Craf­ta­rit teke­vät sof­taa tilauk­ses­ta

Opin­to­jen ja työn yhdis­tä­mi­nen niin, että työ edis­tää opin­to­ja eikä hidas­ta nii­tä, kuu­los­taa huip­pui­deal­ta. Sel­lai­nen on Craft­Mas­ters-ohjel­ma, jos­sa myös Jere Lot­vo­nen ja Jan­ne Kero­la työs­ken­te­le­vät.

Mate­ma­tiik­kaa opis­ke­le­va Jere Lot­vo­nen ja kone­tek­nii­kas­ta tie­to­tek­nii­kan opis­ke­li­jak­si siir­ty­nyt Jan­ne Kero­la on rek­ry­toi­tu Craft­Mas­ter­sei­hin ohjel­mis­to-osaa­mi­sen ja sen kehit­tä­mis­ha­luk­kuu­den perus­teel­la. Työ­nan­ta­ja on Oulun yli­opis­to, jos­sa he työs­ken­te­le­vät tut­ki­musas­sis­ten­tin nimik­keel­lä 9 muun sof­tas­ta innos­tu­neen ”craf­ta­rin” kans­sa.

- Työm­me on ohjel­mis­to­ke­hit­tä­mis­tä, jota teem­me pro­jek­ti­työ­nä kul­loi­sel­le­kin toi­mek­sian­nol­le koo­tuis­sa tii­meis­sä. Toi­mek­sian­to­ja tulee yli­opis­ton sisäl­tä sekä jon­kin ver­ran yri­tyk­sil­tä, Jan­ne ker­too.

Työs­sään craf­ta­rit pää­se­vät käyt­tä­mään omia vah­vuuk­si­aan ja he myös vie­vät pro­jek­tit läpi itse­näi­ses­ti.

- Meil­lä on vapaat kädet teh­dä työ­suun­ni­tel­ma aika­tau­lui­neen. Suun­ni­tel­ma käy­dään läpi asiak­kaan kans­sa ja sitä hio­taan yhdes­sä, Jan­ne jat­kaa.

Craf­ta­reis­sa on huo­mat­tu, että asia­kas­yh­teyk­sien hoi­ta­mi­seen­kin toi­sil­la on enem­män osaa­mis­ta kun taas toi­set viih­ty­vät enem­män sor­vin ääres­sä. Eri­lai­nen osaa­mi­nen tekee tii­meis­tä timant­ti­sia, ja työt jae­taan vah­vuuk­sien mukaan.

Jan­ne tuo tii­miin rau­tais­ta tek­nii­kan osaa­mis­ta, kun Jere tart­tuu innol­la uusiin haas­tei­siin ja opis­ke­lee tar­vit­ta­vat uudet asiat nopeas­ti. 11 opis­ke­li­jan ryh­mäs­sä saa myös ver­tais­tu­kea. Tar­vit­taes­sa pal­ka­taan uusia teki­jöi­tä, jot­ka täy­den­tä­vät ryh­män osaa­mis­ta tai tule­vat opin­ton­sa päät­tä­neen työn­te­ki­jän tilal­le.

- Tar­koi­tus on edis­tää opin­to­ja ja nii­den jäl­keis­tä työl­lis­ty­mis­tä. Craf­ta­reis­sa pää­sem­me kiin­ni työn teke­mi­seen, sii­hen mitä ohjel­mis­to­ke­hit­tä­mi­nen on todel­li­suu­des­sa. Kesä­työ on usein enim­mäk­seen val­miin tes­taa­mis­ta, Jan­ne ja Jere poh­ti­vat.

- Pää­sem­me myös tutus­tu­maan yri­tyk­siin ja ne mei­hin, joten saam­me tie­toa myös mah­dol­li­sis­ta työ­pai­kois­ta, joi­hin voi­si hakea val­mis­tu­mi­sen jäl­keen.

Craf­ta­rit toi­mi­vat usei­den yli­opis­ton omien pro­jek­tien ohjel­mis­to­ke­hit­tä­mi­sen tuke­na. Osa jat­kaa­kin tut­ki­ja­na. Toi­mek­sian­to­jen jou­kos­ta saat­taa löy­tyä myös mie­len­kiin­toi­nen opin­näy­te­työn aihe.

