Busi­ness­A­se­ma – äly­käs kiin­teis­tö

Busi­ness­A­se­ma on yhteis­ke­hit­tä­mi­sa­lus­ta ja tila tek­no­lo­gis­ten koko­nais­rat­kai­su­jen kehit­tä­mi­seen, tes­taa­mi­seen ja esit­te­lyyn. Älyk­kään kiin­teis­tön ympä­ris­tös­sä saa­ta­vil­la on myös Business­Oulun yri­tys- ja inno­vaa­tio­pal­ve­lu­ja.

Busi­ness­A­se­man pää­tee­mat ovat kiin­teis­tön älyk­käät ja ener­gia­te­hok­kaat pal­ve­lut, reaa­liai­kai­nen digi­taa­li­nen kak­so­nen, vir­tu­aa­li- ja lisät­ty todel­li­suus, saa­vu­tet­ta­vuus, esteet­tö­myys, tur­val­li­suus ja kyber­tur­val­li­suus sekä ter­veys ja hyvin­voin­ti. Äly­tek­no­lo­gia mah­dol­lis­taa täy­sin uusien tek­no­lo­gis­ten koko­nais­rat­kai­su­jen kehit­tä­mi­sen, tes­taa­mi­sen ja esit­te­lyn yhteis­työs­sä kau­pun­gin, yri­tys­ten, tut­ki­mus­lai­tos­ten sekä yli­opis­to­jen ja kor­kea­kou­lu­jen kans­sa.

Tuo­te­ke­hi­tyk­sen syklin koko ajan nopeu­tues­sa on kan­nat­ta­vam­paa kokeil­la asioi­ta jo tuo­te­ke­hi­tys­vai­hees­sa sen sijaan, että mah­dol­li­set puut­teet huo­ma­taan vas­ta mark­ki­noil­le menon jäl­keen — siis ideoi­da nopeas­ti ja myös onnis­tua tai epä­on­nis­tua nopeas­ti. Tek­no­lo­gi­sen kehi­tyk­sen ohel­la ket­te­rää toi­min­ta­ta­paa puol­taa lisään­ty­nyt kan­sain­vä­li­nen kil­pai­lu. Asia­kas­läh­töi­syys ei ole enää valin­ta, vaan vaa­ti­mus. Tehos­tet­tu inno­vaa­tio­pro­ses­si osuu käyt­tä­jän tar­pei­siin var­mem­min ja aut­taa vas­taa­maan nopeas­ti muut­tu­van lii­ke­toi­min­taym­pä­ris­tön vaa­ti­muk­siin.

Kokei­le­mi­nen nopeut­taa uusien rat­kai­su­jen kehi­tys­tä ja lisää asia­kas­ym­mär­rys­tä, kos­ka kokei­lua­lus­ta antaa yri­tyk­sil­le pää­syn todel­li­siin käyt­töym­pä­ris­töi­hin oikei­den käyt­tä­jien kans­sa. Busi­ness­A­se­mal­la kokei­lu on fasi­li­toi­tu pro­ses­si, joten yri­tyk­sen ei tar­vit­se osa­ta teh­dä sitä yksin.

Ehdo­ta kokei­lua tai seu­raa avau­tu­via kokei­luoh­jel­mia. Ehdo­te­tut kokei­lut arvioi­daan vii­koit­tain, niis­tä vali­taan toteu­tus­kel­poi­set ja aika­tau­lu­te­taan kokei­lut. Valin­ta­kri­tee­re­jä ovat uutuusar­vo ja inno­va­tii­vi­suus, toteut­ta­mis­kel­poi­suus, skaa­lau­tu­vuus sekä arvo asiak­kaal­le.

Tal­vel­la 2021 jär­jes­tet­tyyn haas­te­mal­li­seen nope­aan kokei­luun valit­tiin tar­jous­kil­pai­lun kaut­ta nel­jä yri­tys­tä rat­ko­maan esi­mer­kik­si sii­vous­tar­peen arvioin­tia, käyt­tö­as­teen opti­moin­tia ja tur­val­li­suu­den edis­tä­mis­tä. Kokei­li­joil­la oli käy­tös­sään Busi­ness­A­se­mal­ta kerät­tä­vää dataa sekä sin­ne asen­net­tu tek­no­lo­gia. Fresh Air Glo­ba­lin Samu­li Tah­ko­la kiteyt­ti asian näin: ”Monet asiat tar­vit­se­vat fyy­si­sen kokei­lu­ym­pä­ris­tön. Busi­ness­A­se­ma on yhtei­nen hiek­ka­laa­tik­ko ja teke­mi­ses­sä hyvä hen­ki.”

Busi­ness­A­se­mal­la on avoi­mia työs­ken­te­ly­ti­lo­ja, varat­ta­via kokous­ti­lo­ja sekä kah­vi­la-ravin­to­la. Tapah­tu­ma­ka­len­te­ri löy­tyy osoit­tees­ta www.businessasema.com

Pir­jo Kos­ki­nie­mi
vas­tuu­hen­ki­lö, avoi­men inno­vaa­tion pal­ve­lut
040 592 5375
pirjo.koskiniemi@businessoulu.com

Ota yhteyt­tä, vaik­ka vain kokeil­lak­se­si!

Jari Joki­sa­lo
asian­tun­ti­ja, digi­taa­lis­ten toi­min­taym­pä­ris­tö­jen kehit­tä­mi­nen yri­tyk­sil­le
046 923 1397
jari.jokisalo@businessoulu.com

Kokeilualustan sivusto

https://businessasema.com/