Kon­tin­kan­kaal­la usei­ta lii­ken­ne­ko­kei­lu­ja

Oulun Kon­tin­kan­kaal­la sijait­see lukui­sia ter­veys- ja hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­ta. Alu­eel­la on teh­ty yri­tys­ten kans­sa pysä­köin­tiin ja eri­lai­siin mat­ka­ket­jui­hin liit­ty­viä, liik­ku­mis­ta hel­pot­ta­via kokei­lu­ja. Kokei­lut käyn­nis­tyi­vät vii­me vuo­den lopus­sa ja kes­tä­vät alku­vuo­den ajan.

6Ai­ka-hank­kee­seen liit­ty­viä kokei­lu­ja on Oulus­sa vii­si.

”Alu­eel­la liik­kuu päi­vit­täin mit­ta­va mää­rä työn­te­ki­jöi­tä, opis­ke­li­joi­ta ja mui­ta kävi­jöi­tä, joten Kon­tin­kan­kaan alue oli hyvä valin­ta eri­lai­siin kokei­lui­hin”, ker­too lii­ken­nein­si­nöö­ri Sami Puu­pe­rä.

Osa kokei­luis­ta on kai­kil­le avoi­mia, ja niis­tä toi­vo­taan­kin palau­tet­ta käyt­tä­jil­tä.

Opas­tus­ta ovel­le saak­ka

City­no­ma­di Oy on kehit­tä­nyt mobii­li­lait­teel­la toi­mi­van pal­ve­lun, joka opas­taa Kon­tin­kan­kaan alu­eel­la kävi­jät jouk­ko­lii­ken­teen pysä­keil­tä, auto­jen ja pol­ku­pyö­rien pysä­köin­ti­pai­koil­ta alu­een pal­ve­lu­jen ääreen ovel­le saak­ka.

”Voit vali­ta ensin pysä­köin­ti­paik­ka­si ja sen jäl­keen esi­mer­kik­si kau­pun­gin­sai­raa­lan, Den­to­po­lik­sen tai vaik­ka­pa yhteis­päi­vys­tyk­sen, ja ohjel­ma opas­taa sinut hel­pos­ti omas­ta pysä­köin­ti­pai­kas­ta­si ovel­le saak­ka halua­maa­si paik­kaan”, ker­too Puu­pe­rä.

Älyk­käät pol­ku­pyö­rä­par­kit

Alu­eel­le on kehi­tet­ty myös kak­si eri­lais­ta, var­kaus­tur­val­lis­ta pyö­rä­park­kia Kon­tin­kan­kaan kam­puk­sel­la. Toi­nen niis­tä tekee auto­maat­ti­sen häly­tyk­sen puhe­li­meen, jos pol­ku­pyö­rä uhkaa läh­teä katok­ses­ta ilman omis­ta­jaan­sa.

”Käyt­tä­jät ovat yli­opis­ton opis­ke­li­joi­ta ja hen­ki­lö­kun­taa, ja tämä CoReo­rient Oy:n toteut­ta­ma kokei­lu alkoi mar­ras­kuus­sa. Täs­sä käyt­tä­jän tulee rekis­te­röi­tyä pal­ve­luun ennen käyt­töä”, Puu­pe­rä mai­nit­see.

Toi­nen var­kaus­tur­val­li­nen kokei­lu on umpi­nai­nen säi­ly­tys­ti­la, jos­sa ulko­puo­li­nen ei pää­se pyö­rään ollen­kaan käsik­si.

”Äly­käs säi­ly­tys­jär­jes­tel­mä aloi­tet­tiin kokei­le­mal­la sitä kah­del­la pyö­rä­pai­kal­la, ja sitä voi vara­ta ja käyt­tää mobii­li­so­vel­luk­sel­la. Tämä YSP Oy:n teke­mä kokei­lu on otet­tu käyt­töön juu­ri jou­lu­kuus­sa”, hän lisää.

Pai­kan voi var­mis­taa ennen läh­töä

Kadun­var­si­py­sä­köin­tiin on myös kehi­tet­ty kokei­lu, joka on kun­ta­lai­sil­le avoin. Idea­na on, että käyt­tä­jä voi ennen saa­pu­mis­taan alu­eel­le kat­soa, onko kadun­var­res­sa vapaa­ta pysä­köin­ti­ti­laa ja suun­ni­tel­la pysä­köin­tin­sä etu­kä­teen.

”Kadun­var­si­py­sä­köin­nin täyt­tö­as­tet­ta mita­taan reaa­liai­kai­se­na Aapis­tien eri osuuk­sil­la kah­del­la eri rat­kai­sul­la. Ne toi­mi­vat kone­näön avul­la. Täs­sä­kin on kak­si eri toteut­ta­jaa eli YSP Oy ja Wapice Oy, mut­ta molem­mat ovat avoi­mia kun­ta­lais­ten kokeil­ta­vak­si”, vink­kaa Sami Puu­pe­rä.

Pysä­köin­ti­pai­kan hake­mi­nen tur­haan aiheut­taa hii­li­pääs­tö­jä, joten tämä kokei­lu täh­tää myös vähä­hii­li­syy­teen.

Kon­tin­kan­kaan Way­fin­ding-sovel­lus täs­tä lin­kis­tä

Etsi park­ki ‑sovel­lus täs­tä lin­kis­tä  

Smart par­kin ‑sovel­lus löy­tyy täs­tä lin­kis­tä