Resca-alue ja tule­vai­suu­den talot

Hybri­di ei ole vain auto, se voi olla myös talo

Hiuk­ka­vaa­ran Kivik­ko­kan­kaal­le raken­net­tiin osa­na Inur­deco ‑han­ket­ta uusiu­tu­van ener­gian pilot­tia­lue, jos­sa yri­tyk­set voi­vat kokeil­la ja ver­tail­la eri uusiu­tu­van ener­gian tek­no­lo­gioi­ta ja samal­la saa­daan hyö­dyl­lis­tä tie­toa toi­mi­vis­ta rat­kai­suis­ta. Pilot­tia­lue etsit­tiin yhdes­sä tont­ti- ja kaa­voi­tus­puo­len kans­sa Hiuk­ka­vaa­ras­ta ja alu­eel­le jär­jes­tet­tiin yri­tyk­sil­le avoin tont­ti­ha­ku. Tont­ti­ha­ku oli menes­tys, sil­lä kaik­ki ton­tit saa­tiin täy­tet­tyä.

Kos­ka pilot­tia­lu­eel­le ei tul­lut kau­ko­läm­pöä, se oli opti­maa­li­nen uusien tek­no­lo­gioi­den ver­tai­luun. Alu­eel­la toteu­tet­tiin muun muas­sa seu­raa­van­lai­sia rat­kai­su­ja: kort­te­li­koh­tai­nen säh­kön- ja läm­mön­tuo­tan­to puu­hak­keel­la, 40 neliö­met­rin aurin­ko­pa­nee­leil­la varus­tet­tu talo sekä maa­läm­pö-hybri­di­ta­lo vesi­ta­kal­la.

Tule­vai­suu­den talot ja uusiu­tu­va ener­gia ‑hank­kees­sa arvioi­tiin Rescas­sa toteu­tet­tu­ja rat­kai­su­ja tule­vai­suu­den asu­mi­ses­sa ja kehi­tet­tiin tek­no­lo­gioi­ta eteen­päin raken­nusa­lan toi­mi­joi­den kans­sa. Perus­ta­voi­te oli eri ener­gia­läh­tei­den tai nii­den yhdis­tel­mien sekä raken­nus­ten ener­gia­te­hok­kuu­den opti­moi­mi­nen tek­ni­ses­ti ja talou­del­li­ses­ti toi­mi­vik­si koko­nai­suuk­sik­si. Par­hais­ta valin­nois­ta teh­tiin monis­tet­ta­vat, suo­si­tel­ta­vat kon­sep­tit niin kulut­ta­jil­le kuin myös alan yri­tyk­sil­le.

Ratkaisun sivusto

http://www.tulevaisuudentalot.fi/