval­la.

– Auto­maa­tio­jär­jes­tel­män toi­mit­ta­ja on tyy­pil­li­ses­ti lin­jan­nut, miten kerät­tyä dataa käsi­tel­lään ja mil­lai­sia graa­fe­ja sii­tä piir­re­tään. Jos asia­kas halu­aa käyt­tää dataa laa­jem­min, on kes­kus­tel­ta­va muu­tos­tar­peis­ta jär­jes­tel­mä­toi­mit­ta­jan kans­sa. Myös ei-stan­dar­dit jär­jes­tel­mien raja­pin­nat ovat ongel­mal­li­sia, ker­too Oulun yli­opis­tol­la CityIoT-han­ket­ta vetä­nyt Pir­jo Rousu.

Esi­mer­kik­si Oulun kau­pun­gin kiin­teis­tö­huol­to yllä­pi­tää ja huol­taa sato­ja kiin­teis­tö­jä. Kun lähes joka kiin­teis­tös­sä on oma auto­maa­tio­jär­jes­tel­män­sä, pel­käs­tään jär­jes­tel­miin pereh­ty­mi­seen kuluu pal­jon aikaa.

Hyö­ty­jä sekä kau­pun­gil­le että yri­tyk­sil­le

CityIoT-hank­keen pää­ta­voit­teen voi tii­vis­tää yhteen sanaan: toi­mi­ja­riip­pu­mat­to­muus. Se tar­koit­taa tilan­net­ta, jos­sa kaik­ki kiin­teis­töis­tä kerät­tä­vä data saa­daan kau­pun­gil­le itsel­leen hal­tuun ja sen jäl­keen vie­lä muo­toon, jos­sa kaik­ki data kes­kus­te­lee kes­ke­nään.

Tavoi­te myös toteu­tui, ja syn­tyi toi­mi­jois­ta riip­pu­ma­ton ja avoin IoT-alus­ta. Saman­lais­ta alus­taa voi­vat mit­kä tahan­sa yri­tyk­set, kau­pun­git tai vaik­ka­pa kor­kea­kou­lut jat­kos­sa hyö­dyn­tää.

Kau­pun­geil­le hyö­dyt avoi­men IoT-alus­tan käy­tös­tä ovat ilmei­set: kau­pun­git voi­vat aidos­ti kil­pai­lut­taa tie­to­jär­jes­tel­mä­han­kin­nat luk­kiu­tu­mat­ta yksit­täi­seen toi­mit­ta­jaan. Toi­saal­ta avoin IoT-alus­ta paran­taa eri­tyi­ses­ti pien­ten yri­tys­ten mah­dol­li­suut­ta tar­jo­ta inno­va­tii­vi­sia uusia pal­ve­lui­ta kau­pun­geil­le.

Jot­ta tavoi­te saa­tiin toteu­tu­maan, tar­vit­tiin suu­ri mää­rä tes­taus­ta ja kokei­lu­ja, joi­den poh­jal­ta löy­det­tiin toi­mi­via rat­kai­su­ja kiin­teis­tö­jen huol­to­tar­pei­den seu­ran­taan ja kehit­tä­mi­seen. Oulus­sa tes­tat­tiin niin kut­su­tun Nopei­den Kokei­lu­jen ‑mal­lin avul­la esi­mer­kik­si sisäil­man hii­li­diok­si­di­pi­toi­suuk­sia, läm­pö­ti­laa, ilman­pai­net­ta ja kos­teut­ta sekä kat­to­jen lumi­kuor­mia, kiin­teis­tön veden­ku­lu­tus­ta, käyt­tä­jä­mää­riä, pala­nei­den polt­ti­moi­den mää­riä ja ilman­pai­ne-ero­ja.

CityIoT:ssa toi­mi­vak­si todet­tiin työn­ja­ko, jos­sa Oulun yli­opis­to koor­di­noi yri­tys­ten ja hank­keen välis­tä yhteis­työ­tä ja Oulun kau­pun­ki orga­ni­soi ja toteut­ti pilot­ti­koh­teis­sa tar­vit­ta­vat val­mis­te­lut ja asen­nuk­set. Oulun ammat­ti­kor­kea­kou­lu vali­doi pilot­tien tulok­sia ja kel­poi­suut­ta kau­pun­kien näkö­kul­mas­ta sekä kar­toit­ti yhdes­sä yri­tys­ten kans­sa lii­ke­toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­sia.

