OIA raken­taa Olk­ka­rin Busi­ness­A­se­mal­le 12.12.

Haluat­ko tie­tää miten Oulu suun­nis­taa koh­ti tule­vai­suut­ta kokei­le­va­na äly­kau­pun­ki­na? Entä miten meta­ver­su­mi luo uut­ta ulot­tu­vuut­ta? Muut­tu­va maa­il­ma haas­taa toi­min­ta­ta­po­ja ja kas­vat­taa tar­vet­ta osaa­val­le työ­voi­mal­le ja jat­ku­val­le oppi­mi­sel­le, olet­ko aal­lon­har­jal­la? Vas­tauk­sia näi­hin kysy­myk­siin löy­dät Olk­ka­ris­ta jou­lu­kuus­sa.

Olk­ka­ri on Oulun inno­vaa­tio­al­lians­sin (OIA) vuo­den hui­pen­tu­ma. Olk­ka­ri-päi­vä on näy­teik­ku­na mie­len­kiin­toi­sim­piin tee­moi­hin Oulus­sa. Päi­vän ohjel­mas­sa on tie­tois­ku­ja, työ­pa­jo­ja, kes­kus­te­lui­ta ja demo­ja ajan­koh­tai­sis­ta aiheis­ta. Olk­ka­ris­ta löy­dät vaik­ka­pa hyviä käy­tän­tö­jä ja työ­ka­lu­ja klus­te­reis­sa ja eko­sys­tee­meis­sä toi­mi­mi­seen.

Olet­ko miet­ti­nyt mitä vas­tuul­li­suus on omas­sa yri­tyk­ses­sä­si? Olk­ka­ris­ta löy­dät apua vas­tuul­li­suus­suun­ni­tel­man tekoon. Vas­tuul­li­suus tuo yri­tyk­sel­le kil­pai­lue­tua. Entä miten ottaa tule­vai­suus­työ hal­tuun? Jous­ta­va enna­koin­ti­työ ryh­mä­nä aut­taa yri­tyk­siä tun­nis­ta­maan lii­ke­toi­min­nan mah­dol­li­suuk­sia ja tuo tie­toa pää­tök­sen­te­koon Tule­vai­suut­ta kos­ke­vaa tie­toa kan­nat­taa käyt­tää nyky­kä­si­tys­ten haas­ta­mi­ses­sa. Täs­tä­kin eli­neh­dos­ta lisää Olk­ka­ris­sa. Kier­to­ta­lous puo­les­taan kään­tää talou­den line­aa­ris­ta kier­toon, Olk­ka­ris­sa kier­to­ta­lous­klus­te­ri sel­vit­tää miten sitä mita­taan –  ja miten ei.

Raken­teil­la ole­van Prop­Tech-klus­te­rin teh­tä­vä on tuot­taa uut­ta lii­ke­toi­min­taa älyk­kää­seen liik­ku­vuu­teen, ener­gi­aan ja mate­ri­aa­lei­hin liit­tyen. Olk­ka­ris­sa kuu­let mitä voi­vat olla tule­vai­suu­den digi­taa­li­set inno­vaa­tiot raken­nus- ja kiin­teis­tö­alal­la. Lin­nan­maal­la toi­mi­va Hybri­di­la­bo­ra­to­rio esit­te­lee Olk­ka­ris­sa miten tes­ta­taan, pilo­toi­daan, simu­loi­daan ja tut­ki­taan automaatio‑, energia‑, LVI- ja säh­kö­tek­niik­kaa. Labo­ra­to­rios­sa kerät­tyä dataa voi hyö­dyn­tää vaik­ka­pa älyk­kään kun­nos­sa­pi­don tai kulu­tus­jous­ton kehit­tä­mi­ses­sä. Dataa saa­daan myös vesi­joh­to­ver­kos­tois­ta. Yri­tys­ten käy­tet­tä­vis­sä ole­via tes­taus- ja pilo­toin­tiym­pä­ris­tö­jä toi­mii myös Oulun aidos­sa jäte­ve­si­ver­kos­tos­sa.

Hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gian robo­tit aut­ta­vat ihmi­siä, tule Olk­ka­riin tutus­tu­maan ”tyyp­pei­hin”.  Tule­vai­suu­den sai­raa­lan yhtey­teen Ouluun suun­ni­tel­laan digi­taa­li­sen ter­vey­den kehi­tys­puis­toa eli tutkimus‑, kehitys‑, inno­vaa­tio- ja oppi­mis­kes­kus­ta, jos­sa kiih­dy­te­tään tule­vai­suu­den ter­veys­tek­no­lo­gi­aa ja pal­ve­lui­ta. Radio­Park puo­les­taan on puis­to ja klus­te­ri kai­kil­le radio­ta hyö­dyn­tä­vil­le. Mihin kaik­keen radio­ta voi käyt­tää? Aina­kin ter­veys­so­vel­luk­siin. Muis­ta­kin sovel­lus­alois­ta ker­ro­taan Olk­ka­ris­sa. Tule­vai­suu­den teol­li­suus­puis­to­ja raken­ne­taan nyt, miten saa­daan sel­vil­le mitä yri­tyk­set puis­toil­ta halua­vat? Oulun kau­pun­ki ja Business­Oulu luo­taa­vat Olk­ka­ris­sa veto­voi­mai­sia teol­li­suus­puis­to­ja.

Aina­kin nämä kaik­ki aihe­pii­rit ovat tutus­tut­ta­vi­na Olk­ka­ris­sa. Tule mukaan kuu­le­maan, kysy­mään ja kehit­tä­mään. Näh­dään Olk­ka­ris­sa 12.12.2023.

Kat­so tar­kem­pi ohjel­ma ja ilmoit­tau­du mukaan!