Oulu­Bot vas­taa Oulun jouk­ko­lii­ken­net­tä kos­ke­viin kysy­myk­siin

Oulunjoukkoliikenne.fi-sivustolla pää­see tes­taa­maan Oulu­Bo­tia 2.11. alkaen. Oulu­Bot on kun­ta­lai­sen vir­tu­aa­li­nen avus­ta­ja, joka aut­taa mm. jouk­ko­lii­ken­teen mat­ka­kort­tei­hin, mat­ka­lip­pui­hin, mat­kus­ta­mi­seen ja mat­ka­vyö­hyk­kei­siin liit­ty­vis­sä ylei­sis­sä kysy­myk­sis­sä. Lisäk­si Oulu­Bo­til­le voit antaa palau­tet­ta ja kehit­tä­mi­si­deoi­ta.

Oulu­Bot vas­taa asiak­kai­den kysy­myk­siin vuo­ro­kau­den ympä­ri ja pys­tyy pal­ve­le­maan sato­ja asiak­kai­ta yhtä aikaa. Mikä­li Oulu­Bot ei pys­ty vas­taa­maan asiak­kaan kysy­myk­seen, kes­kus­te­lu voi­daan siir­tää suo­raan Livec­hat­tiin asia­kas­neu­vo­jal­le sil­loin, kun livec­hat on avoin­na.

”Oulu­Bo­tin pilot­ti­ko­kei­lus­sa hyö­dyn­net­tiin kau­pun­gin aiem­paa chat-his­to­ri­aa sekä ensim­mäis­tä ker­taa suo­men­kie­lis­tä neu­ro­verk­koi­hin perus­tu­vaa teko­ä­lyä. Oulu10:n asia­kas­pal­ve­lu ja Oulun jouk­ko­lii­ken­ne kehit­tä­vät Oulu­Bo­tia ja sen osaa­mis­ta päi­vit­täin. Jat­kos­sa Oulu­Bo­tia tul­laan laa­jen­ta­maan myös mui­hin kau­pun­gin pal­ve­lui­hin”, ker­too pro­jek­ti­pääl­lik­kö Sir­pa Myl­ly­mä­ki.

Oulu­Bot ‑han­ke on Busi­ness­Fin­lan­din ja Oulun kau­pun­gin rahoit­ta­ma kehit­tä­mis­han­ke, joka toteu­te­taan inno­vaa­tio­kump­pa­nuu­teen perus­tu­va­na yhteis­ke­hit­tä­mi­se­nä Digi­tal Work­force Oyn ja Fron­tAIn kans­sa.