Koh­ti vähä­pääs­töi­sem­pää liik­ku­mis­ta

Oulun ympä­ris­tö­oh­jel­man lin­jauk­sis­ta kes­kei­sin on hii­li­neut­raa­li Oulu 2040. Tätä tavoi­tet­ta tukee osal­taan Vähä­hii­li­nen liik­ku­mi­nen lii­ken­ne­hu­beis­sa ‑han­ke, joka Oulus­sa kehit­tää eten­kin uusia vähä­hii­li­siä liik­ku­mis­pal­ve­lu­ja ja äly­käs­tä pysä­köin­tiä. Lii­ken­ne­da­to­jen raja­pin­to­ja on avat­tu vapaas­ti saa­ta­vik­si ja hyö­dyn­net­tä­vik­si Oulus­sa, joka tun­ne­taan myös Suo­men pyö­räi­ly­pää­kau­pun­ki­na ja tal­vi­pyö­räi­lyn kan­sain­vä­li­se­nä mal­li­na. Kokei­luil­la ja pilo­toin­neil­la pyri­tään yri­tyk­sil­le saa­maan refe­rens­se­jä ja lii­ke­toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­sia.

Vähä­hii­li­nen liik­ku­mi­nen lii­ken­ne­hu­beis­sa ‑hank­kees­sa tut­ki­taan, kehi­te­tään ja kokeil­laan liik­ku­mi­sen muut­ta­mis­ta vähä­hii­li­sem­mäk­si Oulus­sa, Espoos­sa, Tam­pe­reel­la ja Turus­sa.

– Val­ta­kun­nan tasol­la han­ke tukee kes­tä­vää lii­ken­teen kas­vua. Oulus­sa han­ke puo­les­taan edis­tää kau­pun­gil­le tär­kei­tä vähä­hii­li­syys- ja ympä­ris­tö­ta­voit­tei­ta, sanoo pro­jek­ti­pääl­lik­kö Sami Puu­pe­rä.

6Ai­ka-stra­te­gia paran­taa yri­tys­ten lii­ke­toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­sia uusis­sa liik­ku­mi­sen pal­ve­luis­sa, mat­ka­ket­ju­jen kehit­tä­mi­ses­sä, pysä­köin­ti­jär­jes­tel­män kehit­tä­mi­ses­sä, robot­ti­bus­seis­sa ja säh­köi­sis­sä liik­ku­mis­vä­li­neis­sä.

– Oulun osa­to­teu­tuk­ses­sa vähä­hii­li­syy­teen liit­ty­viä tee­mo­ja ovat äly­käs pysä­köin­ti ja uusien liik­ku­mis­pal­ve­lu­jen syn­ty­mi­nen lii­ken­teel­li­siin sol­mu­koh­tiin, Puu­pe­rä sanoo.

Työ­pa­jat ja kes­kus­te­lut sidos­ryh­mien kans­sa ovat nos­ta­neet Oulus­sa esil­le ongel­mia ja haas­tei­ta eten­kin pyö­räi­lyyn liit­tyen. Yksi kon­kreet­ti­nen esi­merk­ki on pyö­rä­py­sä­köin­nin kehit­tä­mi­nen.

– Kai­va­taan tur­val­lis­ta tapaa pyö­rä­py­sä­köin­tiin, jot­ta oman kal­liin pyö­rän uskal­taa jät­tää park­kiin.

Sami Puu­pe­rän mukaan Oulus­sa pyri­tään kokei­luil­la ja pilo­toin­neil­la saa­maan yri­tyk­sil­le refe­rens­se­jä ja lii­ke­toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­sia.

Muka­na ole­vat kau­pun­git ovat nimen­neet yri­ty­syh­teis­työn kehi­ty­sa­lus­tak­seen hubin tai hube­ja, jois­sa on tun­nis­tet­tu poten­ti­aa­lia eri­lais­ten liik­ku­mis­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­sel­le, kes­tä­vän liik­ku­mi­sen paran­ta­mi­sel­le ja pääs­tö­jen vähen­tä­mi­sel­le.

