Kau­ko­vai­nion kou­lul­le aurin­ko­voi­ma­la ja ener­gian­ku­lu­tuk­seen liit­ty­vä oppi­mi­sym­pä­ris­tö

Kau­ko­vai­nion kou­lun eli Hii­ri­hauk­ka­ta­lon katol­le on raken­net­tu tänä kevää­nä aurin­ko­voi­ma­la. Tou­ko­kuus­sa val­mis­tu­neen voi­ma­lan teho on 15 kWp eli piik­ki­ki­lowat­tia, ja sen on tavoit­tee­na kat­taa noin puo­let raken­nuk­sen kesän ajan säh­kön­ku­lu­tuk­ses­ta.

Lisäk­si raken­nuk­sen kym­me­nes­sä eri tilas­sa on antu­rit, jot­ka mit­taa­vat hii­li­diok­si­din mää­rää sekä läm­pö­ti­laa. Lii­kun­ta­sa­lin puku­huo­nei­den veden­ku­lu­tus­ta seu­ra­taan eril­li­sil­lä antu­reil­la.

Aurin­ko­voi­ma­lan tuot­to, antu­rei­den tuot­ta­ma mit­taus­tie­to sekä veden ja läm­mi­tyk­sen koko­nais­ku­lu­tuk­set tule­vat osak­si oppi­mi­sym­pä­ris­töä, jota kou­lu­lai­set voi­vat hyö­dyn­tää opis­ke­lus­sa. Ener­gian­käyt­tö tuo­daan näh­tä­vil­le oppi­lail­le, ja sii­tä voi­daan teh­dä esi­mer­kik­si eri­lai­sia las­ku­teh­tä­viä ope­tuk­seen.

Antu­roin­nit val­mis­tu­vat raken­nuk­seen kesän aika­na, joten oppi­mi­sym­pä­ris­tö ote­taan käyt­töön syk­syl­lä kou­lun­käyn­nin alkaes­sa.

Hii­ri­hauk­ka­ta­lol­le on suun­nit­teil­la tule­vai­suu­des­sa myös kau­ko­läm­mön paluu­läm­mön hyö­dyn­tä­mi­nen.

Toi­men­pi­teet ovat osa Making City ‑han­ket­ta, joka saa rahoi­tus­ta Horizon 2020 ‑ohjel­man Smart Cities and Com­mu­ni­ties (SCC) ‑tee­mas­ta.