Oulu­Health Labs

Man lying on a hospital bed while doctors perform diagnoses on their smart phones.

Oulu­Health Lab­sin tavoit­tee­na on edis­tää käyt­tä­jäys­tä­väl­lis­ten tuot­tei­den ja pal­ve­lui­den tuloa mark­ki­noil­le, sekä tehos­taa nii­den avul­la sosi­aa­li- ja ter­veys­toi­men pro­ses­se­ja sekä kun­ta­lais­ten hyvin­voin­tia. Tar­jol­la on kol­me eri­lais­ta ympä­ris­töä.

Oys Test­Lab on aito, sai­raa­las­sa sijait­se­va kehi­tys- ja tes­tausym­pä­ris­tö, jos­sa yri­tyk­set saa­vat tuo­te­ke­hi­tyk­sel­leen suo­raa palau­tet­ta aidoil­ta käyt­tä­jil­tä. Oulun yli­opis­tol­li­nen sai­raa­la käyt­tää labo­ra­to­rio­ta pro­ses­sien­sa kehit­tä­mi­seen sekä mal­lin­ta­maan raken­teil­la ole­vaan Tule­vai­suu­den sai­raa­laan liit­ty­viä suun­ni­tel­mia. Oys Test­La­bis­sa voi­daan simu­loi­da leik­kaus­sa­le­ja, vas­taan­ot­to­ja, osas­to­ja, val­vo­moi­ta, odo­tus­ti­lo­ja ja niin edel­leen. Tilois­sa on 3D-vir­tu­aa­li­ti­la ja 5G-tes­ti­verk­ko.

Oamk Sim­Lab on moni­puo­li­nen simu­laa­tio- ja stu­dio­ym­pä­ris­tö, jota yri­tyk­set ja yhteis­työ­kump­pa­nit voi­vat käyt­tää tes­taus- ja kehit­tä­mi­sym­pä­ris­tö­nä ter­veys­tek­no­lo­gian ja hyvin­voin­ti­pal­ve­lu­jen tuo­te­ke­hi­tyk­ses­sä.

Oulu Wel­fa­re­Lab on tes­tausym­pä­ris­tö siel­lä, mis­sä lop­pu­käyt­tä­jät­kin ovat eli asiak­kai­den ja poti­lai­den kodeis­sa sekä Oulun kau­pun­gin sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen toi­min­taym­pä­ris­töis­sä. Kehi­tet­tä­vä­nä ole­vas­ta tuot­tees­ta saa­daan suo­raa palau­tet­ta sekä ala­nam­mat­ti­lai­sil­ta että asiak­kail­ta.

Kokeilualustan sivusto

http://ouluhealth.fi/labs/