DNA ja Oulun kau­pun­ki pilo­toi­vat 5G:tä kir­jas­to­toi­min­nas­sa

Mies kävelee ja takana näkyy Oulun kauppatori

DNA, Business­Oulu ja Oulun kau­pun­gin sivis­tys- ja kult­tuu­ri­toi­mi pilo­toi­vat 5G-nopeuk­sien hyö­tyä kir­jas­toau­to­pal­ve­luil­le. Kir­jas­toau­to­pi­lot­ti on jat­koa DNA:n, Business­Oulun ja Oulun kau­pun­gin aiem­mal­le, kou­lun ope­tus­käyt­töön sijoit­tu­neel­le 5G-pilo­til­le.

Oulun torin­ran­taa Teat­te­ril­ta. Kuva: San­na Krook/Oulun kau­pun­ki

Pilo­toin­nin koh­tee­na on muun muas­sa reaa­liai­kai­nen verk­ko-strea­maus ja 5G:n val­miu­det suju­voit­taa kir­jas­ton lai­naus­pal­ve­lui­ta. DNA:n yhteyk­sien avul­la muun muas­sa lai­naus- ja palau­tusau­to­maa­tit saa­daan toi­mi­maan vii­veet­tö­mäs­ti.

”Digi­ta­li­saa­tios­sa on run­saas­ti mah­dol­li­suuk­sia lii­ke­toi­min­nal­le ja kun­ta­pal­ve­luil­le. Nopeat ja kat­ta­vat 5G-yhtey­det puo­les­taan tar­vi­taan käyt­tä­jäys­tä­väl­lis­ten digi­taa­lis­ten pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­sek­si. Kir­jas­toau­to­toi­min­ta eri mah­dol­li­suuk­si­neen on osa tätä koko­nai­suut­ta” Busi­ness Oulun Smart City yhteys­pääl­lik­kö Ari Sai­ne sanoo.

“Kir­jas­toau­ton toi­min­ta­sä­de on laa­ja ja toi­mi­vat yhtey­det ovat oleel­li­set niin asia­kas­pal­ve­lun kuin kir­jas­to­työs­sä tar­vit­ta­vien tie­to­jär­jes­tel­mien kan­nal­ta, ja näi­tä pää­sim­me tes­taa­maan. Päi­vä kir­jas­toau­ton mat­kas­sa ‑tapah­tu­man yhtey­des­sä jär­jes­te­tys­sä 5G-lives­sä pääs­tiin tutus­tu­maan auton reit­tei­hin sekä usei­siin mie­len­kiin­toi­siin kir­ja­vink­kei­hin. Tapah­tu­ma onnis­tui yhteyk­sien kan­nal­ta erin­omai­ses­ti, joten kir­jas­toau­ton kyy­tiin ja suo­raan lähe­tyk­seen voi olla mah­dol­lis­ta pääs­tä uudes­taan­kin tule­vai­suu­des­sa”, sanoo Oulun kau­pun­gin alu­eel­li­nen kir­jas­to­pal­ve­lu­pääl­lik­kö Min­na Män­nik­kö.

“5G-verk­kom­me on kat­ta­va ja sen avul­la tuo­te­taan pal­ve­lui­ta lii­ke­toi­min­nan tuek­si ja päi­vit­täis­pal­ve­lui­den paran­ta­mi­sek­si. Var­sin­kin nopeus­kriit­ti­siä toi­min­to­ja on siir­ret­ty 5G-yhtey­den pääl­le esi­mer­kik­si ambu­lans­seis­sa, lii­ken­ne­lai­tos­ten ja teol­li­suu­den kul­ku­neu­vois­sa. 5G:ssä on edel­leen mah­dol­li­suuk­sia hyö­dyn­net­tä­väk­si. Täs­sä pilo­tis­sa on jo pääs­ty hyvään alkuun tes­taa­maan jäl­leen uuden­lai­sia val­miuk­sia kir­jas­to­pal­ve­lui­den saral­la”, tote­aa DNA:n yri­tys­lii­ke­toi­min­nan stra­te­gias­ta ja yri­tys­asiak­kai­den pal­ve­lu­lii­ke­toi­min­nas­ta vas­taa­va joh­ta­ja Tuuk­ka Toi­vo­nen.

Päi­vä kir­jas­toau­ton mat­kas­sa – mitä strea­maus ker­toi oulu­lais­ten kir­jas­ton­käy­tös­tä?

