Klus­te­rei­ta ja lei­ri­nuo­tioi­ta

Yri­tysklus­te­rei­den raken­ta­mi­sel­la tavoi­tel­laan uut­ta lii­ke­toi­min­taa ja kas­vua yri­tyk­sil­le, sano­taan Oulun inno­vaa­tio­al­lians­sin yhteis­työn pää­ta­voit­teis­sa. Haluam­me vah­vis­taa klus­te­rei­den osaa­mis­ta ja uudis­tu­mis­ta.

Olem­me tot­tu­nei­ta kerään­ty­mään klus­te­rei­hin, raken­ta­maan arvo­ver­kos­to­ja, ver­kos­toi­tu­maan ja toi­mi­maan eko­sys­tee­meis­sä. Ehkä myös lau­la­maan lei­ri­nuo­tioil­la. 

Klus­te­rin mää­rit­te­ly on juu­ri niin han­ka­laa, kuin­ka moni­mut­kai­sek­si sen tekee. Puhu­taan maan­tie­teel­li­ses­ti rajau­tu­neis­ta klus­te­reis­ta, hori­son­taa­li­sis­ta ja ver­ti­kaa­li­sis­ta klus­te­reis­ta, late­raa­li­sis­ta, tek­no­lo­gi­sis­ta ja fokaa­li­sis­ta… Voit kek­siä itse lisää. Klus­te­rit muo­dos­tu­vat monen­lai­sis­ta ver­kos­tois­ta. Kun kysees­sä on kes­ki­näis­riip­pu­vai­set ver­kos­tot, puhu­taan eko­sys­tee­meis­tä. Ne voi­vat olla niin innovaatio‑, osaamis‑, star­tup- kuin lii­ke­toi­min­tae­ko­sys­tee­me­jä. Voit vali­ta val­miis­ta vaih­toeh­dois­ta tai sopi­van puut­tues­sa mää­ri­tel­lä itse.

Kes­keis­tä mää­rit­te­lys­sä lie­nee klus­te­rin tavoi­te. Yhtei­nen, jaet­tu tavoi­te. Mitä klus­te­ri tavoit­te­lee, mitä teh­tä­vää se täyt­tää, mik­si se on ole­mas­sa? Klus­te­rin pitäi­si hyö­dyt­tää kaik­kia sii­nä muka­na ole­via.

Auto­mo­ti­ve-klus­te­ri on erin­omai­ses­ti kiteyt­tä­nyt teh­tä­vän­sä kol­meen sanaan: Find, Sha­re ja Match. Klus­te­ri aut­taa yri­tyk­siä löy­tä­mään asiak­kai­ta ja kump­pa­nei­ta, jakaa tie­toa ja yhdis­tää yri­tyk­siä, tut­ki­mus­ta ja tuo­te­ke­hi­tys­tä. Samoin kier­to­ta­lous­klus­te­ri etsii asiak­kai­ta ja kump­pa­nei­ta, yhdis­tää eri taho­ja kiih­dyt­tä­mään inno­vaa­tioi­ta ja jakaa tie­toa ja osaa­mis­ta. Raken­teil­la ole­va Prop­Tech-klus­te­ri hakee kan­sain­vä­lis­tä näky­vyyt­tä, edis­tää kehi­ty­sin­fra­struk­tuu­rien käyt­töä ja yhteis­tar­joa­mia sekä kar­toit­taa osaa­mis­tar­pei­ta osaa­van työ­voi­man takaa­mi­sek­si.

Teke­mis­säm­me ”klus­te­rin­tun­nis­tus­har­joi­tuk­sis­sa” mitä useam­min kysyy, sitä enem­män löy­tyy. Niin kuin vasa­ra kädes­sä alkaa kaik­ki näyt­tää nau­lal­ta. Tar­kan mää­ri­tel­män puut­tues­sa osa esi­te­tyis­tä klus­te­reis­ta on parem­min­kin yhdis­tyk­siä, pro­jek­te­ja tai mui­ta yhteen­liit­ty­miä. Klus­te­ri­vii­da­kos­sa suun­nis­ta­mi­sek­si käyn­nis­te­tään­kin arvioin­ti­työ: mitä klus­te­rei­ta on ja mis­sä elin­kaa­ren­sa vai­hees­sa, mil­lä toi­men­pi­teil­lä pääs­tään eteen­päin? Uusi­na näkö­kul­mi­na nos­te­taan esil­le klus­te­ri­koh­tai­nen osaa­mi­sen vah­vis­ta­mi­nen ja lii­ke­toi­min­nan enna­koin­ti.

Ai mik­si­kö kaik­ki lei­ri­nuo­tiot­kin ovat klus­te­rei­ta?

Klus­te­reil­le on tar­jol­la EU-rahoi­tus­ta.