Enna­koin­ti­työ aut­taa yri­tys­tä tun­nis­ta­maan lii­ke­toi­min­nan mah­dol­li­suu­det – tai jopa säi­ly­mään hen­gis­sä

Business­Oulun ENK­KA-työ­pa­jat antoi­vat osal­lis­tu­jil­le mut­kat­to­mat työ­ka­lut enna­koin­ti­työ­hön.

ENKKA eli ”Enna­koin­tiin perus­tu­va kil­pai­lu­ky­vyn paran­ta­mi­nen” on Business­Oulun han­ke, jon­ka tavoit­tee­na on paran­taa Oulun alu­een yri­tys­ten mah­dol­li­suuk­sia kohen­taa kil­pai­lu­ky­ky­ään sekä uudis­taa lii­ke­toi­min­taan­sa laa­duk­kaa­seen enna­koin­ti­tie­toon perus­tuen. Enna­koin­ti on tule­vai­suut­ta kos­ke­van tie­don käyt­tä­mis­tä orga­ni­saa­tion pää­tök­sen­teos­sa, ole­mas­sa ole­vien käsi­tys­ten haas­ta­mis­ta ja eri­lais­ten vaih­toeh­tois­ten tule­vai­suuk­sien poh­ti­mis­ta.

Hank­keen pilot­ti­vai­hees­sa muka­na oli yri­tyk­siä Oulu Auto­mo­ti­ve Clus­ter ‑toi­mia­laklus­te­ris­ta. Kevään aikaan jär­jes­te­tyis­sä työ­pa­jois­sa osal­lis­tu­jay­ri­tyk­set sai­vat käyt­töön­sä usean toi­mi­jan yhteis­työ­nä tuot­ta­mat ana­lyy­sit tule­vai­suu­den toi­min­taym­pä­ris­tön kehi­tyk­ses­tä jopa kah­dek­san vuo­den aika­jän­teel­lä.

“Pro­jek­til­la tavoi­tel­laan onnis­tu­nei­ta pää­tök­siä lii­ke­toi­min­nan uudis­ta­mi­ses­sa ja vah­vis­tu­nut­ta resi­liens­siä. Tavoit­tee­na on myös jäsen­tää käy­te­tyt mene­tel­mät siten, että työs­ken­te­lyn, tar­ve­kar­toi­tuk­sen ja palaut­teen perus­teel­la voi­daan muo­dos­taa klus­te­ri­poh­jai­sen enna­koin­ti­työn toi­min­ta­mal­li, ja tar­jo­ta sitä jat­kos­sa mui­den­kin toi­mia­laklus­te­rien käyt­töön”, ker­too pro­jek­ti­pääl­lik­kö Lii­sa Pie­ti­käi­nen Busi­nes­sOu­lus­ta.

Enna­koin­ti­työ hal­tuun yksin­ker­tai­sil­la työ­ka­luil­la ja jous­ta­val­la mie­lel­lä

Kol­men työ­pa­jan koko­nai­suu­den suun­nit­te­li ja toteut­ti glo­baa­lis­ti mark­ki­na­tie­to­pal­ve­lu­ja tar­joa­va tieto‑, tek­no­lo­gia- ja kon­sul­toin­tiy­ri­tys M‑Brain.

“Enna­koin­ti­työ on monen yri­tyk­sen koh­dal­la hyö­dyn­tä­mä­tön mah­dol­li­suus, jol­la voi saa­da kil­pai­lue­tua ja tun­nis­taa uudet lii­ke­toi­min­ta-alu­eet. Enna­koin­nil­la myös väl­te­tään suden­kuop­pia. Äärim­mil­lään se on kei­no, jol­la yri­tys säi­lyy hen­gis­sä, ker­too aihees­ta kir­jaa­kin työs­tä­vä VP”, Busi­ness Deve­lop­ment Nora Kärk­käi­nen M‑Brainilta.

Työ­pa­ja­sar­jan tavoit­tee­na oli aut­taa orga­ni­saa­tioi­ta otta­maan enna­koin­ti­työ itse hal­tuun.

“Tar­jo­sim­me perus­tie­toa enna­koin­nis­ta, mei­dän tie­to­läh­tei­siim­me ja toi­mia­la­kar­toi­tuk­seen poh­jau­tu­vaa tut­kit­tua dataa, sekä tie­toa ja opas­tus­ta eri meto­dien käyt­tä­mi­ses­tä”, ker­too työ­pa­jo­ja Kärk­käi­sen kans­sa vetä­nyt Senior Con­sul­tant Soi­le Mäki­nen.

Kol­mes­ta työ­pa­jas­ta ensim­mäi­ses­sä tar­kas­tel­tiin toi­mia­lan tren­de­jä, toi­ses­sa työs­tet­tiin eri­lai­sia ske­naa­rioi­ta. Kol­man­nes­sa ja vii­mei­ses­sä työ­pa­jas­sa tes­tat­tiin tren­dien ja ske­naa­rioi­den vie­mis­tä käy­tän­töön yri­tyk­ses­sä. Har­joi­tus­ten perus­teel­la luo­tiin työ­ka­lu­pak­ki osal­lis­tu­jien käyt­töön.

