Kump­pa­nei­den kans­sa kaik­ki on hel­pom­paa

Oulun inno­vaa­tio­al­lians­si koko­aa saman pöy­dän ääreen yri­tyk­siä, asiak­kai­ta, tut­ki­joi­ta ja mui­ta asian­tun­ti­joi­ta. OIA kut­suu kai­ken­lai­sia yri­tyk­siä mukaan kiih­dyt­tä­mään tuo­te­ke­hi­tys­tä yhdes­sä kump­pa­nien kans­sa.

Tar­jol­la ole­va paras inno­vaa­tio­kump­pa­nuus tar­koit­taa aina­kin yhteis­tä teke­mis­tä ja uusia rat­kai­su­ja. Kat­se on tiu­kas­ti tule­vai­suu­den tar­peis­sa ja mah­dol­li­suuk­sis­sa.

Lii­ke­toi­min­nan kehit­tä­mi­nen enna­koi­mal­la, tule­vai­suu­teen kat­so­mal­la, voi kuu­los­taa vai­keal­ta, mut­ta sitä se ei ole. Oulu­lai­sil­le yri­tyk­sil­le on ole­mas­sa yhtei­sö ja val­miit toi­min­ta­mal­lit tule­vai­suu­den tar­pei­den tun­nis­ta­mi­seen.

Kump­pa­nuu­den kaut­ta yri­tyk­sil­le on tar­jol­la tart­tu­ma­pin­ta tut­ki­muk­seen ja kehi­tyk­seen sekä osaa­mi­sen kehit­tä­mi­seen. Yri­tys­ten käy­tös­sä ovat eri­lai­set kokei­lu­ym­pä­ris­töt, jois­sa voi tut­kia mikä toi­mii ja mikä ei jo ennen kuin tuo­te on mark­ki­noil­la. Inno­vaa­tio­al­lians­si on myös ovi kan­sal­li­siin ja kan­sain­vä­li­siin kump­pa­ni­ver­kos­toi­hin ja rahoi­tus­ka­na­viin.

Tule kans­sam­me aamu­kah­vil­le

Mukaan teke­mi­seen pää­see vaik­ka­pa syk­syn mit­taan jär­jes­tet­tä­vis­sä aamu­kah­vi­ti­lai­suuk­sis­sa, jois­sa tee­mat vaih­tu­vat. Tilai­suuk­sien sar­jan avaa 7.9. Oulun star­tup-eko­sys­tee­mi – tosin poik­keuk­sel­li­ses­ti ilta­kah­vien mer­keis­sä. Inno­vaa­tio­läh­töi­sen lii­ke­toi­min­nan kes­kit­ty­mä Oulu on osa glo­baa­lia star­tup-ver­kos­toa. Star­tup-eko­sys­tee­mi tukee inno­va­tii­vis­ten ihmis­ten muo­dos­ta­mia tii­me­jä pal­ve­luil­la, ohjel­mil­la ja tapah­tu­mil­la.

Oulus­ta raken­ne­taan entis­tä vah­vem­pi vir­tu­aa­li­sen ter­vey­den ja hyvin­voin­nin inno­vaa­tio­ym­pä­ris­tö. Yhteis­työs­sä kehi­te­tään ihmis­ten ja yri­tys­ten joka­päi­väi­siin tar­pei­siin digi­taa­li­sia rat­kai­su­ja, jot­ka voi­daan monis­taa kan­sain­vä­li­sil­le mark­ki­noil­le.

Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lue Poh­de on tun­net­tu edel­lä­kä­vi­jä sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan inno­vaa­tio­työs­sä. Poh­teen tar­ve­läh­töi­ses­tä innovaatio‑, kehi­tys- ja tes­taus­toi­min­nan yhteis­työs­tä kuul­laan syys­kuun lop­pu­puo­lel­la.

Aamu­kah­veil­la tutus­tu­taan myös kiin­teis­tö- ja raken­nusa­lan digi­ta­li­saa­tioon (Prop­tech) sekä data-ava­ruuk­siin, jot­ka yhdis­tä­vät Oulun alu­een toi­mi­joi­ta.

Oulu on mer­kit­tä­vä auto­ma­ti­soi­dun liik­ku­mi­sen osaa­mis­kes­kit­ty­mä. Koh­teet vaih­te­le­vat autois­ta työ­ko­nei­siin ja robot­tia­jo­neu­vois­ta droo­nei­hin. Mar­ras­kuus­sa kuul­laan alan kehi­tys- ja tes­tausa­lus­tois­ta yri­tyk­sil­le.

Kehit­ty­vä kier­to­ta­lous vie eteen­päin vas­tuul­li­suut­ta, resurs­sien jaka­mis­ta ja uusiu­tu­vaa ener­gi­aa. Mar­ras­kuus­sa tutus­tu­taan myös inno­vaa­tio­eko­sys­tee­miin, joka uudis­taa hii­li­neut­raa­lin teräk­sen arvo­ket­jua. Teräs­teol­li­suus on suu­ri hii­li­diok­si­di­pääs­tö­jen aiheut­ta­ja, joten alal­la on tär­keä roo­li vih­reäs­sä siir­ty­mäs­sä.

Jou­lun alla inno­vaa­tio­al­lians­sin Olk­ka­ri-tapah­tu­ma koko­aa yhteen koko eko­sys­tee­min: tut­ki­muk­sen, kehi­tyk­sen ja inno­vaa­tiot sekä kump­pa­nuu­det.

Aamu­kah­vien ohjel­ma