Jat­ku­va oppi­mi­nen moti­voi työ­elä­mäs­sä — “Tie­sin voi­va­ni teh­dä vie­lä­kin enem­män”

Kat­ja Saa­pun­ki löy­si ura­po­lul­leen suun­nan opis­ke­lus­ta.

Työ­elä­män vaa­ti­muk­set muut­tu­vat koko ajan. Jat­ku­vaa oppi­mis­ta tar­vi­taan, jot­ta sekä yri­tyk­set että työn­te­ki­jät pysy­vät muka­na esi­mer­kik­si tek­no­lo­gi­sis­sa muu­tok­sis­sa tai kan­sain­vä­lis­ty­mi­ses­sä. Tämän tie­tää todek­si Kat­ja Saa­pun­ki, joka tuo­ree­na tie­to­jen­kä­sit­te­lyn tra­de­no­mi­na työl­lis­tyi Noki­aan vuon­na 1998. Työ­ura käyn­nis­tyi koo­da­ri­na, mut­ta jos­sain vai­hees­sa mukaan tuli­vat eri­lai­set data­poh­jai­set kehi­tys­hank­keet.

”Teh­tä­vät oli­vat mie­len­kiin­toi­sia, mut­ta tie­sin voi­va­ni teh­dä vie­lä­kin enem­män. Omat tai­dot vain tun­tui­vat aina lop­pu­van kes­ken. Sik­si innos­tuin hake­maan mukaan Oam­kin Data-ana­ly­tii­kan ja tie­dol­la joh­ta­mi­sen MBA-kou­lu­tuk­seen, kun sel­lai­nen alkoi vuon­na 2021”, hän ker­too.

Kun sisään­pää­sy var­mis­tui, oli työ­nan­ta­ja muka­na tuke­mas­sa ja kan­nus­ta­mas­sa. Opis­ke­lu tapah­tui työn ohes­sa iltai­sin ja vii­kon­lop­pui­sin. Jous­toa tar­jo­si­vat etä­luen­to­jen tal­len­teet sekä suo­raan työ­teh­tä­viin lin­kit­ty­vät pro­jek­tit, joi­ta pys­tyi vie­mään työ­ajal­la eteen­päin.

”Vaik­ka pit­kät päi­vät ovat luon­nol­li­ses­ti olleet ras­kai­ta, opis­ke­lu on tuo­nut uut­ta moti­vaa­tio­ta työn teke­mi­seen. Myös siir­ty­mi­nen pit­kän työ­uran jäl­keen het­kek­si talon ulko­puo­lel­le tuo uusia näke­myk­siä, vaik­ka työs­ken­te­len­kin suu­res­sa kan­sain­vä­li­ses­sä työyh­tei­sös­sä. Aivan kuin port­ti uuteen oli­si auen­nut”, Saa­pun­ki nau­raa.

Data-ana­ly­tiik­ka on tie­don­ke­ruun hel­pot­tu­mi­sen myö­tä laa­jen­tu­nut kai­kil­le aloil­le, kun on alet­tu ymmär­tää, mitä hyö­tyä val­ta­vien tie­to­mas­so­jen ana­ly­soi­mi­ses­ta on lii­ke­toi­min­nan kehit­tä­mi­ses­sä.

”Data-ana­ly­tii­kas­ta ei ole aiem­min ollut tar­jol­la tut­kin­toa, joten tämä ylem­pi AMK-tut­kin­to on suo­sit­tu eri alo­jen edus­ta­jien kes­kuu­des­sa. Muka­na on jo ollut ohjel­mis­to­puo­len osaa­jien lisäk­si esi­mer­kik­si myyn­nin ja mark­ki­noin­nin ammat­ti­lai­sia, opet­ta­jia, joh­to­teh­tä­vis­sä toi­mi­via ja yrit­tä­jiä. Monil­le on tar­jot­tu alan töi­tä kes­ken opin­to­jen”, ker­too Oam­kin data-ana­ly­tii­kan yli­opet­ta­ja Ilpo Vir­ta­nen.

Jous­ta­vas­ti ja tar­peen mukaan

Ilpo Vir­ta­nen ja Kat­ja Saa­pun­ki, opet­ta­ja ja oppi­las, molem­mat jat­ku­van oppi­mi­sen puo­les­ta­pu­hu­jia.