Päi­vä kir­jas­toau­ton mat­kas­sa ‑tapah­tu­ma tar­jo­si koko Suo­mel­le mah­dol­li­suu­den tutus­tua Oulun uuden kir­jas­toau­ton toi­min­taan. Kau­no-kir­jas­toau­to kier­si maa­lis­kuus­sa Oulun kes­kus­tas­sa, ja pysä­keil­lä jär­jes­tet­tiin ohjel­maa, joka strii­mat­tiin net­tiin reaa­liai­kai­ses­ti 5G:n väli­tyk­sel­lä. Kat­so­jat näki­vät mm. palau­tus-lives­sä mitä oulu­lai­set luke­vat: Oulu­lai­sia kiin­nos­ta­vat eri­tyi­ses­ti pai­kal­lis­ten kir­joit­ta­jien teok­set sekä yleen­sä ajan­koh­tai­sia aihei­ta käsit­te­le­vät teok­set.

Min­na Män­nik­kö sum­maa oulu­lais­ten kir­jas­ton käyt­töä seu­raa­vas­ti:

“Oulus­sa on laa­ja kir­jas­to­verk­ko ja kat­ta­vat kir­jas­toau­to­pal­ve­lut. Kir­jas­toau­to tavoit­taa asiak­kaat Oulun reu­na-alueil­ta­kin pai­kois­ta, jois­ta mat­ka lähim­pään kir­jas­toon muu­ten oli­si pit­kä. Asiak­kaat käyt­tä­vät kir­jas­to­ja pal­jon muu­hun­kin kuin vain lai­naa­mi­seen: käy­te­tään tie­to­ko­net­ta, opis­kel­laan, teh­dään töi­tä, osal­lis­tu­taan tapah­tu­miin ja lue­taan leh­tiä.

Oulu­lais­ten kir­jas­ton käyt­tö on muut­tu­nut siten, että asiak­kaat varaa­vat aineis­to­ja etu­kä­teen ja nou­ta­vat nii­tä kir­jas­tois­ta. Kir­jas­to­jen kokoel­mien selaa­mi­nen pai­kan pääl­lä on vähen­ty­nyt pal­ve­lu­jen säh­köis­tyes­sä. Asiak­kaat arvos­ta­vat myös oma­toi­mi­kir­jas­to­ja, jois­sa he pää­se­vät kir­jas­to­kor­til­la asioi­maan sil­loin, kun se itsel­le par­hai­ten sopii, joka päi­vä var­hai­ses­ta aamus­ta ilta­myö­hään.

Kir­jas­toau­to­pi­lot­ti on jat­koa DNA:n, Business­Oulun ja Oulun kau­pun­gin 5G-yhteis­työl­le. Kevääl­lä 2021 pilo­tis­sa toteu­tet­tiin lisä­tyn todel­li­suu­den oppi­mi­sym­pä­ris­tö Oulun Hiuk­ka­vaa­ran kou­luun. Sekä oppi­laat että opet­ta­jat otti­vat uuden oppi­mis­ta­van posi­tii­vi­ses­ti vas­taan, ja oppi­mi­sym­pä­ris­töä on laa­jen­net­tu pilo­tin jäl­keen.

DNA tuo kir­jas­toau­toon ja sen asiak­kail­le nopeat ja luo­tet­ta­vat 4G- ja 5G-yhtey­det teol­li­seen käyt­töön sovel­tu­val­la 5G-rei­tit­ti­mel­lä, ulkoan­ten­nil­la sekä wifi-tukia­se­mal­la. Kaik­ki pilo­tis­sa käy­tet­tä­vät yhtey­det tuo­daan tie­to­tur­val­li­ses­ti osak­si Oulun kau­pun­gin yri­tys­verk­koa.”

DNA:n 5G-verk­ko kat­taa jo yli 4,6 mil­joo­naa suo­ma­lais­ta yli 200 paik­ka­kun­nal­la.

Videol­la Oulun kau­pun­gin alu­eel­li­nen kir­jas­to­pal­ve­lu­pääl­lik­kö Min­na Män­nik­kö ja Business­Oulun Smart City ‑yhteys­pääl­lik­kö Ari Sai­ne ker­to­vat 5G-pilo­tis­ta tar­kem­min.

Lisä­tie­to­ja medial­le:

Artik­ke­li: Kir­jas­to tien pääl­lä – toi­mi­vil­la 5G-yhteyk­sil­lä raken­ne­taan suju­vam­paa arkea Oulus­sa

Tuuk­ka Toi­vo­nen, joh­ta­ja, DNA Oyj, puh. 044 044 3333, tuukka.toivonen@dna.fi

Min­na Män­nik­kö, alu­eel­li­nen kir­jas­to­pal­ve­lu­pääl­lik­kö, Oulun kau­pun­gin­kir­jas­to, puh. 040 519 0731, minna.mannikko@ouka.fi

Ari Sai­ne, Smart City yhteys­pääl­lik­kö, Busi­ness Oulu, puh. 044 497 3117, Ari.Saine@businessoulu.com

DNA:n vies­tin­tä: puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi