Yhteis­ke­hit­tä­mäl­lä parem­pia pal­ve­lu­ja

Ver­kos­to­yh­teis­työ ja tulok­se­kas yhdes­sä teke­mi­sen kult­tuu­ri aut­toi­vat kehit­tä­mään uuden mal­lin inno­voin­tiin ja parem­pia pal­ve­lu­ja ter­vey­teen ja hyvin­voin­tiin. YSI-hank­kees­sa kehi­tet­tiin uusi toi­min­ta­mal­li sai­raa­loi­den inno­vaa­tio­toi­min­taan. CoHeWe edis­ti yri­tys­ten ja kau­pun­kien yhteis­työ­tä mah­dol­lis­taen uusia, asia­kas­läh­töi­siä sosiaali‑, hyvin­voin­ti- ja ter­veys­pal­ve­lu­ja. HIPPA kehit­ti yri­tys­ten kans­sa älyk­kään pal­ve­lua­su­mi­sen tuot­tei­ta ja pal­ve­lu­ja.

6Ai­ka-stra­te­gia nos­ti kes­ki­öön kuu­tos­kau­pun­kien yhteis­työn: asioi­den yhdes­sä kehit­tä­mi­sen sekä onnis­tu­mis­ten, rat­kai­su­jen ja par­hai­den käy­tän­tö­jen jaka­mi­sen. Kun kau­pun­git lähes­tyi­vät kehi­tet­tä­viä asioi­ta omil­la vah­vuuk­sil­laan hie­man eri näkö­kul­mas­ta, tar­jou­tui mah­dol­li­suuk­sia oppi­mi­seen kai­kil­le.

Ver­kos­to­yh­teis­työ­tä ja yhdes­sä teke­mi­sen kult­tuu­ria oli­vat osal­taan 6Ai­ka-koko­nai­suu­des­sa ja hank­keis­sa toteut­ta­mas­sa Oulun kau­pun­gin hyvin­voin­ti­pal­ve­lu­jen tek­no­lo­gia-asian­tun­ti­ja Jaa­na Kok­ko ja PPSHP:n, Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin inno­vaa­tio­koor­di­naat­to­ri Pau­lii­na Hyr­käs.

– Yli­opis­to­sai­raa­lat inno­vaa­tio­alus­ta­na (YSI) ‑hank­keen pää­ta­voit­tee­na oli kehit­tää ja kokeil­la val­ta­kun­nal­li­ses­ti sovel­let­ta­vis­sa ole­vaa mal­lia yli­opis­to­sai­raa­loi­den inno­vaa­tio­toi­min­taan. Täl­lais­ta mal­lia ei ollut, eikä myös­kään riit­tä­väs­ti käy­tän­nöl­lis­tä tai tie­teel­lis­tä tie­toa, kuin­ka inno­vaa­tio­toi­min­taa täl­lai­ses­sa kon­teks­tis­sa mah­dol­lis­te­taan ja joh­de­taan – ei edes kan­sain­vä­li­ses­ti. Läh­dim­me siis rat­kai­se­maan yhteis­tä haas­tet­ta, kuvaa Pau­lii­na Hyr­käs.

– CoHeWe-hank­kees­sa (Co-Crea­ted Health and Well­being) kehi­tet­tiin yhtei­nen pro­ses­si. Samal­la mal­lil­la vie­tiin yhteis­ke­hit­tä­mis­tä läpi kai­kis­sa nel­jäs­sä kau­pun­gis­sa. HIP­PA-hank­kees­sa käy­tös­sä oli kol­men kau­pun­gin yhteis­ke­hit­tä­mi­sen, tes­tauk­sen ja kau­pal­lis­ta­mi­sen mal­li, ker­too puo­les­taan Jaa­na Kok­ko.

