Oulun sata­ma

Oulun satamassa käynnissä oleva lastaus

Oulu on poh­joi­sen Euroo­pan logis­ti­nen kes­kus. Oulun sata­mas­sa koh­taa­vat meri‑, rau­ta- ja maan­tiet, joi­den kaut­ta kul­je­tuk­set hoi­tu­vat tehok­kaas­ti koko poh­joi­seen Skan­di­na­vi­aan sekä Venä­jäl­le. Perä­me­ren suu­rin yleis­sa­ta­ma pal­ve­lee poh­joi­sen Euroo­pan nopeim­min kas­va­vas­sa kau­pun­gis­sa. Sata­man kaik­ki kol­me osaa: Orit­ka­ri, Nuot­ta­saa­ri ja Vih­reä­saa­ri ovat auki vuo­den ympä­ri 24/7.

PORT OULU Smar­ter. ‑digi­hank­kees­sa täh­dä­tään moder­nin sata­ma­di­gi­ta­li­saa­tion kehit­tä­mi­seen ja hyö­dyn­tä­mi­seen yhdes­sä Oulun Sata­man asiak­kai­den ja toi­mi­joi­den kans­sa. Moni­toi­mi­jaym­pä­ris­tös­sä syn­tyy uuden­tyyp­pi­nen data-alus­ta, jon­ne kerä­tään tie­toa sata­man toi­min­nois­ta ja tilan­ne­ku­vas­ta. Alu­een digi­taa­li­sen infran kehit­tä­mis­toi­men­pi­teet yhdis­tä­vät sata­ma-alu­een lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­pal­ve­lut sau­mat­to­mak­si koko­nai­suu­dek­si.

Kokeilualustan sivusto

https://ouluport.com/satamat/satamadigitalisaatio-port-oulu-smarter/