Yli­opis­ton uudet paten­tit liit­ty­vät säh­kö­ke­raa­mei­hin, optiik­kaan ja ener­gian keruuseen

Seit­se­mäl­le Oulun yli­opis­tos­sa kehi­te­tyl­le kek­sin­nöl­le myön­net­tiin patent­ti vuon­na 2022. Uudet kek­sin­nöt mah­dol­lis­ta­vat säh­kö­ke­raa­mien kes­tä­väm­män val­mis­tuk­sen, toi­mi­vat laser­poh­jai­sen etäi­syys­mit­tauk­sen ja kuvan­ta­mi­sen eri vai­heis­sa ja mah­dol­lis­ta­vat ener­gian har­ves­toin­tia eri ener­gia­muo­dois­ta.

Tänä päi­vä­nä säh­kö­ke­raa­mis­ten kom­po­nent­tien val­mis­tus vaa­tii jopa tuhan­nen asteen läm­pö­ti­laa. Kak­si uut­ta paten­toi­tua kek­sin­töä mah­dol­lis­taa säh­kö­ke­raa­mis­ten kom­po­nent­tien val­mis­ta­mi­sen huo­neen­läm­mös­sä, mikä las­kee val­mis­tuk­sen ener­gian­ku­lu­tus­ta ja mah­dol­lis­taa muun elekt­ro­nii­kan sisäl­lyt­tä­mi­sen kom­po­nent­tei­hin jo val­mis­tus­vai­hees­sa.

Säh­kö­ke­raa­mei­hin liit­tyen paten­toin­tiin myös kek­sin­tö, joka mah­dol­lis­taa säh­kö­ke­raa­mi­jät­teen hyö­dyn­tä­mi­sen uusien kom­po­nent­tien val­mis­ta­mi­ses­sa. Näin kom­po­nen­tit, joi­den val­mis­tus on epä­on­nis­tu­nut, voi­daan käyt­tää uudel­leen.
Paten­toi­dut säh­kö­ke­raa­mi­kek­sin­nöt syn­tyi­vät Aka­tee­mik­ko Heli Jan­tusen tut­ki­mus­ryh­mäs­sä mik­roe­lekt­ro­nii­kan tut­ki­musyk­si­kös­sä.

Säh­köä tuot­ta­va moni­toi­mi­nen sen­so­ri

Patent­ti myön­net­tiin myös Oulun yli­opis­tos­sa mik­roe­lekt­ro­nii­kan tut­ki­musyk­si­kös­sä apu­lais­pro­fes­so­ri­na toi­mi­van Yang Bain kehit­tä­mäl­le mate­ri­aa­lil­le, joka pys­tyy kerää­mään ympä­ris­tös­tään liike‑, läm­pö- ja aurin­koe­ner­gi­aa ja muut­ta­maan ne säh­kö­vir­rak­si.

Uut­ta mate­ri­aa­lia hyö­dyn­tä­mäl­lä voi­daan esi­mer­kik­si piden­tää sen­so­rien toi­min­ta-aikaa, ja mah­dol­li­ses­ti tule­vai­suu­des­sa ne voi­si­vat kerä­tä kai­ken toi­min­taan tar­vit­se­man­sa ener­gian ympä­ris­tös­tään.

Kuvan­ta­mi­sen koko­nais­rat­kai­su

Niin etäi­syys­mit­taus kuin aluei­den kuvan­ta­mi­nen lase­ria hyö­dyn­täen ovat moni­mut­kai­sia tapah­tu­mia, joi­den eri vai­hei­siin on nyt myön­net­ty kol­mel­le uudel­le kek­sin­nöl­le paten­tit. Niis­tä yksi var­mis­taa laser­va­lon tur­val­li­suu­den pal­jaal­le sil­mäl­le, toi­nen hal­lit­see luon­non­va­lon vai­ku­tus­ta mit­tauk­ses­sa ja kol­mas vas­taa lähe­te­tyn laser­va­lon vas­taa­not­ta­mi­ses­ta mit­taus­jär­jes­tel­mään.

Tämän­kal­tai­nen sys­tee­mi­ta­son rat­kai­su etäi­syys­ku­vien muo­dos­tuk­seen las­kee tuo­tan­to­kus­tan­nuk­sia mer­kit­tä­väs­ti, ja sil­le on usei­ta sovel­lus­koh­tei­ta esi­mer­kik­si auto­teol­li­suu­des­sa itseoh­jau­tu­vien auto­jen kehi­tyk­ses­sä.

Kek­sin­nöt poh­jau­tu­vat elekt­ro­nii­kan pii­rit ja jär­jes­tel­mät ‑tut­ki­musyk­si­kös­sä toi­mi­van eme­ri­tus­pro­fes­so­ri Juha Kos­ta­mo­vaa­ran ryh­män pit­kä­ai­kai­seen tut­ki­muk­seen.

Oulun yli­opis­ton patent­ti­salk­ku koos­tuu täl­lä het­kel­lä yli 50 eri patent­ti­per­hees­tä, jois­ta osa on lisen­soi­tu yri­tyk­sil­le, osan taas etsies­sä vie­lä oike­aa kau­pal­lis­ta­mis­reit­tiä. Vaik­ka kek­sin­nön paten­toin­ti­pro­ses­si voi vie­dä vuo­sia, se on tär­keä askel kek­sin­nön suo­jaa­mi­sek­si ja mah­dol­lis­taa sen kau­pal­li­sen hyö­dyn­tä­mi­sen.

Lue myös: Tie­teel­li­nen tut­ki­mus joh­taa yhä useam­min kek­sin­töön ja kau­pal­lis­ta­mi­seen