Yri­tyk­set kokei­li­vat tuot­tei­taan aidois­sa ympä­ris­töis­sä ja sai­vat palau­tet­ta todel­li­sil­ta lop­pu­käyt­tä­jil­tä. Yri­tyk­sil­tä saa­tu palau­te pilo­teis­ta oli posi­tii­vis­ta, Nopeat Kokei­lut –mal­li toi­mi ja kau­pun­gin koh­teet sovel­tui­vat hyvin tut­ki­mus- ja kehi­ty­sym­pä­ris­töik­si.

Tes­taus­ta aidos­sa ympä­ris­tös­sä

Oulu­lai­nen IoT-pal­ve­lu­yri­tys ioLi­ving toteut­ti kokei­lus­saan pai­ne-ero­jen seu­ran­taa. Yri­tyk­sen ja Oulun kau­pun­gin int­res­sit koh­ta­si­vat, kun kau­pun­gil­la oli tar­ve ymmär­tää raken­nus­ten pai­ne-ero­ja parem­min ja ioLi­vin­giä kiin­nos­ti kehit­tää lai­tet­ta, jol­la pai­ne-ero­ja pys­tyi­si reaa­liai­kai­ses­ti mit­taa­maan.

– Pai­ne-ero­jen mit­taa­mi­nen on tär­ke­ää, kos­ka esi­mer­kik­si kor­jaus­ra­ken­ta­mi­ses­sa pitää var­mis­taa, ettei pöly pää­se siir­ty­mään saman raken­nuk­sen sisäl­lä pai­kas­ta toi­seen, ioLi­vin­gin toi­mi­tus­joh­ta­ja Mat­ti Ver­ka­sa­lo sanoo.

Ver­ka­sa­lo on tyy­ty­väi­nen sii­hen, että he pää­si­vät tes­taa­maan ja kehit­tä­mään tuo­tet­ta aidois­sa ympä­ris­töis­sä Haa­pa­leh­don ja Pöl­lön­kan­kaan sekä Pik­ku-Iikan päi­vä­ko­deis­sa.

– Kiin­teis­tön käyt­tä­jän näkö­kul­mas­ta pro­jek­ti sujui vai­vat­to­mas­ti. On hyvä saa­da tie­toa sii­tä, mis­sä vai­hees­sa elin­kaar­ta päi­vä­ko­tim­me raken­nus on, Pik­ku-Iikan päi­vä­ko­din joh­ta­ja Heli­nä Pykä­lä­aho tote­aa.

IoLi­vin­gil­lä on vuo­sien koke­mus monen­lai­ses­ta mit­taa­mi­ses­ta. Pai­ne-ero­jen mit­taa­mi­nen mer­kit­si kui­ten­kin uuden­lais­ta haas­tet­ta, sil­lä mit­taus­tu­lok­sia täy­tyi saa­da huo­mat­ta­vas­ti tiheäm­pään tah­tiin kuin aiem­min. Sii­nä mis­sä beto­nin kui­vu­mis­ta odo­tel­les­sa riit­tää, että mit­taus­tu­lok­sia ote­taan parin­kym­me­nen minuu­tin välein, nyt tulok­sia tar­vit­tiin 15 sekun­nin fre­kvens­sil­lä.

– Tek­ni­ses­ti huo­ma­sim­me, että pai­ne-ero­jen tiheä mit­taa­mi­nen vei aluk­si lan­gat­to­man radio­ka­na­van tuk­koon. Pys­tyim­me kui­ten­kin kehit­tä­mään sii­hen kor­jaa­van toi­men­pi­teen, Ver­ka­sa­lo tote­aa.

–  Kyl­lä tämä oli hir­veän hyvä mei­dän tyyp­pi­sel­le pie­nel­le fir­mal­le, että pää­sim­me meil­le uuteen ympä­ris­töön ja yleen­sä­kin todel­li­seen kent­täym­pä­ris­töön tes­taa­maan.

Data-altai­ta käyt­töön

Kau­pun­gin näkö­kul­mis­ta on tär­ke­ää, että datan kerää­mi­seen liit­ty­vät oikeu­det ja sopi­muk­set huo­leh­di­taan kun­toon ennen kuin pal­ve­lui­ta ote­taan käyt­töön.

