Oulus­sa kehi­tet­ty robot­ti sääs­tää tuhan­sia työ­tun­te­ja koro­na­ro­ko­tuk­sis­sa

Oulun kau­pun­gin kehit­tä­mä robo­tiik­ka tehos­taa roko­tus­pro­ses­sia ja sääs­tää tuhan­sia tun­te­ja hoi­ta­jien työ­ai­kaa koro­na­ro­ko­tuk­sis­sa.

Jouk­ko­ro­ko­tuk­set työl­lis­tä­vät ter­vey­den­huol­lon hen­ki­lö­kun­taa vuo­sit­tain. Joka vuo­si kun­ta­lai­sia roko­te­taan influens­saa var­ten, mut­ta tänä vuon­na annet­ta­vien koro­na­ro­ko­tus­ten mää­rä on ihan omaa luok­kaan­sa: Oulus­sa anne­taan tänä vuon­na noin 300 000 koro­na­ro­ko­tet­ta.

Suu­ri mää­rä rokot­tei­ta vaa­tii myös pal­jon työn­te­ki­jä­re­surs­sia. Ennen robo­tii­kan käyt­töön­ot­toa jokai­seen roko­tus­ta­pah­tu­maan tar­vit­tiin aina kak­si ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­las­ta, nyt vain yksi.

”Ohjel­mis­to­ro­bo­tii­kan käyt­töön­ot­to on vähen­tä­nyt kir­jaa­mis­vir­hei­tä sekä sääs­tä­nyt huo­mat­ta­vas­ti aikaa ja hen­ki­lö­kun­nan resurs­se­ja”, ker­too robot­tia kehit­tä­mäs­sä ollut hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den pal­ve­lue­si­mies Hilk­ka Haa­ra­nie­mi.

Aikai­sem­min jouk­ko­ro­ko­tuk­sia teh­tiin työ­pa­rei­na: toi­nen hoi­ta­ja rokot­ti ja toi­nen kir­ja­si roko­tuk­sen roko­tet­ta­van poti­las­tie­toi­hin. Nyt robot­ti hoi­taa kir­jaa­mi­sen. Muu­tos on vapaut­ta­nut molem­mat ammat­ti­lai­set rutii­nin­omai­ses­ta työs­tä rokot­ta­maan asiak­kai­ta.

Rokot­ta­mi­sen pro­ses­si on hiou­tu­nut kevään aika­na. Roko­tus­ti­lan­tees­sa kir­jaa­mi­nen tapah­tuu luke­mal­la vii­va­koo­dis­ta hen­ki­lö­tie­dot hen­ki­lö­kor­tis­ta.

”Kun hen­ki­lö­tie­dot on luet­tu, sovel­lus ker­too, onko hen­ki­lö jo saa­nut rokot­teen, mil­loin ja mitä roko­tet­ta. Sovel­lus siis varoit­taa, ettei hen­ki­löl­le anne­ta tois­ta roko­tean­nos­ta lii­an aikai­sin”, Haa­ra­nie­mi ker­too.

Vii­va­koo­dil­la lue­taan myös rokot­teen tie­dot, kuten rokot­teen kaup­pa­ni­mi, tie­to kum­paan olka­var­teen roko­te pis­te­tään ja kuin­ka mones roko­tus­ker­ta on kysees­sä. Rokot­teen erä­nu­me­ro kir­ja­taan robot­ti­so­vel­luk­seen manu­aa­li­ses­ti vain, kun erä­nu­me­ro vaih­tuu. Tie­dot siir­ty­vät ensin tie­to­tur­val­li­ses­ti suo­jat­tuun tie­to­kan­taan, jos­ta ohjel­mis­to­ro­bot­ti siir­tää ne hen­ki­lön poti­las­tie­toi­hin vie­den muka­naan myös rokot­ta­jan tie­dot. Poti­las­tie­dois­ta roko­tus­tie­dot siir­ty­vät Kan­ta­pal­ve­luun.

Ohjel­mis­to­ro­bo­tii­kan avul­la annet­tiin kevääl­lä myös noin 14000 ajan­va­rausai­kaa kak­kos­ro­kot­tei­siin.

Hen­ki­lö­työ­voi­man sääs­töä voi arvioi­da niin, että kun robo­tin teke­mä työ sääs­tää vähin­tään 2 minuut­tia työ­ai­kaa jokai­ses­sa roko­tuk­ses­sa, 300 000 roko­tuk­ses­sa työ­ai­kaa sääs­tyy jo 5000 työ­tun­tia, eli lähes 700 työ­päi­vän ver­ran. Robo­tiik­kaa voi­daan hyö­dyn­tää myös tule­vis­sa mas­sa­ro­ko­tuk­sis­sa, esi­mer­kik­si syk­syn influens­sa­ro­ko­tuk­sis­sa.

Ohjel­mis­to­ro­bo­tiik­ka­rat­kai­sun ovat kehit­tä­neet yhteis­työs­sä Oulun Digi, Oulun kau­pun­gin hyvin­voin­ti­pal­ve­lut ja Q‑Factory.