Oulu näyt­tää mal­lia digi­taa­lis­ten pal­ve­lu­jen kehit­tä­mi­ses­sä

URBACT-ohjel­man DigiPlace-hank­kees­sa edis­te­tään digi­taa­li­sia rat­kai­su­ja pie­nis­sä ja kes­ki­suu­ris­sa kau­pun­geis­sa. Rat­kai­su­ja hae­taan hank­kee­seen osal­lis­tu­vien kau­pun­gin omis­ta läh­tö­koh­dis­ta ja kehit­tä­mis­koh­tei­na on aihea­luei­ta, joil­la digi­taa­li­suus tuo lisä­ar­voa. Kun lisä­ar­vo ja sitä tuke­vat tavoit­teet on tun­nis­tet­tu, kau­pun­git laa­ti­vat tavoit­tei­siin joh­ta­van toteu­tus­suun­ni­tel­man (Inte­gra­ted Action Plan, IAP).  Var­si­nai­nen toteu­tus jää hank­keen jäl­keen teh­tä­väk­si.

DigiPlace-hank­keen toteu­tus alkoi vuon­na 2019 ja kes­tää elo­kuu­hun 2022 asti. Hank­kees­sa on muka­na seu­raa­vat kau­pun­git: Mes­si­na (IT), Roque­tas de Mar (ES), Saint-Quen­tin (FR) , Vent­pils (LT), Port­legre (PT), Boto­sa­ni (RO), Tri­ka­la (GR) sekä Oulu. Läh­tö­koh­tai­ses­ti kau­pun­kien kehi­tys­ta­so ja tavoit­teet digi­taa­li­suu­den suh­teen vaih­te­le­vat suu­res­ti. Sik­si yhteis­ten tavoit­tei­den mää­rit­te­lys­sä on hyö­dyn­net­ty URBACT-ohjel­man toi­min­ta­ta­paa ja työs­ken­te­ly­raa­mia toteu­tus­suun­ni­tel­mien laa­ti­mi­sek­si. Samal­la kau­pun­git ovat oppi­neet mui­den kau­pun­kien kans­sa käy­dyis­tä kes­kus­te­luis­ta hei­dän koke­mis­taan haas­teis­ta ja visiois­ta. Ne ovat osoit­tau­tu­neet kai­kis­sa kau­pun­geis­sa yllät­tä­vän saman­lai­sik­si kau­pun­kien digi­ta­li­soin­nin tasos­ta huo­li­mat­ta. Koro­na­vi­rus­pan­de­mia on kui­ten­kin mah­dol­lis­ta­nut ainoas­taan kol­men DigiPlace-kau­pun­ki­vie­rai­lun toteut­ta­mi­sen ja se on hidas­ta­nut muis­ta kau­pun­geis­ta saa­ta­van tie­don leviä­mis­tä. Tois­tai­sek­si vii­mei­sin näis­tä kau­pun­ki­vie­rai­luis­ta koh­dis­tui mar­ras­kuus­sa 2021 Ouluun.

Oulun DigiPlace IAP-suun­ni­tel­man tavoit­tee­na on var­mis­taa, että Oulus­sa tuo­tet­ta­vat digi­taa­li­set pal­ve­lut ovat lop­pu­käyt­tä­jän kan­nal­ta käy­tet­tä­viä, toi­mi­via ja ymmär­ret­tä­viä. Kes­keis­tä on mää­rit­tää mene­tel­mä pal­ve­lui­den laa­dun var­mis­ta­mi­sek­si ja tuo­da se osak­si pal­ve­lui­den luo­mi­sen toi­min­ta­mal­lia. Oulun IAP liit­tyy osak­si Oulun kau­pun­gin uuteen digi­taa­lis­ten pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­sen joh­ta­mis­mal­liin, joka pyr­kii ns. BT-mal­lin sovel­ta­mi­seen arvo­vir­ta­mai­ses­ti. Tämä mal­li ovat kehit­ty­nyt DigiPlace-työn ohes­sa ja osin myös omaa rataan­sa. Tämä on aset­ta­nut reu­naeh­to­ja myös DigiPlace-hank­keen toteu­tuk­sel­le ja se on vai­keut­ta­nut esi­mer­kik­si URBACT-pro­ses­sin kan­nal­ta kes­kei­sen ULG-sidos­ryh­mäyh­teis­työn (URBACT Local Group) toteut­ta­mis­ta. Nyt­tem­min DigiPlace on kui­ten­kin kiin­nit­ty­nyt uuteen digi­taa­li­sen pal­ve­lu­tuo­tan­non OUTO-toi­min­ta­mal­liin, jon­ka ajan­koh­tai­nen ja kes­kei­sin tuo­tos on ns. Oulu­Bot-pal­ve­lu­port­fo­lio. 

Tätä kir­joi­tet­taes­sa ­­– jou­lu­kuus­sa 2021 – Oulun DigiPlace-hank­keen IAP-suun­ni­tel­man luon­nos on juu­ri val­mis­tu­nut. Seu­raa­vak­si mie­tin­näs­sä ovat käy­tän­nön toi­met mene­tel­mien valin­to­jen suh­teen ja sii­hen liit­ty­vän pilo­toin­nin toteu­tus. DigiPlace- ja URBACT-pro­ses­si on tuo­nut oman lisä­ar­von­sa tämän kehi­tys­työn hal­lin­taan. Eri­tyi­ses­ti se ohjaa kiin­nit­tä­mään huo­mio­ta kehit­tä­mis­toi­mien kaik­kein tär­keim­pään asi­aan: kos­ka muu­tos vie aikaa, se pitää suun­ni­tel­la huo­lel­li­ses­ti ja rele­van­tit sidos­ryh­mät huo­mioi­den.

Lisä­tie­to­ja:

Heik­ki Huh­mo heikki.huhmo@businessoulu.com
Kat­rii­na Lito­la katriina.litola@ouka.fi        

English sum­ma­ry

URBACT Digiplace pro­ject pro­mo­tes digi­tal solu­tions in small and midd­le sized cities. After cities have recog­nized their aims rela­ted to the goals of the pro­ject, they will make an Inte­gra­te Action Plan (IAP), which will be imple­men­ted after the pro­ject.

Digiplace pro­ject star­ted on 2019 and will last until late 2022. The cities taking part of the pro­ject are Mes­si­na (IT), Roque­tas de Mar (ES), Saint-Quen­tin (FR) , Vent­pils (LT), Port­legre (PT), Boto­sa­ni (RO), Tri­ka­la (GR) and Oulu (Fin­land). To find com­mon digi­tal goals, URBACT way of wor­king will be used to make an Inte­gra­ted Action Plan. Discus­sions between par­tici­pants will help cities to unders­tand chal­len­ges and best prac­tices in digi­ta­liza­tion. In Oulu the main focus is to ensu­re that digi­tal ser­vices are easy to use and unders­tan­dable to the end user.

DigiPlace-logo