Oulu muka­na infra-alan Pro­Di­gial-tut­ki­mus­oh­jel­mas­sa

Vaaleanpunainen polkupyörä ja pyöräilykypärä

Oulu sekä yhdek­sän muu­ta kau­pun­kia ovat muka­na Tam­pe­reen yli­opis­ton koor­di­noi­mas­sa Pro­Di­gial-tut­ki­mus­oh­jel­mas­sa. Tavoit­tee­na ohjel­mas­sa on luo­da tuot­ta­vuus- ja digi­loik­ka infra-alal­le, edis­tää digi­ta­li­saa­tion hyö­dyn­tä­mis­tä ja siten vas­ta­ta infra-alan ajan­koh­tai­siin haas­tei­siin.

”Tie- ja katu­työ­mail­la ja laa­jem­min koko infra-alal­la tör­mä­tään usein tuot­ta­vuuson­gel­miin. Tie­toa huka­taan, tupla­työ­tä teh­dään pal­jon, pro­jek­tien omis­ta­juu­des­sa on epä­sel­vyyk­siä, han­kin­ta­käy­tän­nöt ovat kir­ja­via, tuo­tan­to­pro­ses­sit ovat puut­teel­li­sia ja asen­teet ovat luu­tu­nei­ta. Kor­jaus­vel­kaa pitäi­si saa­da pie­nen­net­tyä”, ker­ro­taan Tam­pe­reen yli­opis­ton tie­dot­tees­sa.

Elin­kaa­ria­jat­te­lu lisää laa­tua

Tut­ki­mus­oh­jel­ma jakau­tuu nel­jään tut­ki­mus­ko­ko­nai­suu­teen, jot­ka liit­ty­vät elin­kaa­ren läpäi­se­vään tie­toon, han­kin­taan ja yhteis­työ­hön, toi­min­ta­kult­tuu­rin muu­tok­seen sekä tuot­ta­vuu­den paran­ta­mi­seen. Yhte­nä kan­ta­va­na tee­ma­na on elin­kaa­ria­jat­te­lun lisää­mi­nen ja yhteis­työn teke­mi­nen koko elin­kaa­ren ajan. 

”Kun inves­toin­ti­vai­hees­sa ote­taan elin­kaa­ri­kus­tan­nuk­set huo­mioon, se lisää infran laa­tua. Vaik­ka suun­nit­te­lun ja raken­ta­mi­sen hin­ta­lap­pu on suu­rem­pi, yllä­pi­to­kus­tan­nuk­sis­sa saa­te­taan sääs­tää”, Industry Pro­fes­sor Kal­le Vais­maa Tam­pe­reen yli­opis­ton tut­ki­mus­kes­kus Ter­ras­ta ker­too.

Yksi mer­kit­tä­vä osa-alue Pro­Di­gia­lis­sa on toi­min­ta­kult­tuu­rin muu­tos. Jos tek­ni­set rat­kai­sut eivät pää­dy käy­tän­töön, digi­loik­ka jää otta­mat­ta. Työ­pro­ses­sit täy­tyy trim­ma­ta digi­ta­li­saa­tio­ta edis­tä­vik­si ja tehok­kuut­ta paran­ta­vik­si.

Oulu tuo oman osaa­mi­sen­sa tut­ki­mus­oh­jel­maan

”Oulus­sa on perin­tei­ses­ti hoi­det­tu infra-asioi­ta hyvin ja jat­ku­van kehit­tä­mi­sen taso on ollut kor­kea. Hank­keen myö­tä haluam­me tuo­da omaa osaa­mis­tam­me mui­den tie­toon sekä kehit­tää yhdes­sä mui­den kans­sa vie­lä parem­pia toi­min­ta­mal­le­ja sekä työ­ka­lu­ja tuot­ta­vuu­den ja laa­dun paran­ta­mi­seen. Tulok­sis­ta hyö­tyy koko infra-ala sekä val­ta­kun­ta. On hie­noa, että olem­me pääs­seet mukaan ja erit­täin kes­kei­seen roo­liin”, ker­too Oulun Infran joh­ta­ja Pasi Heik­ki­lä, joka toi­mii myös tut­ki­mus­oh­jel­man ohjaus­ryh­män puheen­joh­ta­ja­na.

Pro­Di­gial-hank­kees­sa ovat Tam­pe­reen yli­opis­ton lisäk­si muka­na Väy­lä­vi­ras­to sekä kym­me­nen kau­pun­kia: Hel­sin­ki, Espoo, Van­taa, Tam­pe­re, Tur­ku, Oulu, Lah­ti, Jyväs­ky­lä, Lap­peen­ran­ta ja Kuo­pio. Tut­ki­mus­oh­jel­mas­sa teh­dään monen­lai­sia pilot­te­ja kon­kreet­ti­sis­sa infra­hank­keis­sa, joi­ta on toteut­ta­mas­sa 20 infra-alan yri­tys­tä.

Pro­Di­gial-tut­ki­mus­oh­jel­maa 2020–2023 koor­di­noi Tam­pe­reen yli­opis­to. Hank­keen koko­nais­ra­hoi­tus on 1,5 mil­joo­naa euroa.

Lisä­tie­dot:
Pasi Heik­ki­lä
pasi.heikkila @ ouka.fi
044 703 2122