Oulun kau­pun­ki ryh­tyy mak­sa­maan laa­ja­kais­ta­tu­kea

A person looking at health data on a tablet compurer

Oulun kau­pun­ki ryh­tyy mak­sa­maan pai­kal­lis­ten laa­ja­kais­ta­hank­kei­den edis­tä­mi­sek­si mää­rä­ai­kais­ta laa­ja­kais­ta­tu­kea. Mää­rä­ra­haa vara­taan vuo­sil­le 2021–2022 yhteen­sä 500 000 euroa. Tuki on tar­koi­tet­tu pai­kal­lis­ten laa­ja­lais­ta­hank­kei­den raken­ta­mi­seen.

Laa­ja­kais­ta­tu­ki on haet­ta­vis­sa ajal­la 1.1.–31.5.2021. Pit­käl­lä hakua­jal­la halu­taan tur­va­ta riit­tä­vä val­mis­te­luai­ka haki­joi­den sel­vi­tys­ten ja suun­ni­tel­mien teke­mi­sel­le. Vapaa­muo­toi­ses­sa laa­ja­kais­ta­tu­ki­ha­ke­muk­ses­sa tulee esit­tää tuen pii­riin haet­ta­van laa­ja­kais­ta­hank­keen suun­ni­tel­ma ja kus­tan­nusar­vio sekä kulut­ta­jil­le tar­jot­ta­vat laa­ja­kais­ta­tuot­teet.

Laa­ja­kais­ta­tuen myön­tä­mi­ses­tä päät­tää kau­pun­gin­hal­li­tus.

Lisä­tie­to­ja:
https://www.ouka.fi/laajakaistatuki

Yhdys­kun­ta- ja ympä­ris­tö­pal­ve­lut
Tapio Sii­ka­luo­ma, p. 044 703 2114
Business­Oulu
Heik­ki Huh­mo, p. 050 360 5940
Oulun Digi
Ari Yli­nä­rä, p. 040 562 2684