YSIs­tä uusi mal­li inno­vaa­tio­toi­min­taan

Pau­lii­na Hyr­käs ker­too tart­tu­neen­sa toi­meen YSI-pro­jek­ti­pääl­lik­kö­nä posi­tii­vi­sen rat­kai­su­kes­kei­sel­lä mie­lel­lä. Tapa toi­mia orga­ni­saa­tio­ra­jo­jen yli, esi­mer­kik­si yri­tys­ten kans­sa, ja toi­saal­ta suu­ren yli­opis­to­sai­raa­lan perin­tei­nen toi­min­ta­kult­tuu­ri vaa­ti­vat alkuun huo­lel­lis­ta poh­din­taa, mut­ta aina kek­sit­tiin kei­not pääs­tä eteen­päin.

– Kun pääs­tiin kon­kreet­ti­ses­ti vauh­tiin ja sopi­vat toi­min­ta­mal­lit ja työs­ken­te­ly­ta­vat löy­tyi­vät, mei­dän ammat­ti­lai­sem­me sekä yri­tys­ten ja yli­opis­ton osaa­jat toi­mi­vat aktii­vi­ses­ti ja innol­la. Oli ilo huo­ma­ta, että yhteis­työ vas­ta­si kaik­kien osa­puol­ten toi­vei­ta ja aut­toi hei­tä koh­ti tavoit­tei­taan, hän sanoo.

– On tär­ke­ää ymmär­tää, että menes­tys inno­vaa­tio­toi­min­nas­sa syn­tyy jat­ku­val­la, osaa­val­la työs­ken­te­lyl­lä sekä riit­tä­vän tuen ja toi­min­nan yllä­pi­don kaut­ta. Tulok­set eivät syn­ny eikä toi­min­ta pyö­ri itsek­seen, joten myös jul­ki­ses­sa sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­los­sa on tär­ke­ää panos­taa toi­min­taan var­mis­ta­mal­la riit­tä­vä asian­tun­ti­juus ja resurs­sit, Hyr­käs jat­kaa.

Oulus­sa aloi­tet­tiin YSI-hank­kees­sa sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon tar­ve­läh­töi­nen yhteis­ke­hit­tä­mi­nen. OYSin kehi­tys­tar­pei­den sel­vit­tä­mi­nen poi­ki usei­ta tar­ve­läh­töi­siä rat­kai­su­ja.

– Kaik­kein tär­keim­pä­nä tulok­se­na syn­tyi yli­opis­to­sai­raa­laan ja jul­ki­seen ter­vey­den­huol­toon sopi­va inno­vaa­tio­toi­min­nan mal­li, jota sit­tem­min on jat­ko­ke­hi­tet­ty ja jal­kau­tet­tu laa­jem­min­kin alu­eel­li­seen käyt­töön, Hyr­käs sanoo.

YSI hyö­dyn­si myös yri­tys­ten osaa­mis­ta. Han­ke toi uut­ta lii­ke­toi­min­taa jo ole­mas­sa ole­vil­le yri­tyk­sil­le, ja uuden rat­kai­sun kehit­tä­mi­nen syn­nyt­ti myös uut­ta yri­tys­toi­min­taa. Pau­lii­na Hyr­käs sanoo yri­ty­syh­teis­työn ole­van suu­ri rik­kaus.

– Toki yri­tyk­set tule­vat eri­lai­ses­ta maa­il­mas­ta kuin jul­ki­nen sai­raa­la. Tar­vi­taan koor­di­noi­via taho­ja ja fasi­li­toi­via toi­mi­joi­ta, jot­ka ymmär­tä­vät inno­vaa­tio­toi­min­nan ja ‑pro­ses­sien dyna­miik­kaa.

