Oulun Sata­man digi­taa­li­nen kak­so­nen

Oulun Sata­man digi­taa­li­nen kak­so­nen on moder­ni ja ket­te­rä dynaa­mi­sen tie­don alus­ta, joka näyt­tää, miten sata­ma toi­mii, pal­ve­lee ja kehit­tyy. Kerä­tyn datan perus­teel­la vir­tu­aa­li­nen mal­li rapor­toi toi­min­nas­ta ja alu­ees­ta moni­puo­li­ses­ti.

Tie­toa visua­li­soi­daan monin eri tavoin muun muas­sa kuvien, videoi­den ja eri­lais­ten mal­lin­nus­ten avul­la. Esi­mer­kik­si tie­to sää­olo­suh­teis­ta, eri lii­ken­ne­muo­to­jen kulus­ta alu­eel­la, eri toi­mi­joi­den teke­mi­sis­tä tai raken­nus­pro­jek­tien aiheut­ta­mis­ta muu­tok­sis­ta kul­ku­väy­liin kerä­tään visu­aa­li­sek­si, ajan­ta­sai­sek­si tie­dok­si asiak­kail­le, koko sata­man eko­sys­tee­mil­le ja yri­tyk­sil­le koko logis­tiik­ka­ket­jun var­rel­la.

Digi­kak­so­nen mah­dol­lis­taa myös meri‑, rai­de- ja maan­tie­lii­ken­teen suun­nit­te­lun ja moni­to­roin­nin käyt­täen apu­na lai­vo­jen, junien ja ajo­neu­vo­jen hah­mon­tun­nis­tus­ta, olo­suh­tei­den havain­noin­tia, objek­tien mal­lin­nus­ta, tark­kaa pai­kan­nus­ta ja liik­kei­den enna­koi­mis­ta.

Kerät­tyä dataa voi­daan tar­vit­taes­sa siir­tää myös pal­ve­lus­ta ulos tie­to­kan­ta­ha­ku­jen tai siir­toai­neis­to­jen avul­la ja lisäk­si tie­toa pys­ty­tään hyö­dyn­tä­mään ana­ly­tii­kan työ­ka­luil­la esi­mer­kik­si lai­tu­ri- ja rai­de­ka­pa­si­tee­tin opti­moi­mi­seen, las­tio­pe­roin­nin simu­loin­tei­hin, alue­suun­nit­te­luun sekä reaa­liai­kai­siin tar­pei­siin. Tule­vai­suu­des­sa digi­kak­so­nen luo mah­dol­li­suuk­sia auto­no­mi­sen lii­ken­teen kehit­tä­mi­seen, droo­ni­pal­ve­lui­hin sekä teko­ä­lyn käyt­töön.

https://ouluport.com/satamat/satamadigitalisaatio-port-oulu-smarter‑2