Oulu Zone

OuluZo­ne+ on kan­sain­vä­li­ses­ti tun­net­tu, ark­ti­nen infra-alan, ras­kai­den ajo­neu­vo­jen, auto­no­mis­ten auto­jen ja robo­tii­kan tutkimus‑, kou­lu­tus- ja kehit­tä­mis­kes­kus. OuluZo­ne+ veto­voi­ma perus­tuu alu­eel­le raken­net­tuun 5G ‑tie­don­siir­to­verk­koon, ainut­laa­tui­seen tek­no­lo­giao­saa­mi­seen ja yhteis­työ­hön yri­tyk­sien, tut­ki­mus- ja stan­dar­doin­ti­lai­tok­sien ja eri asteen kou­lu­tus­lai­tok­sien kes­ken. Ouluzo­ne+ ‑alue on Euroo­pan ensim­mäi­nen GreenC­ross ‑moot­to­riur­hei­lu­kes­kus, ja siel­lä jär­jes­te­tään säh­kö­moot­to­ria­jo­neu­vo­jen kan­sain­vä­li­sen tason moot­to­riur­hei­lu­ta­pah­tu­mia, näyt­te­ly­jä ja vapaa-ajan tapah­tu­mia.

Kokeilualustan sivusto

https://www.ouluzoneplus.com/tietoa