Olk­ka­ri kat­taa pöy­dän labo­ra­to­riois­ta meta­ver­su­miin

Oulun inno­vaa­tio­al­lians­si (OIA) kat­taa 12.12. Olk­ka­ri-tapah­tu­maan pöy­dän täy­del­tä ajan­koh­tais­ta tut­ki­mus­ta, kehi­tys­tä, inno­vaa­tioi­ta, osaa­mis­ta ja eko­sys­tee­me­jä. Olk­ka­ris­sa tutus­tu­taan oulu­lai­siin kär­ki­tee­moi­hin teol­li­suus­puis­tois­ta meta­ver­su­miin.

Olk­ka­ri-päi­vä koos­tuu tie­tois­kuis­ta, työ­pa­jois­ta, demois­ta ja tie­ten­kin kes­kus­te­luis­ta ja ver­kos­toi­tu­mi­ses­ta. — Olk­ka­ris­sa yri­tyk­set pää­se­vät yhdel­lä kat­tauk­sel­la näke­mään ja osal­lis­tu­maan sii­hen, mitä Oulun inno­vaa­tio­al­lians­si käy­tän­nös­sä ja kon­kreet­ti­ses­ti on, sanoo Pir­jo Kos­ki­nie­mi, jon­ka teh­tä­vä tukea yri­ty­se­ko­sys­tee­mien raken­tu­mis­ta OIA-tee­mois­sa.

Olk­ka­ri tar­jo­aa vas­tauk­sia muut­tu­van maa­il­man kysy­myk­siin, kuten osaa­van työ­voi­man saa­ta­vuu­teen ja jat­ku­vaan oppi­mi­seen.

Uudet inno­vaa­tiot saa­vat ravin­ton­sa uudes­ta osaa­mi­ses­ta

- Kes­kei­se­nä kas­vun teki­jä­nä yri­tyk­sis­sä on osaa­va hen­ki­lös­tö, jon­ka saa­ta­vuut­ta tue­taan OIA-yhteis­työs­sä huo­lel­la val­mis­tel­luil­la kou­lu­tus­ko­ko­nai­suuk­sil­la, ker­too Soi­le Joki­nen, joka vas­taa osaa­mi­sen ja jat­ku­van oppi­mi­sen ohjel­mas­ta OIA:ssa. Olk­ka­ris­sa pureu­du­taan sii­hen, miten yri­tys­ten tar­peet ote­taan osaa­mi­sen kehit­tä­mi­ses­sä huo­mioon, ja mie­ti­tään entis­tä parem­pia rat­kai­su­ja.

Osaa­mi­sen lisää­mi­sen ohel­la Olk­ka­ri pureu­tuu jous­ta­vaan enna­koin­ti­työ­hön, joka aut­taa yri­tyk­siä tun­nis­ta­maan lii­ke­toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­sia ja tuo tie­toa pää­tök­sen­te­koon. Olk­ka­ris­sa enna­koin­ti ja vas­tuul­li­suu­den yri­tyk­sil­le tuot­ta­ma kil­pai­lue­tu ovat näky­väs­ti esil­lä.

Klus­te­rit ja eko­sys­tee­mit ovat tätä päi­vää

Olk­ka­ris­sa on tar­jol­la työ­ka­lu­ja ja par­hai­ta käy­tän­tö­jä klus­te­reis­sa ja eko­sys­tee­meis­sä toi­mi­mi­seen. OIA:n ohjel­ma­pääl­lik­kö Maria Vuo­ren­so­la nos­taa esil­le eri­tyi­sen kiin­nos­ta­vi­na ajan­koh­tai­si­na aihe­pii­rei­nä droo­nien hyö­dyn­tä­mi­sen, Oys­te­rin ja Radio­par­kin. Tule­vai­suu­den sai­raa­lan yhtey­teen suun­ni­tel­laan digi­taa­li­sen ter­vey­den kehi­tys­puis­toa, Oys­te­ria, jos­sa kiih­dy­te­tään tule­vai­suu­den ter­veys­tek­no­lo­gi­aa ja pal­ve­lui­ta. Radio­park puo­les­taan on puis­to ja klus­te­ri kai­kil­le radio­ta hyö­dyn­tä­vil­le.

Klus­te­rit aut­ta­vat yri­tyk­siä löy­tä­mään asiak­kai­ta ja kump­pa­nei­ta, jaka­vat tie­toa sekä yhdis­tä­vät yri­tyk­siä, tut­ki­mus­ta ja tuo­te­ke­hi­tys­tä. Kier­to­ta­lous­klus­te­rin tavoit­tee­na on kään­tää talout­ta line­aa­ri­ses­ta kier­toon, Prop­Tech-klus­te­ri puo­les­taan tuot­taa uut­ta lii­ke­toi­min­taa älyk­kää­seen liik­ku­vuu­teen, ener­gi­aan ja mate­ri­aa­lei­hin liit­tyen.

Koh­ti kokei­le­vaa äly­kau­pun­kia

Olk­ka­ris­sa tutus­tu­taan yri­tys­ten käy­tös­sä ole­viin tes­taus- ja pilo­toin­tiym­pä­ris­töi­hin. Yksi sel­lai­nen löy­tyy Oulun aidos­ta jäte­ve­si­ver­kos­tos­ta. Kor­kea­kou­lu­jen yhtei­ses­sä Hybri­di­la­bo­ra­to­rios­sa tes­ta­taan, pilo­toi­daan ja simu­loi­daan automaatio‑, energia‑, LVI- ja säh­kö­tek­niik­kaa. Dataa voi hyö­dyn­tää vaik­ka­pa älyk­kään kun­nos­sa­pi­don tai kulu­tus­jous­ton kehit­tä­mi­ses­sä.

- Usein kysy­tään mitä OIA tekee kon­kreet­ti­ses­ti. Inno­vaa­tio­toi­min­taym­pä­ris­tön kehit­tä­mi­nen ei ole aina ihan yksi­se­lit­teis­tä panos-tuo­tos-mei­nin­kiä. Olk­ka­ris­sa on laa­jas­ti esil­lä Oulun TKI-toi­mi­joi­den kuu­mim­pia aloit­tei­ta kehi­tys­puis­tois­ta robot­tei­hin, digi­taa­li­siin inno­vaa­tioi­hin sekä vir­tu­aa­li­sen ja fyy­si­sen maa­il­man yhdis­tä­vään Metaci­tyyn, sum­maa Maria Vuo­ren­so­la.

Kat­so tilai­suu­den ohjel­ma ja ilmoit­tau­du mukaan!