Mies­ten mukaan paras­ta ohjel­mis­to­ke­hi­tys­työs­sä on haas­tei­den työs­tä­mi­nen ja craf­ta­reis­sa se, että työ on itse­näis­tä.

- Saam­me esi­mer­kik­si vali­ta käyt­tä­mäm­me tek­no­lo­giat sekä opis­kel­la ja tes­ta­ta uusia asioi­ta, Jere sanoo.

Ensim­mäi­sen työ­pai­kan saa­mi­nen on usein han­ka­lin vai­he ura­po­lul­la. Craft­Mas­ters-ohjel­mas­ta saa työ­ko­ke­muk­sen lisäk­si näyt­töä osaa­mi­ses­ta CV:n sivuil­le.

Kaik­ki tie­to ja opit­tu pyri­tään siir­tä­mään tule­vil­le craf­ta­reil­le, jot­ta toi­min­nas­sa on jat­ku­mo, kun nykyi­set teki­jät val­mis­tu­vat ja siir­ty­vät muu­al­le. Ohjel­man vetä­jä­nä Oulun yli­opis­tol­la toi­mi­va pro­jek­ti­pääl­lik­kö Eero Hut­tu­nen ker­too, että tavoit­tee­na on etsiä talent­te­ja, jot­ka pys­ty­vät vas­taa­maan uusim­pien tek­no­lo­gioi­den haas­tei­siin.  Samal­la kun craf­ta­rit saa­vat val­miuk­sia opis­ke­lu­jen jäl­kei­seen elä­mään, he tutus­tu­vat mah­dol­li­siin työ­paik­koi­hin.

Lue lisää Craft­Mas­ters-ohjel­mas­ta tääl­tä.

Tule­vai­suu­den teki­jät

Oulun inno­vaa­tio­al­lians­sin yri­tysklus­te­rei­den kehit­tä­mis­työs­sä Craft­Mas­ters-ohjel­maa halu­taan työs­tää edel­leen yri­tys­ten suun­taan niin, että nii­den oli­si hel­pom­pi hank­kia craf­ta­rei­den teke­mää työ­tä ja näin saa­da hel­po­tus­ta osaa­ja­pu­laan.

Jat­ku­va oppi­mi­nen on yksi pain­opis­tea­lue oulu­lai­sen osaa­mi­sen ja elin­kei­noe­lä­män kehit­tä­mi­ses­sä. Oulun inno­vaa­tio­al­lians­si ‑nimel­lä kul­ke­va kau­pun­gin, tut­ki­mus- ja kou­lu­tus­lai­tos­ten sekä yri­tys­ten väli­nen yhteis­työ on ohjan­nut kehi­tys­tä vuo­des­ta 2009. Sen puit­teis­sa on vii­mek­si teh­ty vuo­sil­le 2021–27 sopi­mus, joka mää­rit­te­lee suun­ta­vii­vat. Lähi­vuo­si­na panos­te­taan eri­tyi­ses­ti digi­ta­li­saa­tion, digi­taa­li­sen ter­vey­den­huol­lon ja kier­to­ta­lou­den edis­tä­mi­seen.

Eri toi­mia­lo­jen sisäl­lä mer­ki­tyk­sel­li­sek­si nouse­vat yrit­tä­jyys, osaa­mi­nen ja jat­ku­va oppi­mi­nen. Tavoit­tee­na on muun muas­sa saa­da alu­eel­le uut­ta lii­ke­toi­min­taa. Työ­tä teh­dään eri­tyi­ses­ti sen eteen, että tule­vai­suu­den töil­le riit­tää osaa­jia ja heil­le oikean­lais­ta kou­lu­tus­ta.

Oulun inno­vaa­tio­al­lians­si (Oulu Inno­va­tion Alliance, OIA)

Mah­dol­li­suuk­sien mar­ras­kuu nos­taa esil­le työ- ja yri­ty­se­lä­män monet mah­dol­li­suu­det. Tämä artik­ke­li on osa Busi­ness­A­se­man kam­pan­jaa työn­ha­ki­joil­le, työ­nan­ta­jil­le, yrit­tä­jil­le ja kai­kil­le kau­pun­ki­lai­sil­le. Löy­dät mar­ras­kuun tapah­tu­mat, val­men­nuk­set ja ajan­va­rauk­set­to­mat pal­ve­lut osoit­tees­ta businessasema.com/mahikset.