Tar­ve­läh­töi­syys hyö­dyt­ti yri­tyk­siä

6Ai­ka-han­ke CoHeWe edis­ti pää­ta­voit­tee­naan yri­tys­ten yhteis­työ­tä kau­pun­kien kans­sa ja mah­dol­lis­ti uusien, asia­kas­läh­töis­ten hyvin­voin­ti- ja ter­veys­pal­ve­lui­den kehit­tä­mis­tä ja käyt­töön­ot­toa. Jaa­na Kokon mukaan liik­keel­le läh­det­tiin aina tar­ve­läh­töi­ses­ti. Se hyö­dyt­ti kump­pa­niy­ri­tyk­siä, sil­lä tie­to kehit­tä­mi­sen tar­peis­ta on yri­tyk­sel­le arvo­kas­ta. 

– Etsim­me ja löy­sim­me poten­ti­aa­li­sim­mat kehi­tys­kump­pa­nit eli kehit­tä­mis­myön­tei­siä yri­tyk­siä, jot­ka toteut­ti­vat rat­kai­sut aika­tau­lus­sa. Hei­dän kans­saan CoHeWes­sa vie­tiin Oulus­sa kuusi kokei­lua maa­liin saak­ka, Kok­ko kiit­tää.

– Val­ta­kun­nal­li­ses­ti teh­tiin 35 yri­tys­ko­kei­lua, ja yhteis­ke­hit­tä­mi­seen osal­lis­tui noin 150 yri­tys­tä ja 830 sote-alan ammat­ti­lais­ta. 1490 asia­kas­ta kehit­ti ja tes­ta­si hank­kees­sa pal­ve­lu­ja, hän tar­ken­taa.

CoHeWen kon­kreet­ti­sia tulok­sia Oulus­sa oli­vat esi­mer­kik­si uusi sosi­aa­li­päi­vys­tyk­sen mobii­li­pal­ve­lu, rat­kai­su läs­nä­olon koke­mus­ten ja elä­mys­ten lisää­mi­nen digi­taa­li­siin koh­taa­mi­siin ja masen­tu­neen hen­ki­lön toi­pu­mi­sen oma­seu­ran­taan tar­koi­tet­tu Mie­li­päi­vä­kir­ja-sovel­lus.

– Pro­ses­sit ovat aika pit­kiä, kun kerä­tyis­tä tar­peis­ta muo­dos­te­taan haas­te, johon sit­ten hae­taan kil­pai­lu­tuk­sen kaut­ta rat­kai­su, joka tes­ta­taan aidos­sa ympä­ris­tös­sä. Oulun yli­opis­ton apu oli meil­le tär­ke­ää yhteis­ke­hit­tä­mi­sen pro­jek­tien eteen­päin vie­mi­ses­sä ja arvioin­nis­sa, Kok­ko sanoo.

– CoHeWes­sa kehi­te­tys­tä yhteis­ke­hit­tä­mi­sen oppaas­ta olem­me ylpei­tä. Se on työ­ka­lu muil­le­kin kau­pun­geil­le yri­ty­syh­teis­työ­hön ja yhteis­ke­hit­tä­mi­seen, hän lisää.

Uusi toi­min­ta­mal­li todet­tu menes­tyk­sek­kääk­si

Inno­vaa­tio­toi­min­nan kehit­tä­mi­nen on tär­keä, ajan­koh­tai­nen aihe. YSI-hank­keen tulok­set ovat­kin herät­tä­neet laa­jas­ti kiin­nos­tus­ta ja poi­ki­neet yhtey­den­ot­to­ja muil­ta jul­ki­sil­ta ter­vey­den­huol­lon orga­ni­saa­tioil­ta. Se on mer­kin­nyt Pau­lii­na Hyrk­kääl­le ajoit­tain erään­lai­se­na tuto­ri­na toi­mi­mis­ta.

– Kaik­ki pää­se­vät aina vain parem­piin tulok­siin, kun saa­daan opit ja hyö­dyt yhtei­seen käyt­töön tois­ten kau­pun­kien edis­ty­mi­ses­tä. Alu­eet ja kau­pun­git kirit­tä­vät toi­si­aan posi­tii­vi­ses­sa mie­les­sä, hän kuvaa.