“Osal­lis­tu­jat oli­vat hyvin innos­tu­nei­ta kuu­le­maan meto­deis­ta ja sii­tä, miten eri­tyyp­pi­sis­sä yri­tyk­sis­sä teh­dään enna­koin­ti­työ­tä. Työ­pa­jois­sa pääs­tiin sovel­ta­maan opit­tua omaan yri­tyk­seen”, ker­too Kärk­käi­nen.

Osal­lis­tu­jat sai­vat työ­pa­jois­ta jäsen­nel­lym­piä kei­no­ja tark­kail­la toi­min­taym­pä­ris­töään. Ske­naa­rio­työs­sä he teki­vät kol­me eri­lais­ta ske­naa­rio­har­joi­tus­ta eli poh­ti­vat vaih­toeh­toi­sia tule­vai­suuk­sia.

Työ­pa­jo­jen tar­joa­mat meto­dit sopi­vat pie­nel­le­kin yri­tyk­sel­le tai jopa yksin teh­tä­väk­si. Pie­nis­sä yri­tyk­sis­sä resurs­seis­ta on pulaa ja usein aika menee ope­ra­tii­vi­sen toi­min­nan pyö­rit­tä­mi­seen. Sitä­kin suu­rem­mal­la syyl­lä kevyil­le työ­ka­luil­le on tar­vet­ta.

“Käy­tän­nön työ­ka­lu­jen tar­joa­mi­sen lisäk­si halusim­me ennen kaik­kea aut­taa osal­lis­tu­jia laa­jen­ta­maan ajat­te­lu­aan. Antaa heil­le uskal­lus­ta aja­tel­la roh­keas­ti ja jous­ta­vam­mal­la mie­lel­lä, kysee­na­lais­taa aiem­paa ajat­te­lua, kun maa­il­ma liik­kuu johon­kin suun­taan”, ker­too Kärk­käi­nen.

”Mik­sei­vät kaik­ki tee tätä?”

Auto­mo­ti­ve-klus­te­rin 130 yri­tyk­ses­tä ENK­KA-pilot­tiin osal­lis­tui seit­se­män. Clus­ter Mana­ger Eija Hämä­läi­nen ker­too osal­lis­tu­jien olleen hete­ro­gee­ni­nen jouk­ko yhden mie­hen star­tu­pis­ta pörs­siyh­tiön tytä­ryh­ti­öön.

“Halusin aut­taa yri­tyk­siäm­me vah­vis­ta­maan sitä, mis­sä olem­me jo vah­vo­ja: pai­ne­tus­sa älyk­kyy­des­sä, käyt­tö­liit­ty­mis­sä ja tes­tauk­ses­sa. Osal­lis­tu­jat edus­ti­vat eri osia täs­sä arvo­ket­jus­sa suun­nit­te­lu­vai­hees­ta tuo­te­ke­hi­tyk­seen ja tes­taa­mi­seen.”

Hämä­läi­nen ker­too miet­ti­neen­sä, mik­sei­vät kaik­ki yri­tyk­set teki­si enna­koin­ti­työ­tä. ENK­KA-hank­keen käy­tän­nön­lä­hei­set työ­pa­jat kir­kas­ti­vat enti­ses­tään enna­koin­ti­työn tär­keyt­tä muut­tu­vas­sa maa­il­mas­sa.

“Auto­toi­mia­la ei ole kos­kaan ollut näin isos­sa muu­tok­ses­sa. Nime­no­maan sil­loin pitää teh­dä enna­koin­ti­työ­tä, kun on sumuis­ta ja epä­sel­vää. Tule­vai­suut­ta­han ei voi ennus­taa, mut­ta varau­tua voi. Avai­na­sia on vali­ta oikeat asiat, joi­hin kes­kit­tyä oman yri­tyk­sen­sä kan­nal­ta, ja teh­dä enna­koin­ti­työ­tä jär­jes­tel­mäl­li­ses­ti.”

Hämä­läi­nen huo­maut­taa, että vii­me vuo­si­na iso­ja harp­pauk­sia otta­neis­ta vir­tu­aa­li­sis­ta bis­nek­sen­te­ko­mah­dol­li­suuk­sis­ta huo­li­mat­ta Suo­mi on edel­leen pie­ni ja kau­ka­na.

“Enna­koin­ti­työs­sä tulee tie­toi­sek­si sii­tä, mitä kil­pai­li­jat teke­vät glo­baa­lis­ti. Kai­kil­la toi­mia­loil­la asiak­kaal­la on aina usei­ta mah­dol­li­suuk­sia, vaik­ka itse tääl­lä ajat­te­li­sim­me, ettei meil­lä ole kil­pai­li­joi­ta. Enna­koin­ti­työ kas­vat­taa rea­lis­mia ja tuo nöy­ryyt­tä.”

