DigiO­ne – vii­si kau­pun­kia käyn­nis­tää ainut­laa­tui­sen kou­lu­tuk­sen yhteis­työn

Oulu, Espoo, Tam­pe­re, Tur­ku ja Van­taa sekä Kun­tien Tie­ra aloit­ta­vat ainut­laa­tui­sen kou­lu­tuk­sen yhteis­työn — DigiO­nen. 

DigiO­ne-yhteis­työn tavoit­tee­na on luo­da oppi­mi­sen ja kou­lu­tuk­sen pal­ve­lui­ta yhteen kokoa­va kan­sal­li­nen digi­taa­li­nen pal­ve­lua­lus­ta. Tavoit­tee­na on, että pal­ve­lua­lus­tan ympä­ril­le kas­vaa kou­lu­tusa­lan eko­sys­tee­mi, johon kaik­ki kou­lu­tuk­sen alan toi­mi­jat voi­vat liit­tyä.
 

Tie­dot ja jär­jes­tel­mät yhteen paik­kaan

Van­taan kau­pun­gin käyn­nis­tä­mäs­sä ja Busi­ness Fin­lan­din rahoit­ta­mas­sa DigiO­ne-yhteis­työs­sä raken­ne­taan käyt­tä­jäys­tä­väl­li­nen ja yhteen toi­mi­va kou­lu­tuk­sen digi­taa­li­nen pal­ve­lua­lus­ta. DigiO­ne on kou­lu­tuk­sen jär­jes­tel­miä yhteen kokoa­va kan­sal­li­nen digi­taa­li­nen pal­ve­lua­lus­ta, jos­sa on koot­tu­na käyt­tä­jäys­tä­väl­li­ses­ti kaik­ki opet­ta­jan, oppi­jan, reh­to­rin, huol­ta­jien ja hal­lin­non käyt­tä­mät tie­dot, jär­jes­tel­mät ja pal­ve­lut. 

Oulun, Espoon, Tam­pe­reen, Turun ja Van­taan kau­pun­git sekä Kun­tien Tie­ra ovat teh­neet yhteis­työ­so­pi­muk­sen, jon­ka mukaan osa­puo­let yhdes­sä kehit­tä­vät ja raken­ta­vat uuden yhtei­sen pal­ve­lua­lus­tan ja eko­sys­tee­min yhteis­vas­tuul­li­ses­ti tasa­ver­tai­si­na allians­si­mal­lin kal­tai­ses­ti. Tar­koi­tuk­se­na on luo­da koko­nai­suus, joka laa­jen­tuu val­ta­kun­nal­li­sek­si rat­kai­suk­si. Myö­hem­min kaik­ki haluk­kaat kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­jät voi­vat liit­tyä mukaan.

“DigiO­ne on mer­kit­tä­vä ja ainut­laa­tui­nen esi­merk­ki kau­pun­kien väli­ses­tä yhteis­työs­tä. Oulu on tun­net­tu kou­lu­kau­pun­ki, ja meil­lä on vah­vaa kou­lu­tusa­lan osaa­mis­ta, joten haluam­me olla muka­na edel­lä­kä­vi­jöi­nä kehit­tä­mäs­sä oppi­mi­sen ja kou­lu­tuk­sen pal­ve­lu­jen digi­taa­lis­ta pal­ve­lua­lus­taa”, Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja Päi­vi Laa­ja­la sanoo.

“Tie­to on täl­lä het­kel­lä hajau­tet­tu­na eri jär­jes­tel­miin. Kan­sal­li­sia tie­to­mal­le­ja ei ole, joten tie­dol­la joh­ta­mi­nen tapah­tuu sii­lois­sa eikä oppi­ja­kes­kei­ses­ti. Haluam­me itse olla ohjaa­mas­sa peda­go­gis­ta muu­tos­ta ja var­mis­ta­mas­sa, että pal­ve­lut vas­taa­vat arjen tar­pei­siin ja ovat aidos­ti help­po­ja käyt­tää”, Oulun kau­pun­gin sivis­tys- ja kult­tuu­ri­joh­ta­ja Mika Pent­ti­lä lisää.


Aluk­si pal­ve­lut perus­o­pe­tuk­seen ja lukioon

Pal­ve­lua­lus­taan halu­taan mukaan mah­dol­li­sim­man monia pal­ve­lu- ja jär­jes­tel­mä­toi­mit­ta­jia, kun­tia ja kau­pun­ke­ja sekä mui­ta alaan liit­ty­viä toi­mi­joi­ta. Toi­vee­na on luo­da digi­ta­li­sen pal­ve­lua­lus­tan ympä­ril­le kou­lu­tuk­seen kes­kit­ty­nyt eko­sys­tee­mi, joka kat­taa pal­ve­lut oppi­jan koko elin­kaa­ren ajak­si.

Hank­keen aika­na tuo­te­taan pal­ve­lut perus­o­pe­tuk­seen ja lukioon. Tavoit­tee­na on myö­hem­min raken­taa pal­ve­lut var­hais­kas­va­tuk­seen ja amma­til­li­seen kou­lu­tuk­seen eheän opin­po­lun var­mis­ta­mi­sek­si.

Kehi­tys­tar­peen taus­tal­la ovat ope­tus­suun­ni­tel­mien edel­lyt­tä­mät muu­tok­set ja digi­ta­li­saa­tion tuo­mat uudet ja vauh­dil­la kehit­ty­vät mah­dol­li­suu­det, joi­den hyö­dyn­tä­mis­tar­ve on koros­tu­nut enti­ses­tään kevään 2020 poik­keus­o­lo­jen aika­na.

Tule­vai­suu­des­sa on entis­tä tär­keäm­pää, että tie­to kul­kee pal­ve­lui­den välil­lä ja tie­toa on tar­jol­la joh­ta­mi­sen, pää­tök­sen­teon ja tut­ki­muk­sen tuek­si.

“DigiO­ne on mer­kit­tä­vä han­ke, jol­la edis­te­tään ope­tuk­sen ja oppi­mi­sen digi­ta­li­saa­tio­ta ja tie­to­jen yhteen toi­mi­vuut­ta. Han­ke rikas­tut­taa myös kan­sal­li­sen tason kes­kus­te­lua. On hie­noa, että Digio­nea raken­ne­taan laa­jas­sa yhteis­työs­sä eri toi­mi­joi­den ja sidos­ryh­mien kans­sa”, Ope­tus­hal­li­tuk­sen pää­joh­ta­ja Olli-Pek­ka Hei­no­nen tote­aa.


Laa­tua ja sääs­töä

Yhteis­työ mah­dol­lis­taa digi­ta­li­saa­tio­ta hyö­dyn­tä­vät uuden­lai­set pal­ve­lut, jot­ka edis­tä­vät kou­lu­tus­pal­ve­lui­den laa­tua. Uusien pal­ve­lui­den ja yhteis­työn avul­la voi­daan saa­vut­taa myös mer­kit­tä­vät koko­nais­sääs­töt. Digi­ta­li­saa­tion hyö­dyt saa­daan otet­tua parem­min käyt­töön, kun omien alus­to­jen ja pal­ve­lui­den raken­ta­mi­sen sijaan kun­nat teke­vät kehit­tä­mis­tä ja han­kin­to­ja yhdes­sä.

Tutus­tu tar­kem­min DigiO­neen.