Uusi toi­min­ta­mal­li on todet­tu menes­tyk­sek­kääk­si. Se on syn­nyt­tä­nyt myös laa­jem­paa ver­kos­to­yh­teis­työ­tä ja akti­voi­nut sai­raan­hoi­to­pii­rin orga­ni­saa­tion ja jul­ki­sen sai­raa­lan inno­vaa­tio­toi­min­nan aivan uudel­le tasol­le.

– YSI todis­ti, että jul­ki­sen sai­raa­lan kal­tai­nen perin­tei­nen ympä­ris­tö voi läh­teä mukaan hyvin aktii­vi­seen inno­vaa­tio­toi­min­taan. Täy­tyy vain löy­tää rää­tä­löi­dyt kei­not, kehit­tää nii­tä huo­lel­li­ses­ti ja osal­lis­taa riit­tä­väs­ti asian­tun­te­mus­ta kehit­tä­mi­seen, Hyr­käs sanoo.

Parem­paa pal­ve­lua­su­mis­ta digi­ta­li­saa­tiol­la

HIPPA – Hyvin­voin­tia ja parem­paa pal­ve­lua­su­mis­ta digi­ta­li­saa­tion avul­la ‑han­ke kehit­ti yri­tys­ten kans­sa älyk­kään pal­ve­lua­su­mi­sen tuot­tei­ta ja pal­ve­lu­ja. Yksi HIP­PA-hank­keen kes­kei­sis­tä tulok­sis­ta on verk­ko­pal­ve­lu TUTTU net – Tuo­te­ke­hit­tä­jän tes­ti- ja tuki­ver­kos­to osoit­tees­sa tuttunet.fi.

Isos­sa roo­lis­sa oli ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen ja kau­pun­kien tii­vis ver­kos­to­yh­teis­työ, mikä mer­kit­si Oulus­sa kyvyk­kyy­den kas­vua ja toi­min­nan moni­puo­lis­ta kehit­tä­mis­tä.

– Oulus­sa kehi­tim­me myös ole­mas­sa ole­vaa pal­ve­lua hank­kei­den kaut­ta yhteis­ke­hit­tä­mis­tes­taus­toi­min­nal­la. HIPAn kump­pa­nei­na toi­mi­vat pk-yri­tyk­set, joil­le ilmai­nen tes­taus- ja yhteis­ke­hit­tä­mis­a­pu on tär­ke­ää. Hyvät ver­kos­tot jäi­vät elä­mään, ja ovat kes­kei­siä asioi­den edel­leen kehit­tä­mi­ses­sä, sanoo Jaa­na Kok­ko.

Kuu­den suu­rim­man kau­pun­gin 6Ai­ka-stra­te­gias­sa toteu­tet­tu­ja CoHeWe‑, Hip­pa- ja YSI-hank­kei­ta ovat rahoit­ta­neet Euroo­pan alue­ke­hi­tys­ra­has­to (EAKR), Suo­men val­tio, kuu­tos­kau­pun­git ja han­ke­kump­pa­nit. Rahoi­tus­ta on myön­tä­nyt Uuden­maan liit­to.

Kuva: Oulun kau­pun­gin tek­no­lo­gia-asian­tun­ti­ja Jaa­na Kok­ko ja PPSHP:n inno­vaa­tio­koor­di­naat­to­ri Pau­lii­na Hyr­käs (oikeal­la).

Lisä­tie­to­ja:

Tek­no­lo­gia-asian­tun­ti­ja Jaa­na Kok­ko, +358 44 703 4030, jaana.a.kokko@ouka.fi
Hyvin­voin­ti­pal­ve­lut Oulun kau­pun­ki
Oulu­Health Labs, Oulu Wel­fa­re­Lab
POP­So­te Inno­vaa­tio- ja tes­taus­toi­min­ta

CoHeWe-verk­ko­si­vut https://cohewe.eu/ Tuo­te­ke­hit­tä­jän tes­ti- ja tuki­ver­kos­to Tut­tu­Net https://www.tuttunet.fi/