Tac­to­Tek ja Sii­li Auto: ”Hyviä työ­ka­lu­ja ja arvok­kai­ta kes­kus­te­lu­ja – yhteis­työn voi­ma on val­ta­va

Oulu Auto­mo­ti­ve Clus­te­rin yri­tyk­sis­tä muka­na oli­vat muun muas­sa Tac­to­Tek ja Sii­li Auto. Enna­koin­ti­työ on kum­mas­sa­kin yri­tyk­ses­sä tut­tua, mut­ta ENK­KA-työ­pa­jat ava­si­vat sen teke­mi­seen aivan uuden­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia.

Tac­to­Tek kehit­tää ja lisen­soi muo­viin valet­tua raken­teel­lis­ta elekt­ro­niik­kaa, IMSE®-teknologiaa, muun muas­sa auto­teol­li­suu­den tar­pei­siin.

“Käym­me asiak­kait­tem­me kans­sa visio­kes­kus­te­lu­ja sii­tä, mil­tä tule­vai­suu­den älyk­käät pin­nat autois­sa näyt­tä­vät ja mil­lai­sia käyt­tö­liit­ty­miä autois­sa tulee ole­maan. Nämä kes­kus­te­lut toi­mi­vat tär­keä­nä osa­na enna­koin­ti­työ­täm­me. Kes­tä­vä kehi­tys on sisään­ra­ken­net­tu val­mis­tus­tek­no­lo­gi­aam­me, joten meil­le yksi tär­kei­tä seu­rat­ta­via asioi­ta on lain­sää­dän­tö, kuten Eco­de­sign-direk­tii­vi, joka tulee aset­ta­maan vaa­ti­muk­sia ympä­ris­tö­nä­kö­kul­man huo­mioo­not­ta­mi­sek­si koko tuot­teen elin­kaa­ren ajal­ta. ENK­KA-pro­jek­tis­ta saim­me hyviä ja help­po­käyt­töi­siä työ­ka­lu­ja enna­koin­ti­työ­hön. Lisäk­si saim­me hyvää oppia sii­tä, miten enna­koin­ti­työ­tä teh­dään jär­jes­tel­mäl­li­ses­ti”, ker­too tut­ki­mus­joh­ta­ja Päl­vi Api­lo.

Sii­li Auto aut­taa asiak­kai­taan suun­nit­te­le­maan ja toteut­ta­maan inno­va­tii­vi­sia auto­jen digi­taa­li­sia käyt­tö­liit­ty­miä ja tuo­maan nii­tä ket­te­räs­ti mark­ki­noil­le.

“Meil­le on erit­täin tär­ke­ää pys­tyä enna­koi­maan tule­vien tek­no­lo­gioi­den käyt­töön­ot­to auto­maa­il­mas­sa ja raken­taa omaa kyvyk­kyyt­täm­me, jot­ta pys­tym­me vas­taa­maan kysyn­tään heti läh­tö­kuo­pis­sa. Sik­si enna­koin­ti­työ­ka­lu­jen ja jär­jes­tel­mäl­li­sen enna­koin­ti­työn hal­tuun­ot­to kiin­nos­ti kovas­ti. ENK­KA-työ­pa­jo­jen asian­tun­te­vil­ta kou­lut­ta­jil­ta saim­me hyviä toi­min­ta­po­ja omaan työ­ka­lu­pak­kiin. Kai­ken kaik­ki­aan pro­jek­ti oli hyvä koko­nai­suus, jos­sa pääs­tiin sukel­ta­maan sekä oman että mui­den yri­tys­ten tapoi­hin toi­mia”, ker­too Sii­li Auton Direc­tor of Cus­to­mer Success Timo Posio.

Sekä Api­lo että Posio suo­sit­te­le­vat Business­Oulun tar­joa­mia pal­ve­lu­ja niin enna­koin­nin kuin muun­kin yri­tys­toi­min­nan kehit­tä­mi­sen tii­moil­ta.

“Business­Oulu toteut­taa ansiok­kaas­ti roo­li­aan Oulun yri­ty­syh­tei­sön avain­mark­ki­noi­ja­na ja ver­kos­to­jen raken­ta­ja­na pai­kal­li­ses­ti ja glo­baa­lis­ti. Toi­sen työ­pa­jan aika­na pää­sim­me vaih­ta­maan aja­tuk­sia kas­vo­tus­ten enna­koin­nis­ta mui­den osal­lis­tu­jien kans­sa, ja kävim­me mie­let­tö­män tär­kei­tä kes­kus­te­lu­ja. Yhteis­työn voi­ma stra­te­gi­ses­sa enna­koin­nis­sa on val­ta­va”, tote­aa Api­lo.