– Tämä han­ke on osoit­ta­nut kon­kreet­ti­ses­ti, että kun kau­pun­git otta­vat IoT-rat­kai­su­ja käyt­töön, nii­den täy­tyy olla kau­kaa vii­sai­ta. Jo han­kin­ta­vai­hees­sa pitää huo­leh­tia, että kau­pun­gil­la on mah­dol­lis­ta ottaa kerää­mäs­tään datas­ta täy­si hyö­ty irti, Rousu sanoo.

Oulun kau­pun­gil­la CityIoT-hank­keen pro­jek­ti­pääl­lik­kö­nä työs­ken­nel­leen Jani Nousiai­sen mukaan toteu­tet­tu­jen kokei­lu­jen perus­teel­la Oulun Digin kans­sa on otet­tu käyt­töön saman­tyyp­pi­nen data-allas, joka CityIot-hank­kees­sa syn­tyi.

Nousiai­sen mukaan datan avoin saa­ta­vuus vai­kut­taa ener­gian­ku­lu­tuk­seen jo itses­sään.

– Sil­lä että saa­daan käyt­tä­jil­le ener­gia­tie­to näky­viin, on vai­ku­tus­ta. Käyt­tä­jät seu­raa­vat ener­gian kulu­tus­taan ja pyr­ki­vät sitä kaut­ta vai­kut­ta­maan sii­hen, sanoo Nousiai­nen.

Hyö­tyä oli myös sii­tä, että Tam­pe­re oli muka­na jaka­mas­sa omia koke­muk­si­aan.

– Tam­pe­reel­la kes­ki­tyt­tiin enem­män kau­pun­ki-infraan, esi­mer­kik­si puis­toa­luei­siin ja lii­ken­tee­seen. Saim­me var­mas­ti molem­mat moni­puo­li­sia koke­muk­sia, ja pää­sim­me ver­tai­le­maan toi­min­ta­ta­po­jam­me, Nousiai­nen tote­aa.

Toi­min­ta jat­kuu Oulun kau­pun­gil­la muun muas­sa Kau­ko­vai­nion kou­lul­la, jol­le ollaan raken­ta­mas­sa hank­kees­sa­kin kokeil­lun tyy­lis­tä digi­taa­lis­ta kak­sos­ta. Se on raken­nuk­sen digi­taa­li­nen vas­ti­ne, jon­ka avul­la voi hal­li­ta, muut­taa ja jakaa raken­nuk­seen liit­ty­vää tie­toa.

– Yhden alus­tan kaut­ta saa­daan tie­toa kiin­teis­tön ener­gian­ku­lu­tuk­ses­ta ja jat­kos­sa myös koh­tee­seen asen­net­ta­vis­ta aurin­ko­pa­nee­leis­ta, ker­too Jani Nousiai­nen.

Oulus­sa ja Tam­pe­reel­la yhteen­sä noin 160 yri­tyk­sen osal­lis­tu­mi­nen hank­kee­seen vah­vis­ti kau­pun­kien digi­val­miuk­sien kehit­tä­mi­sen kiin­nos­ta­vuu­den ja ajan­koh­tai­suu­den. Hank­kees­sa toteu­tet­tiin yli 40 pilot­tia. Useat yri­tyk­set rapor­toi­vat hank­keen myö­tä kehit­tä­vän­sä uuden tuot­teen mark­ki­noil­le ja start-up yri­tyk­set vah­vis­ti­vat val­miuk­si­aan uusien tuot­tei­den kehit­tä­mi­seen.

Kuvas­sa: CityIoT-hank­keen pro­jek­ti­pääl­lik­kö Pir­jo Rousu ja ioLi­vin­gin toi­mi­tus­joh­ta­ja Mat­ti Ver­ka­sa­lo.

Oulus­sa ja Tam­pe­reel­la toteu­tet­tu Tule­vai­suu­den toi­mi­ja­riip­pu­ma­ton datain­te­graa­tio­alus­ta — CityIoT ‑han­ke on osa 6Ai­ka-stra­te­gi­aa. Hank­keen rahoit­ta­ji­na ovat toi­mi­neet Euroo­pan alue­ke­hi­tys­ra­has­to (EAKR), Uuden­maan liit­to sekä hank­kee­seen osal­lis­tu­neet kau­pun­git.

Lisä­tie­to­ja:

6Ai­ka-kau­pun­ki­koor­di­naat­to­ri Soi­le Joki­nen
Business­Oulu
puh. 050 322 2974
soile.jokinen(at)businessoulu.com