Digi­ta­li­saa­tion tut­ki­mus saa kas­vot

Kollaasi tavanomaisista käyttötavaroista

Oulun yli­opis­ton moni­tie­tei­nen GenZ-pro­fi­laa­tio­han­ke alkaa kon­kre­ti­soi­tua, kun tam­mi­kuus­sa vali­tut tenu­re track ‑apu­lais­pro­fes­so­rit aloit­ta­vat tut­ki­mus­työn. Samal­la hank­keen tavoi­te, ihmis­läh­töi­syy­den tuo­mi­nen digi­ta­li­saa­tioon, tar­ken­tuu tut­ki­musa­lo­jen näkö­kul­mik­si.

Vuon­na 2019 käyn­nis­tet­ty GenZ ottaa aske­len eteen­päin, ker­too hank­keen joh­ta­ja, englan­nin kie­len pro­fes­so­ri Pent­ti Had­ding­ton.

”Yhte­näis­tä tut­ki­mus­ta ei hank­kees­sa ole tähän asti juu­ri ollut, mut­ta apu­lais­pro­fes­so­rien valin­ta on kään­ne­koh­ta. He vie­vät tut­ki­mus­ta eteen­päin, ja moni­tie­tei­nen yhteis­työ on alka­nut.”

145 kan­sain­vä­li­sen haki­jan jou­kos­ta vali­tut apu­lais­pro­fes­so­rit edus­ta­vat Oulun yli­opis­ton kaup­pa­kor­kea­kou­lua sekä kas­va­tus­tie­tei­den ja säh­kö- ja tie­to­tek­nii­kan tie­de­kun­tia. Ryh­mää täy­den­ne­tään vie­lä kah­del­la pro­fes­suu­ril­la, jois­ta toi­nen sijoit­tuu huma­nis­ti­seen tie­de­kun­taan.

Suun­nit­teil­la on myös työ­pa­ja, joka on tar­koi­tet­tu kai­kil­le GenZ-hank­kees­ta kiin­nos­tu­neil­le Oulun yli­opis­ton tut­ki­joil­le. Ajan­koh­ta riip­puu koro­na­vi­rus­ti­lan­tees­ta.

Lue koko artik­ke­li tääl­tä.