Oulu näyttää mallia digitaalisten palvelujen kehittämisessä

URBACT-ohjelman DigiPlace-hankkeessa edistetään digitaalisia ratkaisuja pienissä ja keskisuurissa kaupungeissa. Ratkaisuja haetaan hankkeeseen osallistuvien kaupungin omista lähtökohdista ja kehittämiskohteina on aihealueita, joilla digitaalisuus tuo lisäarvoa. Kun lisäarvo ja sitä tukevat tavoitteet on tunnistettu, kaupungit laativat tavoitteisiin johtavan toteutussuunnitelman (Integrated Action Plan, IAP).  Varsinainen toteutus jää hankkeen jälkeen tehtäväksi.

DigiPlace-hankkeen toteutus alkoi vuonna 2019 ja kestää elokuuhun 2022 asti. Hankkeessa on mukana seuraavat kaupungit: Messina (IT), Roquetas de Mar (ES), Saint-Quentin (FR) , Ventpils (LT), Portlegre (PT), Botosani (RO), Trikala (GR) sekä Oulu. Lähtökohtaisesti kaupunkien kehitystaso ja tavoitteet digitaalisuuden suhteen vaihtelevat suuresti. Siksi yhteisten tavoitteiden määrittelyssä on hyödynnetty URBACT-ohjelman toimintatapaa ja työskentelyraamia toteutussuunnitelmien laatimiseksi. Samalla kaupungit ovat oppineet muiden kaupunkien kanssa käydyistä keskusteluista heidän kokemistaan haasteista ja visioista. Ne ovat osoittautuneet kaikissa kaupungeissa yllättävän samanlaisiksi kaupunkien digitalisoinnin tasosta huolimatta. Koronaviruspandemia on kuitenkin mahdollistanut ainoastaan kolmen DigiPlace-kaupunkivierailun toteuttamisen ja se on hidastanut muista kaupungeista saatavan tiedon leviämistä. Toistaiseksi viimeisin näistä kaupunkivierailuista kohdistui marraskuussa 2021 Ouluun.

Oulun DigiPlace IAP-suunnitelman tavoitteena on varmistaa, että Oulussa tuotettavat digitaaliset palvelut ovat loppukäyttäjän kannalta käytettäviä, toimivia ja ymmärrettäviä. Keskeistä on määrittää menetelmä palveluiden laadun varmistamiseksi ja tuoda se osaksi palveluiden luomisen toimintamallia. Oulun IAP liittyy osaksi Oulun kaupungin uuteen digitaalisten palveluiden kehittämisen johtamismalliin, joka pyrkii ns. BT-mallin soveltamiseen arvovirtamaisesti. Tämä malli ovat kehittynyt DigiPlace-työn ohessa ja osin myös omaa rataansa. Tämä on asettanut reunaehtoja myös DigiPlace-hankkeen toteutukselle ja se on vaikeuttanut esimerkiksi URBACT-prosessin kannalta keskeisen ULG-sidosryhmäyhteistyön (URBACT Local Group) toteuttamista. Nyttemmin DigiPlace on kuitenkin kiinnittynyt uuteen digitaalisen palvelutuotannon OUTO-toimintamalliin, jonka ajankohtainen ja keskeisin tuotos on ns. OuluBot-palveluportfolio. 

Tätä kirjoitettaessa ­­– joulukuussa 2021 – Oulun DigiPlace-hankkeen IAP-suunnitelman luonnos on juuri valmistunut. Seuraavaksi mietinnässä ovat käytännön toimet menetelmien valintojen suhteen ja siihen liittyvän pilotoinnin toteutus. DigiPlace- ja URBACT-prosessi on tuonut oman lisäarvonsa tämän kehitystyön hallintaan. Erityisesti se ohjaa kiinnittämään huomiota kehittämistoimien kaikkein tärkeimpään asiaan: koska muutos vie aikaa, se pitää suunnitella huolellisesti ja relevantit sidosryhmät huomioiden.

Lisätietoja:

Heikki Huhmo heikki.huhmo@businessoulu.com
Katriina Litola katriina.litola@ouka.fi        

English summary

URBACT Digiplace project promotes digital solutions in small and middle sized cities. After cities have recognized their aims related to the goals of the project, they will make an Integrate Action Plan (IAP), which will be implemented after the project.

Digiplace project started on 2019 and will last until late 2022. The cities taking part of the project are Messina (IT), Roquetas de Mar (ES), Saint-Quentin (FR) , Ventpils (LT), Portlegre (PT), Botosani (RO), Trikala (GR) and Oulu (Finland). To find common digital goals, URBACT way of working will be used to make an Integrated Action Plan. Discussions between participants will help cities to understand challenges and best practices in digitalization. In Oulu the main focus is to ensure that digital services are easy to use and understandable to the end user.

DigiPlace-logo