Mer­kit­tä­vä avaus droo­nien ammat­ti­mai­seen käyt­töön

Mie­hit­tä­mä­tön ilmai­lu on toden teol­la läh­dös­sä len­toon. Säh­köl­lä toi­mi­vat, len­tä­vät, lähi­pääs­töt­tö­mät lait­teet eli droo­nit pää­se­vät nyt yri­tys­ten ja tut­ki­joi­den suu­ren­nus­la­sin alle. Tehok­kaan, tur­val­li­sen ja ammat­ti­mai­sen toi­min­nan var­mis­ta­mi­sek­si on selä­tet­tä­vä usei­ta mer­kit­tä­viä haas­tei­ta. Täl­lai­sia ovat esi­mer­kik­si alail­ma­ti­lan len­non­var­mis­tus, len­non hal­lin­ta näköyh­tey­den ulko­puo­lel­la ja mah­dol­li­suus suo­rit­taa usei­ta eri teh­tä­viä yhdel­lä len­nol­la. Näi­tä ja usei­ta mui­ta pul­mia rat­koo kan­sain­vä­li­ses­ti­kin mer­kit­tä­vä Dro­lo-pro­jek­ti.

Dro­lo-pro­jek­tis­sa tut­ki­taan, kehi­te­tään ja pilo­toi­daan rat­kai­su­ja alail­ma­ti­lan lii­ken­teen­hal­lin­taan, 5G-yhteyk­siin sekä pai­ne­tun ja sulau­te­tun elekt­ro­nii­kan hyö­dyn­tä­mi­seen. Hank­kees­sa tes­ta­taan älyk­käi­tä droo­ni­pal­ve­lui­ta sata­maan, droo­nien käyt­töä len­toa­se­man lähia­lu­eel­la, droo­ni­sää­pal­ve­lua ja vedyn sopi­vuut­ta droo­nien ener­gia­läh­teek­si. Hank­kees­sa kehi­te­tään myös suo­ma­lais­ten droo­ni­toi­mi­joi­den lii­ke­toi­min­ta­mal­le­ja vien­ti­nä­kö­kul­mas­ta. Esi­mer­kik­si usei­den teh­tä­vien suo­rit­ta­mi­nen jopa useal­le asiak­kaal­le samal­la len­nol­la paran­taa droo­nien kus­tan­nus­te­hok­kuut­ta. Han­ke pys­tyt­tää Suo­men ensim­mäi­sen droo­nien len­non­joh­don tes­tia­lu­een Oulun seu­dul­le.  Kump­pa­nei­na pro­jek­tis­sa on jouk­ko alan kes­kei­siä kan­sal­li­sia kau­pal­li­sia- ja tut­ki­mus­toi­mi­joi­ta.  Han­ke luo myös eko­sys­tee­min, joka jat­kos­sa syn­nyt­tää droo­nei­hin liit­ty­viä inno­vaa­tioi­ta ja uut­ta lii­ke­toi­min­taa.

Lue koko jut­tu VTT:n sivul­ta: https://www.vttresearch.com/fi/uutiset-ja-tarinat/merkittava-avaus-droonien-ammattimaiseen-kayttoon