Oulun inno­vaa­tio­al­lians­sin vai­kut­ta­vuusar­vioin­ti käyn­nis­tyy

Oulun inno­vaa­tio­al­lians­sin visio­na on olla Euroo­pan paras digi­taa­li­suu­des­ta glo­baa­lia lisä­ar­voa tuot­ta­va eko­sys­tee­mi. Tavoit­tee­na on tehos­taa kor­ke­aan osaa­mi­seen poh­jau­tu­vien yri­tys­ten syn­ty­mis­tä, kehit­ty­mis­tä ja kan­sain­vä­lis­ty­mis­tä sekä rat­kais­ta glo­baa­le­ja eko­lo­gi­sia, talou­del­li­sia ja sosi­aa­li­sia kes­tä­vyy­son­gel­mia. Työ­ka­lu­na kun­nian­hi­mois­ten tavoit­tei­den saa­vut­ta­mi­ses­sa on eko­sys­tee­mi­so­pi­mus, joka kiteyt­tää ver­kos­ton yhtei­set tavoit­teet ja toi­mi­joi­den tär­keim­mät toi­men­pi­teet.

MDI tukee yhteis­työs­sä VTT:n kans­sa Oulun Inno­vaa­tio­al­lians­sin (OIA) stra­te­gian ja yhteis­työl­le ase­tet­tu­jen tavoit­tei­den toteu­tu­mi­sen vai­kut­ta­vuusar­vioin­tia. Eko­sys­tee­mi­mäi­nen ja ver­kos­to­mai­nen toi­min­ta on tämän päi­vän vas­taus kau­pun­kien mis­sio­läh­töi­sen inno­vaa­tio- ja elin­voi­ma­po­li­tii­kan toteut­ta­mi­sek­si. Tämän koko­nai­suu­den ja sen vuo­ro­vai­ku­tuk­sel­li­sen dyna­mii­kan ymmär­tä­mi­nen ja arvioin­ti vaa­tii uuden­lai­sia lähes­ty­mis­ta­po­ja ja mit­ta­rei­ta, jot­ka otta­vat myös nykyis­tä parem­min huo­mioon eko­sys­tee­mien lisä­ar­von yri­tyk­sil­le, tut­ki­musor­ga­ni­saa­tioil­le sekä laa­jem­min elin­kei­noe­lä­män ja yhteis­kun­nan uudis­tu­mi­seen.

Toteu­tus raken­tuu aiem­mal­le Inno­kau­pun­kien kehit­tä­mis­työl­le vai­kut­ta­vuu­den seu­ran­nas­sa ja arvioin­nis­sa. Alkusyk­syyn jat­ku­vas­sa hank­kees­sa laa­di­taan vai­kut­ta­vuusar­vioin­nin vii­te­ke­hys ja sovel­le­taan sitä arvioin­nin toteu­tuk­seen. Lop­pu­tu­le­ma­na syn­tyy vai­kut­ta­vuusar­vio ja seu­ran­nan mal­li myös jat­kos­sa sovel­let­ta­vak­si.

Lisä­tie­to­ja anta­vat:

Kai­sa Läh­teen­mä­ki-Smith, pro­jek­ti­pääl­lik­kö, MDI
kaisa.lahteenmaki-smith@mdi.fi, 050 – 513 4810

Johan­na Leväs­luo­to, vas­tuu­hen­ki­lö, VTT
johanna.levasluoto@vtt.fi, 040 – 162 5875

Maria Vuo­ren­so­la, ohjel­ma­pääl­lik­kö, Business­Oulu
040 760 1288
maria.vuorensola@businessoulu.com