Aikuis­opis­ke­lus­sa kaik­kea ei tar­jo­ta val­miik­si pures­kel­tu­na. Toi­saal­ta tär­kein­tä onkin koko­nai­suuk­sien hal­lin­ta.
“Opis­ke­lus­sa koros­tu­vat tie­don­ha­ku­tai­dot sekä opis­ke­lu- ja ajan­käyt­tö­tai­dot. Meil­lä opis­ke­lua on mah­dol­li­suus myös mukaut­taa omaan elä­män­ti­lan­tee­seen sopi­vak­si”, Vir­ta­nen sanoo.

Tule­vai­suut­ta lei­maa entis­tä enem­män se, että emme tie­dä mil­lai­sia ammat­te­ja tai tai­to­ja tar­vi­taan. Jat­ku­van oppi­mi­sen pol­ku vie var­mas­ti eteen­päin. Ilpo Vir­ta­nen ker­too itse ole­van­sa hyvä esi­merk­ki:
“Olen väi­tel­lyt toh­to­rik­si ava­ruus­fy­sii­kas­ta, teh­nyt töi­tä peli­fir­mas­sa ja nyt ope­tan data-ana­ly­tiik­kaa, opis­kel­len samal­la itse­kin jat­ku­vas­ti.”

Hän koros­taa tie­don etsi­mi­sen tai­toa osa­na jat­ku­vaa oppi­mis­ta. Saa­pun­ki puo­les­taan hok­saut­taa, miten eri­lais­ta opis­ke­lu on nyt ver­rat­tu­na ensim­mäi­seen tut­kin­toon – etä­ope­tus ja jous­ta­va toteu­tus mah­dol­lis­ti­vat opis­ke­lun työn ohes­sa.

“Vii­me kesä­nä aloit­ta­ma­ni opin­näy­te­työn piti alun perin val­mis­tua vuo­den lop­puun men­nes­sä, mut­ta kevääl­lä teke­mä­ni har­joi­tus­työn tulos­ten perus­teel­la käyn­nis­tim­me pari laa­jem­paa kehi­tys­han­ket­ta yri­tyk­sen sisäl­lä, ja ne ovat työl­lis­tä­neet minua koko syk­syn. Opin­näy­te­työ val­mis­tuu sit­ten ensi vuon­na.”

Kat­ja Saa­pun­ki pyö­rit­tää tii­min­sä kans­sa mie­len­kiin­toi­sia pro­jek­te­ja, mut­ta näl­kä on niin sano­tus­ti kas­va­nut, samoin tie­don tar­ve.

“Koneop­pi­mi­nen kiin­nos­taa”, hän pal­jas­taa. Kuin­ka olla­kaan, Oam­kin ensi kevään ohjel­mas­sa on uusi opin­to­jak­so aihees­ta.

Oulus­sa panos­te­taan osaa­mi­seen

Jat­ku­va oppi­mi­nen on yksi pain­opis­tea­lue oulu­lai­sen osaa­mi­sen ja elin­kei­noe­lä­män kehit­tä­mi­ses­sä. Kehi­tys­tä on vuo­des­ta 2009 läh­tien ohjan­nut Oulun inno­vaa­tio­al­lians­si ‑nimel­lä kul­ke­va kau­pun­gin, tut­ki­mus- ja kou­lu­tus­lai­tos­ten sekä yri­tys­ten väli­nen yhteis­työ. Sen puit­teis­sa on vii­mek­si teh­ty vuo­sil­le 2021–27 sopi­mus, joka mää­rit­te­lee suun­ta­vii­vat. Lähi­vuo­si­na panos­te­taan eri­tyi­ses­ti digi­ta­li­saa­tion, digi­taa­li­sen ter­vey­den­huol­lon ja kier­to­ta­lou­den edis­tä­mi­seen.

Eri toi­mia­lo­jen sisäl­lä mer­ki­tyk­sel­li­sek­si nouse­vat yrit­tä­jyys, osaa­mi­nen ja jat­ku­va oppi­mi­nen. Tavoit­tee­na on muun muas­sa saa­da alu­eel­le uut­ta lii­ke­toi­min­taa. Työ­tä teh­dään eri­tyi­ses­ti sen eteen, että tule­vai­suu­den töil­le riit­tää osaa­jia ja heil­le oikean­lais­ta kou­lu­tus­ta. Opis­ke­li­joi­ta ja yri­tyk­siä koh­tau­te­taan eri­lai­sis­sa tilai­suuk­sis­sa, joi­den kaut­ta pol­ku esi­mer­kik­si kesä- ja pro­jek­ti­töi­hin on luon­te­va.