– Oulun hubi­na oli alun perin Lin­nan­maan kam­pus, mut­ta kor­kea­kou­lu­jen etä­ope­tus on vähen­tä­nyt liik­ku­mi­sen ja pysä­köin­nin alu­eel­la mini­miin. Uusi hubi on Kon­tin­kan­gas, jos­sa myös koh­taa­vat suu­ret sään­nöl­li­set kävi­jä­mää­rät ja vah­va jul­ki­nen lii­ken­ne.

– Hubin vaih­tu­mi­sen jäl­keen läh­dim­me uudes­taan liik­keel­le läh­tö­tie­to­jen sel­vit­tä­mi­sel­lä. Tar­koi­tus on saa­da lop­pu­vuo­des­ta 2021 haas­te­ha­ku­ja auki yri­tyk­sil­le. Kokei­lu­jen kaut­ta avau­tuu yri­tyk­sil­le hyö­ty­jä ja lii­ke­toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­sia, Puu­pe­rä ker­too.

Käy­tän­nös­sä lop­pu­tu­le­ma voi olla vaik­ka opas­tusappli­kaa­tio tai pysä­köin­tiä hel­pot­ta­va sovel­lus. Mah­dol­li­suuk­sia on vähä­hii­lis­tä liik­ku­mis­ta moni­puo­li­ses­ti edis­tä­väs­sä hank­kees­sa run­saas­ti.

 – Säh­köis­ty­vän liik­ku­mi­sen lisäk­si esi­mer­kik­si hel­pom­paa pysä­köin­tiä ja tur­han aja­mi­sen vält­tä­mis­tä. Edis­te­tään mat­ka­ket­ju­ja, pyö­räi­lyä ja jouk­ko­lii­ken­net­tä, jol­loin tar­ve käyt­tää hen­ki­lö­au­toa vähe­nee, sum­maa Puu­pe­rä.

Lii­ken­ne­da­ta ava­taan Oulus­sa kaik­kien käyt­töön

Lii­ken­teen reaa­liai­kai­set raja­pin­nat (LIIRA) ‑hank­kees­sa avat­tiin lii­ken­ne­da­to­jen raja­pin­to­ja vapaas­ti saa­ta­vik­si ja hyö­dyn­net­tä­vik­si. Oulun kau­pun­gin lii­ken­nein­si­nöö­ri Har­ri Vaa­ra­lan mukaan Oulus­sa onkin peri­aa­te, että lii­ken­tees­tä kerät­ty data ava­taan, ellei sii­nä ole hen­ki­lö­tie­to­suo­jan kan­nal­ta jotain sen­si­tii­vis­tä.

– LII­RAs­sa avat­tua lii­ken­ne­ka­me­ra­da­taa pys­ty­vät kol­man­net osa­puo­let hyö­dyn­tä­mään avoi­men raja­pin­nan kaut­ta. Dataa myös esi­te­tään oulunliikenne.fi-palvelussa graa­fi­sen käyt­tö­liit­ty­män kaut­ta, Vaa­ra­la ker­too. Lii­ken­ne­da­tan ympä­ril­lä on pal­jon hype­tys­tä, mut­ta lii­ke­toi­min­nas­sa riit­tää vie­lä kehi­tet­tä­vää, sanoo Vaa­ra­la. Nyt esi­mer­kik­si viran­omai­set tai kau­pun­ki kadun­pi­tä­jä­nä hyö­dyn­tä­vät lii­ken­tees­tä ker­ty­vää suur­ta data­mas­saa aktii­vi­ses­ti.

– Oulus­sa kerä­tään lii­ken­ne­va­lois­ta val­ta­va mää­rä dataa, ja sitä hyö­dyn­ne­tään lii­ken­teen­hal­lin­nan ja lii­ken­ne­va­lo­jen opti­moin­nis­sa. Meil­lä onkin ollut jo 10 vuot­ta käy­tös­sä lii­ken­ne­va­lo­jen kes­kus­jär­jes­tel­mä – kehi­tim­me hie­man vahin­gos­sa tosie­lä­män IoT-jär­jes­tel­män jo kau­an ennen kuin koko asias­ta puhut­tiin, sanoo Vaa­ra­la hymyil­len.

