Oulun Sata­ma voit­ti 5G-inno­vaa­tio­ki­san

Oulun satamassa käynnissä oleva lastaus

5G Momen­tu­min jär­jes­tä­män inno­vaa­tio­ki­san voit­ta­jak­si valit­tiin Port Oulu Smar­ter ‑digi­ta­li­saa­tio­han­ke. Kisan voit­ta­jak­si haet­tiin 5G-yllät­tä­jää, esi­mer­kik­si uuden­lais­ta pal­ve­lua tai 5G:n avul­la tuo­tet­tua mer­kit­tä­vää lisä­ar­voa jo ole­mas­sa ole­val­le pal­ve­lul­le tai tuot­teel­le. 

Port Oulu Smar­ter ‑hank­kees­sa Oulun Sata­maan raken­ne­taan uusi moni­puo­li­nen sata­ma-alu­een digi­taa­li­nen infra­struk­tuu­ri, joka pal­ve­lee sata­man laa­jaa eko­sys­tee­miä sekä sata­man nykyi­siä ja uusia asiak­kai­ta. Hank­keen puit­teis­sa Oulun Sata­ma kehit­tää, kokei­lee ja hyö­dyn­tää ensim­mäi­siä teol­li­suu­den ja logis­tii­kan 5G-rat­kai­su­ja yhteis­työs­sä ver­kos­ton­sa kans­sa.

Lue lisää hank­kees­ta Oulun Sata­man sivuil­ta.
Lue lisää kil­pai­lus­ta Tra­fico­min sivul­ta.