Älyk­käät jäteas­tiat sääs­tä­vät ympä­ris­töä

Äly­käs jäteas­tia ilmai­see itse, mil­loin se pitää tyh­jen­tää. Näin se pie­nen­tää jäte­huol­lon tuot­ta­maa hii­li­ja­lan­jäl­keä ja sääs­tää sel­vää rahaa.

Hau­run Jäteau­to Oy:n jäteas­tioi­den kan­teen asen­net­tu antu­ri tun­nis­taa kai­ken­lai­sen jät­teen. Antu­rin pil­vi­pal­ve­luun lähet­tä­mä reaa­liai­kai­nen tie­to aut­taa jäteau­to­jen reit­tien tehok­kaas­sa suun­nit­te­lus­sa sekä tyh­jen­nys­tar­pei­den pai­kan­ta­mi­ses­sa.

- Äly jätea­sias­sa mah­dol­lis­taa kul­je­tus­reit­tien opti­moin­nin, eikä astioi­ta enää tyh­jen­ne­tä kalen­te­rin, vaan täyt­tö­ase­teen mukaan. Antu­ri estää myös astioi­den yli­täyt­töä ja ympä­ris­tön likaan­tu­mis­ta, toi­mi­tus­joh­ta­ja Mik­ko Hau­ru ker­too.

Hau­run jäteau­to­jen ajot ovat vähen­ty­neet noin 25 pro­sen­til­la antu­rei­den asen­ta­mi­sen jäl­keen. Toi­saal­ta jäteas­tioi­den tyh­jen­tä­mis­tä voi­daan enna­koi­da esi­mer­kik­si jou­lun­py­hien alla, jol­loin tie­de­tään nii­den täyt­ty­vän nopeas­ti.

Poh­joi­sen pak­ka­sen ja likai­sen ympä­ris­tön kes­tä­vän Jae­te-antu­rin on kehit­tä­nyt oulu­lai­nen iPro­toxi Oy.

Oulus­sa älyk­käi­tä jäteas­tioi­ta ja nii­den opti­moi­tua tyh­jen­nys­tä tar­jo­taan Hau­ru Smart ‑pal­ve­lun nimel­lä. Muu­al­la Suo­mes­sa pal­ve­lua ja Jae­te-antu­rei­ta tar­jo­aa Was­te­book Oy. Vähä­vir­tai­nen ja lähes huol­to­va­paa antu­ri voi­daan kiin­nit­tää myös mm. sako­kai­voi­hin ja jäte­ve­si­säi­liöi­hin. Se mit­taa tar­vit­taes­sa pin­nan lisäk­si sijain­tia, asen­toa, kos­teut­ta ja läm­pö­ti­laa.

Uute­na omi­nai­suu­te­na Jae­te-antu­rei­hin on suun­ni­tel­tu ilmoi­tus ilki­val­las­ta. Tavoit­tee­na on nopea rea­goin­ti ja suu­rem­pien vahin­ko­jen ehkäi­sy esi­mer­kik­si jäteas­tian syt­tyes­sä pala­maan.