OIA-Olk­ka­ri 12.12.2023

Olk­ka­ri tar­jo­aa näy­teik­ku­nan Oulun inno­vaa­tio­al­lians­sin kiin­nos­ta­vim­piin aihe­pii­rei­hin ja koko­aa yhteen OIA-kump­pa­nei­ta, yri­tyk­siä, kau­pun­ki­ke­hit­tä­jiä ja opis­ke­li­joi­ta.

Tule kans­sam­me 12.12. Busi­ness­A­se­mal­le OIA-vuo­den pää­ta­pah­tu­maan. Päi­vän ohjel­mas­sa on luvas­sa tie­tois­ku­ja, työ­pa­jo­ja ja demo­ja. Valit­se kiin­nos­ta­vim­mat tee­mat ja tule kuu­lol­le!

Kiin­nos­taa­ko sinua esi­mer­kik­si hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gian robo­tit?  OSAO:n robo­tii­kan ja IoT-tek­no­lo­gian koulutus‑, tes­taus- ja oppi­mi­sym­pä­ris­tös­sä yri­tyk­set voi­vat vah­vis­taa tek­no­lo­giao­saa­mis­taan ja tutus­tua esi­nei­den inter­ne­tin mah­dol­li­suuk­siin, sosi­aa­li­siin robot­tei­hin ja nii­den hyö­dyn­tä­mi­seen hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gias­sa.

Tule­vai­suu­den sai­raa­lan yhtey­teen suun­ni­tel­laan digi­taa­li­sen ter­veys­tek­no­lo­gian kehi­tys­puis­toa. Kam­pus yhdis­tää sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan tut­ki­muk­sen, tes­tauk­sen, kou­lu­tuk­sen, inno­vaa­tio- ja kehi­tys­toi­min­nan sekä digi­taa­li­sen ter­veys­tek­no­lo­gian. Olk­ka­ris­sa kuu­let, mitä hyvin­voin­ti­kam­pus ja refe­rens­si­kes­kus OYSTERille tänään kuu­luu.

Entä­pä mikä on Water Test­Bed? Oulun Vesi ja Oulun yli­opis­to raken­ta­vat yri­tyk­sil­le ja tut­ki­joil­le tes­taus- ja pilo­toin­tiym­pä­ris­tö­jä aidos­sa jäte­ve­si­joh­to­ver­kos­tos­sa. Miten var­mis­te­taan vesi­huol­lon laa­tu ja luo­tet­ta­vuus? Miten vähen­ne­tään ener­gian­ku­lu­tus­ta ja vesi­vuo­to­ja? Miten paran­ne­taan toi­min­nan tehok­kuut­ta koh­tuu­kus­tan­nuk­sin?

Tätä kaik­kea ja pal­jon muu­ta on tar­jol­la Olk­ka­ris­sa. Tutus­tu koko ohjel­maan ja ilmoit­tau­du mukaan!

Ohjel­ma ja ilmoit­tau­tu­mi­nen

Lisä­tie­dot:
Pir­jo Kos­ki­nie­mi, pirjo.koskiniemi@businessoulu.com, 040 592 5375
Soi­le Joki­nen, soile.jokinen@businessoulu.com, 040 183 4722