Fes­ti­vaa­li­pääs­tö­jä vähen­tä­väl­le kek­sin­nöl­le jopa 10 000 euroa

Tapah­tu­mien ympä­ris­tö­han­ke etsii vie­lä tänä kevää­nä kek­sin­tö­jä, joi­den avul­la voi­daan vähen­tää ympä­ris­tö­kuor­maa tapah­tu­mis­sa. Kesä­fes­ti­vaa­lit halua­vat pitää tupa­kan­tum­pit pois luon­nos­ta, suo­jel­la met­siä ja kier­rät­tää oikein.

Kau­pun­ki­kult­tuu­ria kehit­tä­vä Oulu Urban Cul­tu­re ry on aloit­ta­nut Kesy­tön met­sä ‑kam­pan­jan, jol­la kerä­tään varo­ja met­sien suo­je­luun kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mien yhtey­des­sä. OUC etsii inno­vaa­tio­ta, jon­ka avul­la varain­ke­ruu näkyy tehok­kaas­ti tapah­tu­mis­sa ja tekee lah­joit­ta­mi­sen hel­pok­si. Inno­vaa­tio­ta voi­daan tes­ta­ta ensim­mäis­tä ker­taa Piki­pop-fes­ti­vaa­lil­la Oulun Piki­saa­res­sa 10. kesä­kuu­ta. Tämän jäl­keen sitä käy­tet­täi­siin myös muis­sa tapah­tu­mis­sa.

Poh­jois-Suo­men suu­rin punk-fes­ti­vaa­li Häs­säk­kä­päi­vät etsii inno­va­tii­vis­ta rat­kai­sua tupa­kan­tump­pien kerää­mi­sek­si. Tupa­kan­tump­pien hai­tal­lis­ten kemi­kaa­lien ja muo­vien pää­ty­mi­nen luon­toon halu­taan saa­da kuriin niin fes­ti­vaa­lia­lu­eel­la Väli­vai­nion Tuki­koh­dal­la kuin alu­een välit­tö­mäs­sä lähei­syy­des­sä sijait­se­vil­la puis­toa­lueil­la. Lisäk­si Häs­säk­kä­päi­vien haas­tee­na on löy­tää muo­vias­tioi­ta kor­vaa­via vaih­toeh­to­ja fes­ti­vaa­li­tar­joi­luun. Häs­säk­kä­päi­vät jär­jes­te­tään 7.–8. hei­nä­kuu­ta.

Hai­luo­dos­sa 14.–15. hei­nä­kuu­ta jär­jes­tet­tä­vä Bätt­re Folk haluai­si saa­da kier­rä­tyk­sen­sä ker­ta­hei­tol­la kun­toon siten, että lajit­te­lu oli­si toi­mi­vaa, hen­ki­lö­kun­taa kuor­mit­ta­ma­ton­ta ja ylei­söä kan­nus­ta­vaa.

Lisäk­si hakuun on mah­dol­lis­ta osal­lis­tua myös mus­tal­la hevo­sel­la: inno­vaa­tio-orga­ni­saa­tiot voi­vat ehdot­taa jotain omaan toi­mia­laan­sa kuu­lu­vaa pääs­tö­jä vähen­tä­vää rat­kai­sua, jol­la voi­tai­siin edis­tää myös tapah­tu­mien ympä­ris­töys­tä­väl­li­syyt­tä.

Inno­vaa­tio­ha­ku on avoin kai­kil­le Suo­mes­sa rekis­te­röi­ty­neil­le yri­tyk­sil­le ja orga­ni­saa­tioil­le. Inno­vaa­tio­ra­hoi­tus­ta myön­ne­tään hakuil­moi­tuk­ses­sa mai­nit­tu­jen kri­tee­rien perus­teel­la 1000–10000 euroa/keksintö. Haku päät­tyy 30. huh­ti­kuu­ta.

Tutus­tu toteu­tu­nei­siin tes­tauk­siin!

Euroo­pan kes­tä­vin kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki ‑hank­keen inno­vaa­tio­haun kaut­ta on aiem­min tes­tat­tu 10 inno­vaa­tio­ta poh­jois­poh­ja­lai­sis­sa tapah­tu­mis­sa. Vii­me vuon­na Nal­li­ka­ris­sa jär­jes­te­tys­sä Frozen People ‑tapah­tu­mas­sa tes­tat­tiin hybri­di­voi­ma­laa, joka tuot­ti säh­köä aurin­gos­ta, tuu­les­ta sekä pol­kusäh­kö­ge­ne­raat­to­rien avul­la. Kuusa­mon Rukal­la juhan­nuk­se­na jär­jes­te­tyl­lä Sols­tice-fes­ti­vaa­lil­la val­mis­tet­tiin muo­vi­jät­tees­tä uusia tuot­tei­ta fes­ti­vaa­li­käyt­töön. Link­kien takaa löy­tyy lisä­tie­to­ja.

Hae mukaan: https://futurevents.oulu.com/hae-mukaan/