Pyö­räi­ly­pää­kau­pun­ki Oulu

Oulu pyö­räi­ly­kau­pun­ki­na, ja eten­kin oulu­lais­ten ahke­ra tal­vi­pyö­räi­ly, on nous­sut suu­ren kan­sain­vä­li­sen media­huo­mion koh­teek­si. Pyö­räi­lyyn panos­te­taan Oulus­sa osa­na vähä­hii­lis­tä liik­ku­mis­ta, sanoo Har­ri Vaa­ra­la.

– Muu­ten­kin kaik­ki lii­ken­teen saral­la teke­mäm­me liit­tyy enem­män tai vähem­män lii­ken­teen ilmas­to­vai­ku­tuk­sen pie­nen­tä­mi­seen. Kes­kus­tan lii­ken­ne­jär­jes­tel­mää pyri­tään muok­kaa­maan vähä­au­toi­sem­mak­si, ja jouk­ko­lii­ken­tees­sä pyri­tään kil­pai­lu­tus­ten kaut­ta vähä­pääs­töi­sem­pään kalus­toon.

Lii­ken­nein­si­nöö­ri Vaa­ra­la on muka­na kehit­tä­mäs­sä pyö­rä­lii­ken­net­tä, jon­ka menes­tys­tä alet­tiin Oulus­sa raken­taa fik­suil­la rat­kai­suil­la jo 1970-luvul­la.

– Oulus­sa ymmär­ret­tiin raken­taa pyö­rä­lii­ken­teel­le eril­lis­tä ver­kos­toa, joka on irral­laan auto­lii­ken­teen käyt­tä­mis­tä väy­lis­tä. Näin pyö­räi­ly kesäl­lä met­sän kes­kel­lä on miel­lyt­tä­väm­pää ja reit­tien tal­vi­kun­nos­sa­pi­to on hel­pom­paa. 

Vaa­ra­lan mukaan otol­li­set olo­suh­teet kehit­tä­vät pyö­räi­lyä enti­ses­tään. Eivät oulu­lai­set ole sen karais­tu­neem­pia kuin muut­kaan ihmi­set, mut­ta laa­ja, hyvä­kun­toi­nen ver­kos­to hou­kut­te­lee pyö­räi­le­mään vuo­den ympä­ri.

Vähä­hii­li­nen liik­ku­mi­nen lii­ken­ne­hu­beis­sa ja Lii­ken­teen reaa­liai­kai­set raja­pin­nat ‑hank­keet ovat osa 6Ai­ka-stra­te­gi­aa. Kuu­tos­kau­pun­geil­la on yhtei­siä, kau­pun­gis­tu­mi­seen liit­ty­viä haas­tei­ta. 6Ai­ka-stra­te­gian avul­la Hel­sin­ki, Espoo, Van­taa, Tam­pe­re, Tur­ku ja Oulu pyr­ki­vät vas­taa­maan näi­hin haas­tei­siin ja kehit­tä­mään entis­tä parem­pia pal­ve­lu­ja. 6Ai­ka-stra­te­gi­aa rahoit­ta­vat Euroo­pan alue­ke­hi­tys­ra­has­to (EAKR), Euroo­pan sosi­aa­li­ra­has­to (ESR), Suo­men val­tio, kuu­tos­kau­pun­git ja han­ke­kump­pa­nit. Rahoi­tus­ta myön­tä­vät Uuden­maan liit­to ja Hämeen ELY-kes­kus.

Kuvas­sa: Vähä­hii­li­nen liik­ku­mi­nen lii­ken­ne­hu­beis­sa ‑hank­keen pro­jek­ti­pääl­lik­kö Sami Puu­pe­rä.

Lisä­tie­to­ja: 
Pro­jek­ti­pääl­lik­kö Sami Puu­pe­rä, puh. 050 523 4356, sami.puupera (at) ouka.fi
6Ai­ka-vies­tin­tä, Sari Hyvä­ri­nen, Oulun kau­pun­ki, puh. 044 703 1317, sari.hyvarinen (at) ouka.fi